Νομικό πλαίσιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1141/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, ιδρύεται η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Η αρχή έχει νομική προσωπικότητα. Είναι ανεξάρτητη και ασκεί τα καθήκοντά της συμμορφούμενη πλήρως προς τον κανονισμό αριθ. 1141/2014.

Η Αρχή αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση και τη διαγραφή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1141/2014. Επιπλέον, η Αρχή ελέγχει τακτικά ότι τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα συνεχίζουν να τηρούν τις προϋποθέσεις καταχώρησης και τις διατάξεις περί διακυβέρνησης, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1141/2014.

Η Αρχή διαχειρίζεται Μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Η Αρχή ελέγχει επίσης τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1141/2014, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αφορούν δωρεές, συνεισφορές και τη χρήση της χρηματοδότησης από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλες πηγές.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση άλλων πολιτικών κομμάτων, και ιδίως εθνικών κομμάτων ή υποψηφίων.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότησητων καθηκόντων τους καθώς και για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται άμεσα με τους στόχους που περιγράφονται στο καταστατικό τους. Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εκλογών, πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων ή άλλων ιδρυμάτων.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων δεν χρησιμοποιούνταιγια τη χρηματοδότηση εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα.

Στις αποφάσεις της, η Αρχή λαμβάνει πλήρως υπόψη το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και την ανάγκη να διασφαλίζεται ο πλουραλισμός των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη.

Η Αρχή εκπροσωπείται από τον διευθυντή της, ο οποίος λαμβάνει όλες τις αποφάσεις της Αρχής εξ ονόματός της.

Δημόσιες συμβάσεις

Συμβάσεις της Αρχής - υπόκεινται σε τακτικές ενημερώσεις.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί ως οργάνου της Ένωσης (τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων).

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την παρακάτω τεκμηρίωση:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: