Επιτροπή IEP

Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 10, 10α και 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 Αποτελείται από συνολικά έξι μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ορίζουν αντιστοίχως από δύο μέλη.