Donationer och bidrag

Förteckningarna innehåller information om de donationer och bidrag (enligt definitionen i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014) som tagits emot av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser för de angivna referensåren. De tar däremot inte upp enbart fordringar (rätt till betalning) som europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser har. Tabellerna kommer därför att uppdateras om en betalning avseende en fordran görs i ett senare skede, sedan myndigheten kontrollerat vilket år betalningen ska hänföras till. Donationer markerade med asterisk (*) genomgår för närvarande ytterligare granskning av myndigheten. För mer information, se vägledningen på denna webbplats.

Donationer som gjorts före budgetåret 2018 offentliggörs av Europaparlamentet