Jogi háttér

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1141/2014/EU, EURATOM RENDELETE (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom rendelete az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról;

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikkének (1) bekezdése létrehozta az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot. A hatóság jogi személyiséggel rendelkezik. Független, és feladatait az 1141/2014 rendelettel teljes összhangban látja el.

A hatóság dönt az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok bejegyzéséről és nyilvántartásból való törléséről az 1141/2014 előírt eljárásoknak és feltételeknek megfelelően. A hatóság emellett rendszeresen ellenőrzi, hogy a nyilvántartásba vett európai politikai pártok vagy európai politikai alapítványok továbbra is megfelelnek-e az 1141/2014 rendelet szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek és irányítási rendelkezéseknek.

A hatóság nyilvántartást vezet az európai politikai pártokról és az európai politikai alapítványokról.

A hatóság azt is ellenőrzi, hogy az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok megfelelnek-e az 1141/2014 rendeletben meghatározott számos kötelezettségnek, többek között az adományokkal, a hozzájárulásokkal és az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból származó finanszírozás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségeknek.

Az európai politikai pártok részére biztosított finanszírozás nem használható fel más politikai párt, különösen nemzeti párt vagy jelölt közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

Az európai politikai alapítványok részére biztosított finanszírozás nem használható fel a feladataik, illetve az alapszabályukban meghatározott célokhoz közvetlenül kapcsolódó kiadások finanszírozásától eltérő célra. A finanszírozás különösen nem használható fel választások, politikai pártok vagy jelöltek vagy más alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok részére biztosított finanszírozás nem használható fel népszavazási kampányok finanszírozására.

A hatóság határozataiban maradéktalanul figyelembe veszi az egyesülés szabadságához való alapvető jogot és annak szükségességét, hogy Európában a politikai pártok pluralizmusa biztosított legyen.

A hatóságot igazgatója képviseli, aki a hatóság nevében hozza meg annak valamennyi határozatát

Közbeszerzés

A Hatóság szerződései - rendszeresen frissítik.

A személyes adatok védelme

A hatóság csak az uniós szervként rá háruló feladatok ellátásához szükséges mértékben gyűjt és dolgoz fel személyes információkat (amelyeket az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet határoz meg).

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt szabályoknak és előírásoknak megfelelően történik.

Részletesebb információk az alábbi dokumentumokban találhatók:


További tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő címen: