Δωρεές και συνεισφορές

Οι κατάλογοι δίνουν πληροφορίες σχετικά με δωρεές και συνεισφορές (όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014) που έχουν όντως γίνει δεκτές από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σε σχέση με τα συγκεκριμένα έτη αναφοράς που δηλώνονται. Από την άλλη, δεν περιλαμβάνουν απλές απαιτήσεις (δηλαδή δικαιώματα πληρωμής) των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχοι πίνακες θα επικαιροποιηθούν εάν πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο πληρωμή που αντιστοιχεί σε απαίτηση, με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργεί η Αρχή για το έτος στο οποίο πρέπει να καταλογιστεί η πληρωμή. Οι δωρεές που σημειώνονται με αστερίσκο (*) υπόκεινται επί του παρόντος σε πρόσθετο έλεγχο από την Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του παρόντος ιστοτόπου.

2024

Δωρεές για το οικονομικό έτος 2024

Από τις 6 Δεκεμβρίου 2023 (6 μήνες πριν από την περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών), τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα έπρεπε να αναφέρουν όλες τις δωρεές που έλαβαν σε εβδομαδιαία βάση. Με την επιφύλαξη των ελέγχων συμμόρφωσης και των ισχυόντων περιορισμών προστασίας δεδομένων, η Αρχή τους δημοσίευσε εδώ το συντομότερο δυνατό, συνήθως εντός μίας εβδομάδας αφότου ενημερώθηκε σχετικά. Από τις 10 Ιουνίου 2024, μόνο δωρεές άνω των 12.000 ευρώ πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Αρχή. Άλλα θα είναι διαθέσιμα μετά την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών το 2025.
Δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν το οικονομικό έτος 2018 δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο