Structural aspects

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Patiesa dalība

· Jābūt patiesai dalības saiknei ar dalībpartijām vai dalīborganizācijām. Patiesa dalības saikne cita starpā ir tad, ja dalībpartijām vai dalīborganizācijām ir visas tiesības un pienākumi, piemēram, attiecībā uz balsošanu / dalību / piekļuvi dokumentiem.

· Turklāt patiesa dalības saikne nozīmē atbilstošas biedra naudas maksājumu. Līdz šāda biedra nauda ir samaksāta, ir vajadzīgi pierādījumi, ka dalībpartija vai dalīborganizācija ir faktiski un pierādāmi piedalījusies reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja darbībās.

· Lai konstatētu patiesu dalību attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām, Iestāde var arī pārbaudīt, vai starp Eiropas politiskās partijas reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja politisko programmu un jebkuras tā dalībpartijas politisko programmu nav acīmredzamu nesaskaņu.

Eiropas politiskās partijas un ar to saistītā Eiropas politiskā fonda nodalīšana

 • Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 3. panta 3. punktu ikvienas Eiropas politiskās partijas un ar to saistītā Eiropas politiskā fonda ikdienas pārvaldībai, attiecīgajām pārvaldes struktūrām un finanšu pārskatiem ir jābūt nodalītiem.

 • Attiecībā uz pārvaldes struktūrām tas jo īpaši nozīmē, ka abu organizāciju pārvaldes struktūrām ir jābūt ne tikai formāli atšķirīgām, bet arī strukturāli spējīgām praksē pieņemt pārvaldības lēmumus neatkarīgi vienai no otras.

  • Pie šajā sakarā izvērtējamiem faktoriem pieder abu organizāciju statūtos vai īstenošanas noteikumos paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras, jo īpaši attiecībā uz amatpersonas balsu svērumu abu organizāciju pārvaldes struktūrās un jebkādām izpildpilnvarām, kas tieši piešķirtas šai amatpersonai.

  • Līdz ar to būtu jāizslēdz, ka attiecīgā persona varētu vienai no abām organizācijām pēc savas ierosmes -- un bez nepieciešamības gūt vairākuma atbalstu šīs organizācijas pārvaldes struktūrā -- uzspiest otras organizācijas vai tās vārdā pieņemtu lēmumu. Tāpēc papildu nozīme var būt konkrētajām pārstāvības pilnvarām, kas personai piešķirtas kā attiecīgā amata turētājam.

  • With Attiecībā uz ikdienas pārvaldību nav atļauts nodarbināt pilnībā identisku personālu. Daļējas pārklāšanās gadījumā Iestāde pārbaudīs, vai ir pietiekamā mērā nodrošināta abu struktūru darbības autonomija.

Aizsardzības pasākumi pret ārvalstu iejaukšanos

 • Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu, kā arī Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 2. panta 1. punktu, 2. panta 4. punktu, 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 3. panta 2. punkta e) apakšpunktu attiecībās ar Eiropas politiskajām partijām vai Eiropas politiskajiem fondiem ir jānošķir ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi vai subjekti. Ir jāraugās ne vien uz sekām attiecībā uz iemaksām un ziedojumiem -- ir nepieciešama arī piesardzība attiecībā uz to, cik lielā mērā trešo valstu pilsoņi vai subjekti līdzdarbojas Eiropas politisko partiju un fondu pārvaldes struktūrās.

 • Jo īpaši ir jānodrošina, ka personas, kurām nav ES pilsonības, vai ārpussavienības valstu struktūras nevar individuāli vai kolektīvi

  • veikt pretpasākumus

  • vai bloķēt balsojošo ES pilsoņu vai locekļu vairākumu Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda pārvaldes struktūrās.