Cúlra dlíthiúil

RIALACHÁN (AE, EURATOM) Uimh. 1141/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

Bunaítear le hAirteagal 6(1) de Rialachán Uimh. 1141/2014 an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha. Tá ag an Údarás pearsantacht dhlíthiúil. Tá sé neamhspleách agus feidhmíonn sé a chuid feidhmeanna i lánchomhlíonadh Rialachán 1141/2014.

Cinneann an tÚdarás Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha a chlárú agus a dhíchlárú i gcomhréir leis na nósanna imeachta agus na coinníollacha a leagtar síos i Rialachán Uimh. 1141/2014. Lena chois sin, fíoraíonn an tÚdarás go tráthrialta go leanann na Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus na Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha atá cláraithe de na coinníollacha clárúcháin agus na forálacha rialachais a leagtar amach i Rialachán Uimh. 1141/2014 a chomhlíonadh.

Bainistíonn an tÚdarás Clár Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha.

Fíoraíonn an tÚdarás freisin go mbíonn roinnt oibleagáidí a leagtar síos i Rialachán Uimh. 1141/2014 á gcomhlíonadh ag Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus ag Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha, lena n-áirítear oibleagáidí a bhaineann le deonacháin, ranníocaíochtaí agus úsáid maoiniúcháin ó bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh nó ó aon fhoinse eile.

Ní úsáidfear maoiniú Páirtithe Polaitiúla Eorpacha chun maoiniú díreach nó maoiniú indíreach a dhéanamh ar pháirtithe polaitiúla eile, go háirithe páirtithe náisiúnta nó iarrthóirí náisiúnta.

Ní úsáidfear maoiniú Páirtithe Polaitiúla Eorpacha chun aon chríche eile seachas maoiniú a gcúraimí agus chun caiteachas atá nasctha go díreach leis na cuspóirí a leagtar amach ina reachtanna a sheasamh. Ní úsáidfear é go háirithe le haghaidh cistiú díreach nó indíreach toghchán, páirtithe polaitiúla, iarrthóirí nó fondúireachtaí eile.

Ní úsáidfear maoiniú Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha chun feachtais reifrinn a mhaoiniú.

Ina chinntí, tugann an tÚdarás lánaird ar an gceart bunúsach chun saoirse comhlachais agus ar an ngá atá le hiolrachas páirtithe polaitiúla san Eoraip a áirithiú.

Déanann a Stiúrthóir ionadaíocht ar an Údarás agus is é an stiúrthóir a dhéanann cinntí uile an Údaráis thar a cheann.

Soláthar poiblí

Conarthaí an Údaráis - faoi réir nuashonruithe rialta.

Cosaint sonraí pearsanta

Ní dhéanann an tÚdarás sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil ach a mhéid is gá chun a chúraimí mar chomhlacht de chuid an Aontais a chomhlíonadh (ar cúraimí iad a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha).

Déantar na sonraí pearsanta go léir a láimhseáil i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil, féach ar na doiciméid thíos: