Rättslig bakgrund

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Genom artikel 6.1 i förordning nr 1141/2014 inrättas en myndighet för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Myndigheten är en juridisk person. Den är oberoende och utför sina uppgifter i fullständig överensstämmelse med förordning nr 1141/2014.

Myndigheten beslutar om registrering och avregistrering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i enlighet med de förfaranden och villkor som anges i förordning nr 1141/2014. Dessutom kontrollerar myndigheten regelbundet att de europeiska politiska partierna och de europeiska politiska stiftelserna fortsättningsvis uppfyller de registreringsvillkor och styrningsbestämmelser som fastställs i förordning nr 1141/2014.

Myndigheten för ett register över europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Myndigheten kontrollerar också att europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser uppfyller ett antal skyldigheter som fastställs i förordning nr 1141/2014, däribland skyldigheter avseende donationer, bidrag och användning av medel från Europeiska unionens allmänna budget eller från någon annan källa.

Finansieringen av europeiska politiska partier får inte användas för att direkt eller indirekt finansiera andra politiska partier, i synnerhet inte nationella partier eller kandidater.

Finansieringen av europeiska politiska stiftelser får inte användas för något annat syfte än att finansiera deras uppgifter och täcka kostnader som är direkt kopplade till de syften som anges i deras stadgar. Den får i synnerhet inte användas för att direkt eller indirekt finansiera val, politiska partier eller kandidater eller andra stiftelser.

Finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får inte användas för att finansiera kampanjer i samband med folkomröstningar.

I sina beslut tar myndigheten full hänsyn till den grundläggande rätten till föreningsfrihet och vikten av att säkerställa mångfalden av politiska partier i Europa.

Myndigheten företräds av direktören, som fattar alla beslut för myndighetens räkning.

Offentlig upphandling

Myndighetens kontrakt - med förbehåll för regelbundna uppdateringar.

Skydd av personuppgifter

Myndigheten samlar in och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att den ska kunna utföra sitt uppdrag som unionsorgan (i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser).

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Närmare upplysningar finns nedan: