Donationer og bidrag

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) har til formål at formidle adgang til en række ikke-udtømmende elementer af vejledning til europæiske politiske partier og fonde på grundlag af erfaringer indhøstet ved den praktiske anvendelse af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (i det følgende benævnt forordningen) gennem de seneste år. APPF's vejledning indskrænker i intet tilfælde den direkte, bindende karakter af forordningen. Enhver vejledning er endvidere genstand for tilpasning, efterhånden som nye erfaringer indhøstes og/eller de lovgivningsmæssige rammer ændres.

Typer donationer og bidrag

· Ikke-EU-betalinger: Den Europæiske Unions Ret har præciseret, at partier etableret uden for EU ikke kan anses for politiske partier i forordningens forstand, eftersom de ikke består af unionsborgere (dom af 25. november 2020, ACRE mod Parlamentet, sag T-107/19), hvorfor de heller ikke kan yde bidrag. Artikel 20 i forordningen fastsætter forbud mod at modtage donationer fra offentlige myndigheder, private enheder eller enkeltpersoner fra tredjelande.

· Betalinger modtaget af europæiske politiske partier skal derfor betales tilbage øjeblikkeligt i henhold til forordningens artikel 20, stk. 6, idet APPF i modsat fald vil påtænke at bringe den sanktion i anvendelse, som er hjemlet i artikel 27, stk. 2, litra b), nr. i).

· Definitionen af »donation« indbefatter ifølge forordningens artikel 2, stk. 7, ikke blot direkte betalinger i rede penge, men tillige indirekte betalinger via "enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, bortset fra bidrag fra medlemmer". Dette kan omfatte transaktioner mellem tredjeparter, der fritager et europæiske politisk parti eller fond for betalinger, som ellers ville skulle udredes af det pågældende politiske parti eller fond.

Enkeltstående donationer

 • I henhold til artikel 20, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde straks indberette "enkeltstående donationer", der overstiger 12 000 EUR, til myndigheden.

 • Myndigheden vil fra sag til sag vurdere, om også flere betalinger fra en donor kan betragtes som en "enkeltstående donation".

  • Dette kan navnlig være tilfældet, hvis der foreligger en forudgående aftale med donoren om én enkelt donation, men betalingen fandt sted i flere trancher.

  • I tilfælde af særskilte spontane betalinger fra den samme donor vil myndigheden normalt ikke betragte disse betalinger som "enkeltstående donationer", der kræver øjeblikkelig indberetning, når det samlede beløb overstiger 12 000 EUR (uden at dette berører kravene om regelmæssig rapportering i løbet af årsregnskabsprocessen).

Oprindelse af donationer - "Kend din donor"

 • For at undgå utilsigtet modtagelse af betalinger fra især:

  • offentlige myndigheder og enheder, som en sådan offentlig myndighed kan udøve bestemmende indflydelse over (hvilket er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, litra c), i forordningen og omfattet af sanktioner i tilfælde af overtrædelse), eller

  • kilder i et tredjeland (hvilket er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, litra d), i forordningen og omfattet af sanktioner i tilfælde af overtrædelse)
 • Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde opfordres til, inden de modtager en donation, at indhente pålidelige og præcise oplysninger om deres donor, herunder især

  • om bopælsland eller, hvor de er hjemmehørende, og

  • i tilfælde af retlige enheder også om, hvem der kontrollerer sådanne enheder (f.eks. ved hjælp af stiftelsesdokumenter, vedtægter osv.).
 • Disse oplysninger bør medtages i myndighedens tilsvarende indberetningsmodel og i tilfælde af donationer af en værdi på over 12 000 EUR i den øjeblikkelige indberetning.

Donationer — henførsel

 • Donationer, der indberettes til myndigheden i henhold til artikel 20, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, og som modtages af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i år N+1, kan kun under meget specifikke omstændigheder henføres til år N.
 • For at en sådan henførsel til år N kan accepteres af myndigheden, skal de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fremlægge dokumentation for, at forpligtelsen til betaling af den pågældende donation allerede var indgået af donoren før år N+1, og at der var en retskraftig aftale om, at donationen ville blive udbetalt i år N.
 • Denne dokumentation skal sendes til myndigheden allerede i år N, selv om betalingen fra donoren endnu ikke er modtaget, f.eks. i form af en donationsaftale eller eventuelle underliggende kontraktlige aftaler, et ensidigt tilsagn, en betalingsordre, meddelelse herom, f.eks. pr. brev og/eller e-mail, en faktura eller lignende.

Effektiv donor

 • Ved vurderingen af lovligheden af donationer i henhold til artikel 20 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal myndigheden kontrollere og fastslå donorens nøjagtige identitet, hvis mere end én person eller enhed er involveret i ydelsen af en sådan donation.

 • Dette kan f.eks. være tilfældet i en situation, hvor en juridisk enhed i en koncern er i direkte kontakt med EUPP/EUPF vedrørende donationen, mens en anden enhed inden for samme koncern i sidste ende foretager den relevante betaling.

 • I en sådan situation vil myndigheden basere sig på begrebet "effektiv donor", dvs. den vil vurdere, hvor betalingen rent faktisk stammer fra i den pågældende koncern. I den forbindelse vil myndigheden bl.a. tage hensyn til følgende faktorer:

  • Hvilken enhed var direkte involveret i etableringen af retsgrundlaget for betalingen (f.eks. forhandlede sponsoraftalen)?

  • Var denne enhed berettiget til selv at udøve skøn med hensyn til aftalens indhold og betalingsbetingelserne?

  • Hvilken rolle spillede og hvilket ansvar havde den anden involverede enhed? Handlede den blot som udbyder af betalingstjenester, eller spillede den en ansvarlig rolle i den underliggende aftale?
 • Under alle omstændigheder må ingen af de personer eller enheder, der er involveret i en donationsproces (hverken initiativtager eller betaler), befinde sig i en situation, der er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.