Forbud mod direkte og indirekte finansiering

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) har til formål at formidle adgang til en række ikke-udtømmende elementer af vejledning til europæiske politiske partier og fonde på grundlag af erfaringer indhøstet ved den praktiske anvendelse af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (i det følgende benævnt forordningen) gennem de seneste år. APPF's vejledning indskrænker i intet tilfælde den direkte, bindende karakter af forordningen. Enhver vejledning er endvidere genstand for tilpasning, efterhånden som nye erfaringer indhøstes og/eller de lovgivningsmæssige rammer ændres.

Fælles aktiviteter

  • Fælles aktiviteter mellem europæiske politiske partier eller europæiske politiske fonde og partnere på nationalt plan er ikke i sig selv forbudt i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. En national partners kommunikation med offentligheden om europæiske politiske partiers eller fondes aktiviteter kan være et særligt effektivt middel til at skabe opmærksomhed omkring europæisk politik og politiske spørgsmål. De forbud mod finansiering, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, skal dog til enhver tid overholdes.

  • I tilfælde af en aktivitet, der organiseres i fællesskab af et europæisk politisk parti og et andet politisk parti, navnlig et nationalt parti, kan en for stor del af finansieringen af det pågældende aktivitet fra det europæiske politiske partis side udgøre "indirekte finansiering", hvilket er forbudt i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

  • I tilfælde af en aktivitet, der organiseres i fællesskab af en europæisk politisk fond og et politisk parti eller en anden fond, kan en for stor del af finansieringen af det pågældende aktivitet fra den europæiske politiske fonds side udgøre "indirekte finansiering", hvilket er forbudt i henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

  • For at vurdere, om der i medfør af denne bestemmelse eventuelt er tale om indirekte finansiering af et parti eller en fond på nationalt plan, skal en række faktorer tages i betragtning, især:

    • det europæiske politiske partis/den europæiske politiske fonds konstante synlighed;

    • graden af det europæiske politiske partis eller den europæiske politiske fonds ejerskab af aktiviteten sammenlignet med partiets eller fondens ejerskab på nationalt plan. Ved vurderingen af sidstnævnte er aktivitetens samlede kontekst, omfang, indhold, mål, målgruppe(r), motivation og den potentielle værdi af aktiviteten for det nationale partis succes ved nationale valg af relevans (jf. MENL mod Parlamentet, T-829/16, præmis 83 ff.);

    • Den samfinansieringsandel, der bæres af det europæiske politiske parti/den europæiske politiske fond, og som bør vise en realistisk sammenhæng med det europæiske politiske partis/den europæiske politiske fonds samlede deltagelse i forhold til det nationale partis deltagelse i det specifikke aktivitet (jf. MENL mod Parlamentet, T-829/16, præmis 89).

· Der foreligger tilfælde af indirekte finansiering, hvis et nationalt politisk parti eller en kandidat opnår en finansiel fordel, f.eks. ved at undslå sig udgifter, som ellers ville skulle afholdes, også selv om ingen midler direkte har skiftet hænder (MENL mod Parlamentet, T-829/16; ADDE mod Parlamentet, T-48/17).

· APPF vurderer, om der foreligger indirekte finansiering, ved hjælp af en række elementer såsom indholdet af den finansierede foranstaltning eller geografiske eller tidsmæssige forhold (se MENL mod Parliament, T-829/16; ADDE mod Parlamentet, T-48/17).

· Det er for at påvise, at der foreligger indirekte finansiering, tilstrækkeligt at kunne forelægge "tilstrækkeligt konkret, nøjagtigt og overensstemmende beviser" (ACRE mod Parlamentet, T-107/19).