Retsgrundlag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Artikel 6, stk. 1, i forordning nr. 1141/2014 opretter en myndighed for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde. Myndigheden har status som juridisk person. Den er uafhængig og udfører sine funktioner i fuld overensstemmelse med forordning nr. 1141/2014.

Myndigheden træffer afgørelse om registrering og afregistrering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastsat i forordning nr. 1141/2014. Derudover kontrollerer myndigheden regelmæssigt, at de registreringsbetingelser og forvaltningsbestemmelser, der er fastsat i forordning nr. 1141/2014, fortsat overholdes af de registrerede europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

Myndigheden forvalter et register over europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

Myndigheden kontrollerer også europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes overholdelse af en række forpligtelser, der er fastsat i forordning nr. 1141/2014, herunder forpligtelser vedrørende donationer, bidrag og anvendelse af midler fra Den Europæiske Unions almindelige budget eller andre kilder.

Finansieringen af europæiske politiske partier må ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af andre politiske partier og navnlig ikke af nationale partier eller kandidater.

Midler, der ydes til europæiske politiske fonde må ikke anvendes til andre formål end finansiering af deres opgaver og til udgifter, der er direkte knyttet til de mål, der følger af deres statut. Midlerne må navnlig ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af valg, politiske partier eller kandidater eller andre fonde.

Midler, der ydes til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde må ikke anvendes til at finansiere folkeafstemningskampagner.

Myndigheden skal i forbindelse med sine afgørelser tage fuldt hensyn til den grundlæggende ret til foreningsfrihed samt til behovet for at sikre pluralisme blandt politiske partier i Europa.

Myndigheden repræsenteres af sin direktør, som træffer alle afgørelser på vegne af myndigheden.

Offentlige indkøb

Myndighedens kontrakter - med forbehold for regelmæssige opdateringer.

Beskyttelse af personoplysninger

Myndigheden indsamler og behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at den kan udføre sine opgaver som et EU-organ (som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde).

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i nedenstående dokumentation: