Výbor nezávislých významných osobností

Výbor nezávislých významných osobností je poradný orgán, ktorý sa zúčastňuje na overovacích postupoch úradu podľa článkov 10, 10a a 11 nariadenia č. 1141/2014. Výbor pozostáva zo šiestich členov, pričom dvoch členov vymenuje Európsky parlament, dvoch Rada a dvoch Komisia.