Európsky plán akčných kampaní

Európsky plán akčných kampaní

Článok 21 nariadenia sa vzťahuje iba na európske politické strany a nie na európske politické nadácie.

Zákaz priamej či nepriamej finančnej podpory iných politických strán alebo kandidátov podľa článku 22 nariadenia platí aj naďalej v spojení s článkom 21 daného nariadenia. Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie upozorňuje na kritériá posudzovania súladu s článkom 22 uvedené vyššie.

Popritom článok 21 nariadenia nabáda európske politické strany, aby viedli svoje vlastné kampane do európskych volieb, ktoré však nesmú podkopávať hodnoty Únie a majú dopĺňať kampane ich jednotlivých členských strán, a zároveň byť jasne odlíšené.

To platí aj v prípade, že jednotkou na kandidátke európskej politickej strany je osoba, ktorá súčasne kandiduje aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v danom členskom štáte EÚ. Platí aj to, že európske politické strany are môžu finančne prispievať na kampane zamerané na voľby do Európskeho parlamentu, a to aj vtedy, keď je hlavný kandidát európskej politickej strany súčasne na zozname kandidátov v niektorom z členských štátov, musia však dodržať článok 22 ods. 1 nariadenia tak, ako už bolo uvedené.

V tejto súvislosti úrad pripomína päť zásad vedenia kampane, ktorými sa majú európske politické strany riadiť v prípade európskych volieb (tieto zásady boli vypracované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskeho parlamentu pre financie v roku 2018):
 • rozsah kampane - nadnárodný (t. j. týka sa viacerých členských štátov),
 • obsah kampane - sústredený hlavne na európske témy,
 • zodpovednosť za kampaň - osvojenie si kampane európskou politickou stranou,
 • identita kampane - viditeľnosť európskej politickej strany a
 • súlad kampane s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
V záujme uľahčenia praktického vykonávania týchto zásad a zdôraznenia významu kontroly ich dodržiavania vypracoval Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie akčný plán európskej kampane (pod skratkou E-CAP), ktorý európskym politickým stranám pomáha naplánovať svoje kampane podľa platných pravidiel a zásad. K dôležitým faktorom pri zmierňovaní rizika ich nedodržania patrí napríklad participácia na aktivitách hlavného kandidáta („jednotky na kandidátke") a jasné zviditeľnenie danej európskej politickej strany.

Napriek možnej výmene informácií s vnútroštátnymi orgánmi o činnostiach v rámci európskej volebnej kampane, posudzovanie národných strán alebo kandidátov vnútroštátnymi orgánmi, napr. toho, či spolufinancovanie činností európskych politických strán možno považovať za príjmy jednotlivých strán alebo kandidátov v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o financovaní politických strán, nemá vplyv na posúdenie vypracované úradom v zmysle článku 22 ods. 1 nariadenia. Úrad je podľa potreby v kontakte s členskými štátmi, aby im pomohol s jednotným uplatňovaním nariadenia a vnútroštátnych právnych predpisov ako dvoch na seba nadväzujúcich úrovní regulačného rámca.

Hlavní kandidáti/hlavné kandidátky európskych politických strán ako faktory zmierňovania rizika

 • Vymenovaním hlavného kandidáta alebo hlavnej kandidátky do európskych volieb európskou politickou stranou a ich zapojením do činností príslušnej európskej politickej strany sa významným spôsobom podporuje európsky charakter kampane tejto európskej politickej strany. Hlavní kandidáti a hlavné kandidátky preto znižujú riziko nedodržania zásad vedenia kampane európskej politickej strany, a to celkovo, ako aj v súvislosti s individuálnymi aktivitami, na ktorých sa zúčastňujú, ak sú prezentovaní ako európski hlavní kandidáti/európske hlavné kandidátky a zastupujú politický projekt týkajúci sa celej Európskej únie.

 • Hlavní kandidáti/hlavné kandidátky, ktorých európska politická strana takto vymenuje a prezentuje v kampani pred európskymi voľbami, navyše znižujú riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel so zreteľom na článok 22 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Keďže kampane európskych politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu majú nadnárodný charakter, riziko nedodržiavania predpisov sa znižuje aj v tých členských štátoch, v ktorých hlavní kandidáti alebo hlavné kandidátky súčasne kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu na celoštátnej alebo regionálnej úrovni, ak sú prezentovaní ako európski hlavní kandidáti alebo európske hlavné kandidátky a zastupujú politický projekt pre celú Európsku úniu.

 • S ohľadom na článok 21 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 môžu hlavných kandidátov a hlavné kandidátky vymenovať jedine európske politické strany. Uvedené účinky zmierňovania rizika platia až od okamihu ich vymenovania a len vo vzťahu k európskej politickej strane, ktorá ich vymenovala.

