Európsky plán akčných kampaní

Európsky plán akčných kampaní

Článok 21 nariadenia sa vzťahuje iba na európske politické strany a nie na európske politické nadácie.

Zákaz priamej či nepriamej finančnej podpory iných politických strán alebo kandidátov podľa článku 22 nariadenia platí aj naďalej v spojení s článkom 21 daného nariadenia. Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie upozorňuje na kritériá posudzovania súladu s článkom 22 uvedené vyššie.

Popritom článok 21 nariadenia nabáda európske politické strany, aby viedli svoje vlastné kampane do európskych volieb, ktoré však nesmú podkopávať hodnoty Únie a majú dopĺňať kampane ich jednotlivých členských strán, a zároveň byť jasne odlíšené.

To platí aj v prípade, že jednotkou na kandidátke európskej politickej strany je osoba, ktorá súčasne kandiduje aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v danom členskom štáte EÚ. Platí aj to, že európske politické strany are môžu finančne prispievať na kampane zamerané na voľby do Európskeho parlamentu, a to aj vtedy, keď je hlavný kandidát európskej politickej strany súčasne na zozname kandidátov v niektorom z členských štátov, musia však dodržať článok 22 ods. 1 nariadenia tak, ako už bolo uvedené.

V tejto súvislosti úrad pripomína päť zásad vedenia kampane, ktorými sa majú európske politické strany riadiť v prípade európskych volieb (tieto zásady boli vypracované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskeho parlamentu pre financie v roku 2018):
 • rozsah kampane - nadnárodný (t. j. týka sa viacerých členských štátov),
 • obsah kampane - sústredený hlavne na európske témy,
 • zodpovednosť za kampaň - osvojenie si kampane európskou politickou stranou,
 • identita kampane - viditeľnosť európskej politickej strany a
 • súlad kampane s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
V záujme uľahčenia praktického vykonávania týchto zásad a zdôraznenia významu kontroly ich dodržiavania vypracoval Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie akčný plán európskej kampane (pod skratkou E-CAP), ktorý európskym politickým stranám pomáha naplánovať svoje kampane podľa platných pravidiel a zásad. K dôležitým faktorom pri zmierňovaní rizika ich nedodržania patrí napríklad participácia na aktivitách hlavného kandidáta („jednotky na kandidátke") a jasné zviditeľnenie danej európskej politickej strany.

Napriek možnej výmene informácií s vnútroštátnymi orgánmi o činnostiach v rámci európskej volebnej kampane, posudzovanie národných strán alebo kandidátov vnútroštátnymi orgánmi, napr. toho, či spolufinancovanie činností európskych politických strán možno považovať za príjmy jednotlivých strán alebo kandidátov v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o financovaní politických strán, nemá vplyv na posúdenie vypracované úradom v zmysle článku 22 ods. 1 nariadenia. Úrad je podľa potreby v kontakte s členskými štátmi, aby im pomohol s jednotným uplatňovaním nariadenia a vnútroštátnych právnych predpisov ako dvoch na seba nadväzujúcich úrovní regulačného rámca.

Spoločná kampaň európskych politických strán

V zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 nie je spoločná európska kampaň, do ktorej sú zapojené rôzne európske politické strany, ako taká zakázaná, nesmie však pri nej dochádzať k zlučovaniu finančnej podpory, identít či rozhodovacích procesov jednotlivých zúčastnených európskych politických strán. Konkrétne sa na spoločné kampane európskych politických strán vzťahujú tieto obmedzenia:

financovanie činností v ich rámci podlieha, ako správne predpokladáte, analýze podľa článku 22 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Úrad preto bude, rovnako ako v prípade spoločných činností so stranami na národnej úrovni, posudzovať, či nejaká európska politická strana neposkytla priamu alebo nepriamu finančnú podporu inej európskej politickej strane. Nepriama finančná podpora sa posudzuje na základe týchto kritérií, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené vyššie:
 • Konzistentná viditeľnosť každej z európskych politických strán zapojených do kampane
 • Miera zodpovednosti za danú činnosť pri každej z európskych politických strán zapojených do kampane
 • Podiel spolufinancovania, ktorý musí reálne zodpovedať celkovej miere účasti každej z európskych politických strán zapojených do kampane.
Európske volebné kampane v zmysle článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 ako forma účasti na európskych voľbách podľa článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 vedú európske politické strany, a nie platformy spolupráce, ktoré ich zastrešujú alebo nahrádzajú. To zároveň znamená, že riadiace orgány ktorejkoľvek európskej politickej strany nesmú byť viazané tým, že budú na účely stratégie kampane alebo realizácie činností v rámci kampane podliehať riadiacim orgánom inej príslušnej európskej politickej strany alebo rozhodovacím štruktúram mimo rámca niektorej z európskych politických strán. Štatutárne rozhodovacie procesy musia zostať oddelené a nesmie dôjsť k všeobecnému delegovaniu rozhodovania (o kampani) z jednej strany na druhú alebo na externú platformu.

Preto sa usmernenia úradu k akčnému plánu európskej kampane (pozri vyššie), ako aj overovanie účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu naďalej vykonávajú oddelene a musia preukázať dostatočnú rozhodovaciu autonómiu každej z európskych politických strán zapojených do spoločnej kampane.

Tieto informácie platia bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie vykonané povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu v rámci jeho pôsobnosti.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.