Structural aspects

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

Skutočné členstvo

· Vyžaduje sa skutočné členstvo v členských stranách alebo organizáciách. Skutočné členstvo existuje okrem iného vtedy, ak majú členské strany alebo organizácie celý rad práv a povinností, napr. pokiaľ ide o hlasovanie/účasť/prístup k dokumentom.

· Okrem toho skutočné členstvo vyžaduje zaplatenie primeraného členského poplatku. Kým sa takýto členský poplatok nezaplatí, vyžaduje sa dôkaz o tom, že členská strana alebo organizácia sa skutočne a preukázateľne podieľala na činnostiach žiadateľa o registráciu.

· S cieľom určiť skutočné členstvo v európskych politických stranách môže úrad overovať aj to, či existuje zjavný nesúlad medzi politickým programom žiadateľa o registráciu ako európskej politickej strany a politickým programom ktorejkoľvek z jej členských strán.

Oddelenie európskej politickej strany od jej pridruženej európskej politickej nadácie

 • Podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 je potrebné zabezpečiť oddelenie príslušného každodenného riadenia, riadiacich štruktúr a finančných účtov každej európskej politickej strany a pridruženej európskej politickej nadácie.

 • Pokiaľ ide o príslušné riadiace štruktúry, znamená to najmä, že riadiace orgány oboch organizácií musia nielen zostať formálne odlíšené, ale v praxi aj štrukturálne schopné prijímať riadiace rozhodnutia nezávisle od seba.

  • Medzi faktory, ktoré treba v tejto súvislosti posúdiť, patria rozhodovacie postupy uvedené v stanovách alebo vykonávacích ustanoveniach organizácií, najmä pokiaľ ide o zváženie hlasovacích práv funkcionára v riadiacich orgánoch oboch organizácií a akékoľvek výkonné právomoci zverené priamo tomuto funkcionárovi.

  • V dôsledku toho treba vylúčiť, aby mohla dotknutá osoba z vlastnej iniciatívy a bez toho, aby musela dosiahnuť väčšinu v riadiacom orgáne tejto organizácie, uložiť jednej z týchto dvoch organizácií rozhodnutie prijaté príslušnou druhou organizáciou alebo v jej mene. Konkrétne právomoci zastupovania, ktoré má daná osoba, preto môžu mať ďalší význam.

  • Pokiaľ ide o príslušné každodenné riadenie, úplná totožnosť zamestnancov nie je povolená. V prípade čiastočného prekrývania úrad preskúma, či je napriek tomu zabezpečená dostatočná úroveň operačnej autonómie oboch subjektov.

Ochranné opatrenia proti zahraničnému zasahovaniu

 • V súlade s článkom 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, ako aj s článkom 2 ods. 1, článkom 2 ods. 4, článkom 3 ods. 1 písm. b) a článkom 3 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 treba rozlišovať medzi občanmi alebo subjektmi EÚ a tretích krajín, pokiaľ ide o ich vzťahy s európskymi politickými stranami alebo európskymi politickými nadáciami . Okrem dôsledkov týkajúcich sa príspevkov a darov je nutná opatrnosť, pokiaľ ide o rozsah účasti občanov alebo subjektov z krajín mimo EÚ na riadiacich štruktúrach európskych politických strán a nadácií.

 • Predovšetkým sa musí zabezpečiť, aby osoby, ktoré nemajú občianstvo EÚ, alebo subjekty z krajín mimo EÚ, nemohli, či už jednotlivo alebo kolektívne,

  • nariadiť postup proti vôli alebo

  • blokovať väčšinu hlasujúcich občanov EÚ alebo členov v riadiacich orgánoch európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie.