Donationer og bidrag

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) har til formål at formidle adgang til en række ikke-udtømmende elementer af vejledning til europæiske politiske partier og fonde på grundlag af erfaringer indhøstet ved den praktiske anvendelse af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (i det følgende benævnt forordningen) gennem de seneste år. APPF's vejledning indskrænker i intet tilfælde den direkte, bindende karakter af forordningen. Enhver vejledning er endvidere genstand for tilpasning, efterhånden som nye erfaringer indhøstes og/eller de lovgivningsmæssige rammer ændres.

Typer donationer og bidrag

· Ikke-EU-betalinger: Den Europæiske Unions Ret har præciseret, at partier etableret uden for EU ikke kan anses for politiske partier i forordningens forstand, eftersom de ikke består af unionsborgere (dom af 25. november 2020, ACRE mod Parlamentet, sag T-107/19), hvorfor de heller ikke kan yde bidrag. Artikel 20 i forordningen fastsætter forbud mod at modtage donationer fra offentlige myndigheder, private enheder eller enkeltpersoner fra tredjelande.

· Betalinger modtaget af europæiske politiske partier skal derfor betales tilbage øjeblikkeligt i henhold til forordningens artikel 20, stk. 6, idet APPF i modsat fald vil påtænke at bringe den sanktion i anvendelse, som er hjemlet i artikel 27, stk. 2, litra b), nr. i).

· Definitionen af »donation« indbefatter ifølge forordningens artikel 2, stk. 7, ikke blot direkte betalinger i rede penge, men tillige indirekte betalinger via "enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, bortset fra bidrag fra medlemmer". Dette kan omfatte transaktioner mellem tredjeparter, der fritager et europæiske politisk parti eller fond for betalinger, som ellers ville skulle udredes af det pågældende politiske parti eller fond.

Donationer — henførsel

 • Donationer, der indberettes til myndigheden i henhold til artikel 20, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, og som modtages af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i år N+1, kan kun under meget specifikke omstændigheder henføres til år N.
 • For at en sådan henførsel til år N kan accepteres af myndigheden, skal de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fremlægge dokumentation for, at forpligtelsen til betaling af den pågældende donation allerede var indgået af donoren før år N+1, og at der var en retskraftig aftale om, at donationen ville blive udbetalt i år N.
 • Denne dokumentation skal sendes til myndigheden allerede i år N, selv om betalingen fra donoren endnu ikke er modtaget, f.eks. i form af en donationsaftale eller eventuelle underliggende kontraktlige aftaler, et ensidigt tilsagn, en betalingsordre, meddelelse herom, f.eks. pr. brev og/eller e-mail, en faktura eller lignende.

Effektiv donor

 • Ved vurderingen af lovligheden af donationer i henhold til artikel 20 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal myndigheden kontrollere og fastslå donorens nøjagtige identitet, hvis mere end én person eller enhed er involveret i ydelsen af en sådan donation.

 • Dette kan f.eks. være tilfældet i en situation, hvor en juridisk enhed i en koncern er i direkte kontakt med EUPP/EUPF vedrørende donationen, mens en anden enhed inden for samme koncern i sidste ende foretager den relevante betaling.

 • I en sådan situation vil myndigheden basere sig på begrebet "effektiv donor", dvs. den vil vurdere, hvor betalingen rent faktisk stammer fra i den pågældende koncern. I den forbindelse vil myndigheden bl.a. tage hensyn til følgende faktorer:

  • Hvilken enhed var direkte involveret i etableringen af retsgrundlaget for betalingen (f.eks. forhandlede sponsoraftalen)?

  • Var denne enhed berettiget til selv at udøve skøn med hensyn til aftalens indhold og betalingsbetingelserne?

  • Hvilken rolle spillede og hvilket ansvar havde den anden involverede enhed? Handlede den blot som udbyder af betalingstjenester, eller spillede den en ansvarlig rolle i den underliggende aftale?
 • Under alle omstændigheder må ingen af de personer eller enheder, der er involveret i en donationsproces (hverken initiativtager eller betaler), befinde sig i en situation, der er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Enkeltstående donationer

 • I henhold til artikel 20, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde straks indberette "enkeltstående donationer", der overstiger 12 000 EUR, til myndigheden.

 • Myndigheden vil fra sag til sag vurdere, om også flere betalinger fra en donor kan betragtes som en "enkeltstående donation".

  • Dette kan navnlig være tilfældet, hvis der foreligger en forudgående aftale med donoren om én enkelt donation, men betalingen fandt sted i flere trancher.

  • I tilfælde af særskilte spontane betalinger fra den samme donor vil myndigheden normalt ikke betragte disse betalinger som "enkeltstående donationer", der kræver øjeblikkelig indberetning, når det samlede beløb overstiger 12 000 EUR (uden at dette berører kravene om regelmæssig rapportering i løbet af årsregnskabsprocessen).

Oprindelse af donationer - "Kend din donor"

 • For at undgå utilsigtet modtagelse af betalinger fra især:

  • offentlige myndigheder og enheder, som en sådan offentlig myndighed kan udøve bestemmende indflydelse over (hvilket er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, litra c), i forordningen og omfattet af sanktioner i tilfælde af overtrædelse), eller

  • kilder i et tredjeland (hvilket er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, litra d), i forordningen og omfattet af sanktioner i tilfælde af overtrædelse)
 • Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde opfordres til, inden de modtager en donation, at indhente pålidelige og præcise oplysninger om deres donor, herunder især

  • om bopælsland eller, hvor de er hjemmehørende, og

  • i tilfælde af retlige enheder også om, hvem der kontrollerer sådanne enheder (f.eks. ved hjælp af stiftelsesdokumenter, vedtægter osv.).
 • Disse oplysninger bør medtages i myndighedens tilsvarende indberetningsmodel og i tilfælde af donationer af en værdi på over 12 000 EUR i den øjeblikkelige indberetning.

Nedsatte priser

 • I henhold til forordningens artikel 2, nr. 7) og 8), udgør levering til en pris under markedsværdien af enhver vare eller tjenesteydelse (herunder lån) eller ethvert arbejde en donation eller, såfremt der sker levering ved et medlem, hvis medlemskab er anerkendt ifølge forordningen, et bidrag. Hvis og i det omfang dette er tilfældet, finder reglerne om indberetninger og begrænsninger vedrørende donationer og bidrag, som fastlagt særlig i forordningens artikel 20, anvendelse.

 • Det er imidlertid ikke alle prisnedsættelser, der udgør donationer eller bidrag i forordningens forstand: i den forbindelse er det nødvendigt at vurdere nedsættelsens størrelse og omfang. Når det gælder om at afgøre, om levering af varer, tjenesteydelser og arbejder til nedsat pris skal betragtes som en donation eller et bidrag, bør det nærmere bestemt tages i betragtning:

  • om prisnedsættelsen er til fordel for det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond specifikt eller i højere grad end for andre parter (hvilket ville være kendetegnende for en donation eller et bidrag), hvilket adskiller sig fra en situation, hvor den opnåede fordel svarer til fordelen for en gruppe af potentielle kunder, der er defineret på forhånd på grundlag af objektive kriterier (f.eks. en prisnedsættelse til alle "NGO'er") eller, under alle omstændigheder,

  • om prisnedsættelsen er i strid med almindeligt anerkendte markedsprincipper (f.eks. levering af en vare eller en tjenesteydelse under kostprisen) (hvilket ville være kendetegnende for en donation eller et bidrag).