Kontekst prawny

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1141/2014 ustanawia Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Urząd posiada osobowość prawną. Jest on niezależny i wykonuje swe zadania przy zachowaniu pełnej zgodności z rozporządzeniem nr 1141/2014.

Urząd podejmuje decyzje o rejestracji i usunięciu z rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych zgodnie z procedurami i warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1141/2014. Ponadto Urząd regularnie sprawdza, czy europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne nadal spełniają zawarte w rozporządzeniu nr 1141/2014 warunki rejestracji i przestrzegają jego przepisów dotyczących zarządzania.

Urząd zarządza rejestrem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Urząd sprawdza również, czy europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne wywiązują się z obowiązków określonych w rozporządzeniu nr 1141/2014. Obowiązki te dotyczą m.in. dotacji, składek i wykorzystywania środków z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła.

Środki przeznaczone na finansowanie europejskich partii politycznych nie mogą być wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, do finansowania innych partii politycznych, a w szczególności partii lub kandydatów narodowych.

Środki przeznaczone na finansowanie europejskich fundacji politycznych nie mogą wykorzystywane do żadnych innych celów niż finansowanie zadań i pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w statucie tych partii. Nie mogą one być w szczególności wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, do finansowania wyborów, partii politycznych, kandydatów ani innych fundacji.

Środki przeznaczone na finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych nie mogą być wykorzystywane do finansowania kampanii referendalnych.

W swoich decyzjach Urząd w pełni uwzględnia podstawowe prawo do wolności zrzeszania się oraz potrzebę zapewnienia pluralizmu partii politycznych w Europie.

Urząd jest reprezentowany przez dyrektora, który podejmuje wszystkie decyzje w imieniu Urzędu.