Dyrektor

Pascal Schonard jest prawnikiem posiadającym dyplomy uczelni francuskich i niemieckich. Ukończył studia podyplomowe we francuskiej Krajowej Szkole Administracji (École nationale d'administration, ENA).

Pascal Schonard został mianowany dyrektorem Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych od dnia 1 września 2021 r. na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 277 z 2.8.2021, s. 145). Wcześniej pracował w kancelarii prawnej, jako prokurator, urzędnik służby cywilnej w Dyrekcji Generalnej ds. Spraw Wewnętrznych i Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, w gabinecie sekretarza generalnego oraz w Wydziale Prawnym Parlamentu Europejskiego.


„Urząd realizuje procedury rejestracyjne i weryfikacyjne w odniesieniu do europejskich partii politycznych i fundacji. Kontroluje przestrzeganie przez europejskie partie polityczne i fundacje obowiązującego rozporządzenia UE, a w razie konieczności podejmuje decyzje o nałożeniu sankcji z poszanowaniem praw proceduralnych.

Urząd przyczynia się do upowszechniania wiedzy politycznej na poziomie europejskim, zapewniając widoczność dokumentacji, którą jest zobowiązany publikować.

Urząd jest częścią łańcucha właściwych organów administracyjnych i wykonuje swoje obowiązki we współpracy z innymi instytucjami oraz organami krajowymi, m.in. w celu uchronienia prawomocności wyborów europejskich przed nadużyciami wynikającymi z naruszenia danych.

Zaangażowany personel Urzędu wykonuje tę misję w sposób niezależny, skuteczny i z poszanowaniem pluralizmu politycznego. W ten sposób wzmacnia europejską demokrację, chroni podatników i wspiera misję Parlamentu Europejskiego.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą pracą na tych stronach."

Pascal SCHONARD