Direktören

Pascal Schonard är jurist med examina från Frankrike och Tyskland. Han fullgjorde postgraduala studier vid Frankrikes nationella förvaltningsakademi (École nationale d'administration (ENA)).

Pascal Schonard utnämndes till direktör för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser från och med den 1 september 2021, med stöd av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut (EUT L 277, 2.8.2021, s. 145). Tidigare har han arbetat på en advokatbyrå samt som allmän åklagare, tjänsteman vid kommissionens generaldirektorat för inrikes frågor respektive för rättsliga frågor, i generalsekreterarens kabinett och vid Europaparlamentets rättstjänst.


"Myndigheten står till tjänst med registrerings- och verifieringsförfaranden med inriktning på europeiska politiska partier och stiftelser. Den övervakar att europeiska politiska partier och stiftelser följer gällande EU-förordning och fattar vid behov beslut om sanktioner i enlighet med processuella rättigheter.

Myndigheten bidrar till politisk medvetenhet på europeisk nivå genom att säkerställa synlighet för de dokument den är ålagd att offentliggöra.

Myndigheten är en länk i en kedja av behöriga förvaltningsmyndigheter och utför sina uppgifter i samarbete med andra institutioner och nationella myndigheter, bland annat genom att trygga valen till Europaparlamentet mot dataintrång.

Myndigheten har en välmotiverad personal som arbetar oberoende av utomståendes inflytande samt effektivt och med respekt för politisk åsiktsmångfald. På det sättet stärker myndigheten demokratin i Europa, skyddar skattebetalarna och stöder Europaparlamentets uppdrag.

Härmed uppmanas du att på dessa sidor upptäcka vad vi arbetar med."

Pascal SCHONARD