Zákazy priameho a nepriameho financovania

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

Spoločné činnosti

  • Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 spoločné činnosti európskych politických strán alebo európskych politických nadácií s partnermi na vnútroštátnej úrovni ako také nezakazuje. Najmä komunikácia s verejnosťou iniciovaná partnerom na vnútroštátnej úrovni na účely činností európskej politickej strany alebo nadácie môže byť účinným prostriedkom ako upozorniť na európske politiky a politické otázky. Napriek tomu však treba vždy dodržiavať zákazy financovania stanovené v článku 22 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.


  • V prípade spoločnej činnosti európskej politickej strany a inej politickej strany, najmä strany na vnútroštátnej úrovni, by nadmerný podiel európskej politickej strany na financovaní takejto činnosti mohol predstavovať tzv. nepriame financovanie, ktoré je zakázané podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.


  • V prípade spoločnej činnosti európskej politickej nadácie a inej politickej strany alebo nadácie, by nadmerný podiel európskej politickej nadácie na financovaní takejto činnosti mohol predstavovať tzv. nepriame financovanie, ktoré je zakázané podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

  • Pri posudzovaní toho, či ide o možné nepriame financovanie strany alebo nadácie na vnútroštátnej úrovni, sa podľa tohto ustanovenia musí zohľadniť niekoľko faktorov, ako napríklad:

    • dôsledné zviditeľňovanie európskej politickej strany alebo nadácie;;

    • úroveň zapojenia európskej politickej strany alebo nadácie do príslušnej činnosti v porovnaní so zapojením vnútroštátnej strany alebo nadácie. Pri posudzovaní zapojenia sa berie do úvahy celkový kontext činnosti, rozsah, obsah, ciele, cieľová skupina (alebo cieľové skupiny), motivácia a potenciálny prínos tejto činnosti k úspechu vnútroštátnej strany vo vnútroštátnych voľbách (pozri tiež rozsudok MENL/Parlament, T-829/16, bod 83 a nasl.);

    • podiel európskej politickej strany alebo nadácie na spolufinancovaní by mal realisticky zodpovedať celkovému zapojeniu európskej politickej strany/nadácie v porovnaní so zapojením vnútroštátnej strany do konkrétnej činnosti (pozri tiež rozsudok MENL/Parlament, T-829/16, bod 89).

· Nepriame financovanie existuje v prípadoch, keď vnútroštátna politická strana alebo kandidát získa finančnú výhodu, okrem iného tým, že sa vyhne výdavkom, ktoré by musela vynaložiť, a to aj vtedy, keď sa priamo neprevedú žiadne finančné prostriedky" (MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).

· S cieľom posúdiť, či existuje nepriame financovanie, sa úrad opiera o celý rad prvkov, ako sú prvky týkajúce sa obsahu financovaného opatrenia, ako aj o geografické a časové prvky (pozri MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).

· Na preukázanie existencie nepriameho financovania stačí vychádzať z „dostatočne konkrétneho, presného a konzistentného súboru nepriamych dôkazov" (rozsudok ACRE/Parlament, T-107/19).