Spoločná kampaň európskych politických strán

V zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 nie je spoločná európska kampaň, do ktorej sú zapojené rôzne európske politické strany, ako taká zakázaná, nesmie však pri nej dochádzať k zlučovaniu finančnej podpory, identít či rozhodovacích procesov jednotlivých zúčastnených európskych politických strán. Konkrétne sa na spoločné kampane európskych politických strán vzťahujú tieto obmedzenia:

Financovanie činností v tejto súvislosti sa posudzuje podľa článku 22 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Úrad preto bude, rovnako ako v prípade spoločných činností so stranami na národnej úrovni, posudzovať, či niektorá európska politická strana neposkytla priamu alebo nepriamu finančnú podporu inej európskej politickej strane. Nepriama finančná podpora sa posudzuje na základe týchto kritérií, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené vyššie:
 • konzistentná viditeľnosť každej európskej politickej strany zapojenej do kampane,
 • miera zodpovednosti za danú činnosť každej európskej politickej strany zapojenej do kampane,
 • podiel spolufinancovania musí reálne zodpovedať celkovej miere účasti každej európskej politickej strany zapojenej do kampane.
Európske volebné kampane v zmysle článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 ako forma účasti na európskych voľbách podľa článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sú vedené európskymi politickými stranami, a nie platformami spolupráce, ktorými sú zakryté. To zároveň znamená, že riadiace orgány ktorejkoľvek európskej politickej strany sa nemôžu zaviazať k tomu, že budú na účely stratégie kampane alebo realizácie činností v rámci nej podliehať riadiacim orgánom inej príslušnej európskej politickej strany alebo rozhodovacím štruktúram mimo rámca niektorej z európskych politických strán. Štatutárne rozhodovacie procesy musia zostať oddelené a nesmie dôjsť k všeobecnému delegovaniu rozhodovania (o kampani) z jednej strany na druhú alebo na externú platformu.

Preto sa usmernenia úradu k akčným plánom európskej kampane (pozri vyššie), ako aj overovanie účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu naďalej vykonávajú oddelene a musia preukázať dostatočnú rozhodovaciu autonómiu každej z európskych politických strán zapojených do spoločnej kampane.

Tieto informácie platia bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie vykonané povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu v rámci jeho pôsobnosti.

Európske kampane – zmierňovanie rizika vo vizuálnej a tematickej oblasti

 • V súlade s uvedenými obmedzeniami a bez toho, aby tým bolo dotknuté posúdenie konkrétneho akčného plánu európskej kampane, úrad upozorňuje, že riziká v súvislosti s logami možno zmierniť takto:

  • logo európskych politických strán je jasne viditeľné,

  • témy s cezhraničným významom by mali byť rovnaké vo všetkých aktivitách v rámci kampane pred voľbami vo viacerých členských štátoch.
 • Hlavný kandidát alebo hlavná kandidátka, o ktorých hovoríme vyššie, sa môžu považovať za osoby zmierňujúce riziko neplnenia príslušných právnych predpisov len v tom prípade, ak ich vymenuje samotná európska politická strana, a nielen členská strana tejto európskej politickej strany patrí, a ak vedú kampaň v prospech európskej politickej strany v členských štátoch.

 • Riziká nedodržania právnych predpisov a zásad sú vysoké v prípade zobrazenia vnútroštátneho kandidáta pri logách európskych politických strán a vnútroštátnej strany, ak vnútroštátne logo a vnútroštátny kandidát spolu zaberajú oveľa viac vizuálneho priestoru ako európska politická strana a jej logo zobrazené na rovnakom mieste (v dôsledku čoho by sa strany a kandidáti na vnútroštátnej úrovni mohli považovať za hlavné subjekty tejto formy kampane, čo by mohlo spochybniť dodržanie kritéria zodpovednosti za kampaň).

Influenceri ako nástroj kampane

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 využívanie influencerov v kampani vo všeobecnosti nezakazuje. Úrad by však chcel upozorniť na všeobecnú zásadu, že činnosti európskych politických strán, pokiaľ ide o outsourcing, nesmú byť v rozpore s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na samotné európske politické strany. Konkrétne netreba zabúdať na to, že vystupovanie influencerov alebo iných poskytovateľov služieb konajúcich v rámci zmluvných vzťahov s európskou politickou stranou party sa považuje za vystupovanie samotnej európskej politickej strany.

To predovšetkým znamená, že európske politické strany by mali influencerov upozorniť na:
 • požiadavku vystupovať v súlade s hodnotami Únie a platnými pravidlami vrátane vnútroštátnych právnych predpisov (pozri vyššie uvedený list o akčných plánoch európskej kampane z 25. mája 2023). Znamená to najmä, že sa musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy v oblasti médií a, kým nenadobudne účinnosť nové nariadenie o politickej reklame, vnútroštátne právne predpisy o politickej reklame.

 • požiadavku neporušovať počas kampane pravidlá ochrany osobných údajov, a to aj so zreteľom na článok 10a nariadenia. Predovšetkým to znamená, že sa nesmie zverejňovať ani odkazovať na tzv. deepfake obsah a ani na iné formy ukradnutých osobných údajov.

 • V príslušných prípadoch sa uplatňujú zákazy financovania podľa článku 22 ods. 1 nariadenia a zásady zmierňovania rizík v prípade spoločných aktivít (pozri vyššie uverejnený list o akčných plánoch európskej kampane a všeobecné usmernenia). To predovšetkým znamená, že dodávateľom môže európska politická strana platiť za poskytovanie služieb v oblasti „influencerstva", ak to nenapĺňa podstatu nepriameho financovania inou stranou, predovšetkým vnútroštátnou.

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.