Καταχωρισμένα ιδρύματα

Κατάλογος καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Τα παρακάτω έγγραφα περιέχουν τα ονόματα και τα καταστατικά όλων των καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για καταχώριση.


Μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 και το άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2401 της Επιτροπής, η Αρχή διαχειρίζεται ένα μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και εκδίδει τυποποιημένα αποσπάσματα. Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να αιτηθούν τυποποιημένων αποσπασμάτων του μητρώου επικοινωνώντας με την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και συμπληρώνοντας ένα απλό έντυπο αίτησης (κάτωθι σύνδεσμος) Τα τυποποιημένα αποσπάσματα παρέχονται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Η Αρχή μπορεί επίσης να παρέχει πιστοποίηση για τις πληροφορίες που περιέχονται στα τυποποιημένα αποσπάσματα προς τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς και προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν αυτό απαιτείται για νομικές ή διοικητικές διαδικασίες και κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένης αίτησης. Για την πιστοποίηση, παρακαλούμε ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με τα τυποποιημένα αποσπάσματα και συμπληρώστε ένα αιτιολογημένο έντυπο αίτησης (κάτωθι σύνδεσμος). Η διαδικασία πιστοποίησης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από 10 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.