Επιτροπή IEP

Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 10, 10α και 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 Αποτελείται από συνολικά έξι μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ορίζουν αντιστοίχως από δύο μέλη.

Γνωμοδοτήσεις

Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο σε ορισμένες διαδικασίες ελέγχου που οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων κατά ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων δεν έχει γνωμοδοτήσει μέχρι σήμερα.