Registrerade partier

Registrerade partier

Förteckning över registrerade europeiska politiska partier

Följande dokument innehåller namnen på och stadgarna för samtliga registrerade europeiska politiska partier tillsammans med de handlingar som lämnats in som en del av deras ansökningar om registrering.

Förteckning över ledamöter av Europaparlamentet

En konsoliderad förteckning över de ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar i ett europeiskt politiskt parti finns här.

Den fullständiga förteckningen över ledamöter av Europaparlamentet, plus detaljerad information, finns här.


Register över europeiska politiska partier

I enlighet med artikel 7 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 och artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) 2015/2401 för myndigheten ett register över europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och tillhandahåller standardutdrag ur detta. Fysiska och juridiska personer kan begära standardutdrag ur registret genom att kontakta e-postadressen nedan och fylla i ett formulär för enkel begäran (länk nedan). Standardutdrag skickas inom tio arbetsdagar från mottagandet av begäran.

Myndigheten kan också, på grundval av en inlämnad begäran med lämplig motivering, tillhandahålla certifiering av upplysningarna i standardutdragen till EU:s institutioner och organ, medlemsstaternas myndigheter och domstolar samt fysiska och juridiska personer, där sådana behövs för rättsliga eller administrativa förfaranden. Certifiering kan erhållas genom att följa samma förfarande som för standardutdrag (se ovan) och fylla i ett formulär för motiverad begäran (länk nedan). Certifieringsprocessen kan ta längre än tio arbetsdagar, beroende på föremålet för begäran.