Δωρεές και συνεισφορές

Δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν το οικονομικό έτος 2018 δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο