European Free Alliance

"Европейският свободен алианс (EFA) насърчава правото на демократично самоопределение и подкрепя стремежите на народите да изберат собственото си политическо бъдеще, включително независимост, по-голяма автономност или признаване на езика и културата на малцинствата. ЕНП има за цел постигането на европейско единство в многообразието въз основа на принципите на субсидиарност и на социална справедливост."

> Регистрация: Решение, съобщено на дата 28/07/2017 и публикувано на дата 04/08/2017
> седалище и адрес: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Свързана европейска политическа фондация: Coppieters Foundation