Europæisk kampagnehandlingsplan

Europæisk kampagnehandlingsplan

Forordningens artikel 21 finder kun anvendelse på europæiske politiske partier og ikke på europæiske politiske fonde.

Forbuddet mod direkte eller indirekte finansiering af andre politiske partier eller kandidater i henhold til forordningens artikel 22 finder fortsat anvendelse tillige med forordningens artikel 21. Myndigheden minder om kriterierne for at vurdere overholdelsen af artikel 22 som anført ovenfor.

Samtidig tilskyndes europæiske politiske partier i medfør af forordningens artikel 21 til at føre deres egne kampagner i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet. Disse kampagner skal være i overensstemmelse med Unionens værdier og supplerer, men er klart adskilt fra, medlemspartiers kampagner..

Dette gælder også, hvis spidskandidaten for et europæisk politisk parti samtidig er kandidat til valget til Europa-Parlamentet i en given EU-medlemsstat. Det følger heraf, at europæiske politiske partier har ret til at bidrage økonomisk til kampagner i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, herunder når en spidskandidat for et europæisk politisk parti samtidig er opført på en valgliste i en af medlemsstaterne, forudsat at de overholder forordningens artikel 22, stk. 1, som forklaret ovenfor.

Myndigheden minder i lyset heraf om de fem vejledende principper for europæiske politiske partiers kampagner inden for rammerne af valg til Europa-Parlamentet (udarbejdet i 2018 sammen med Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Finans):
 • Anvendelsesområde - tværnationalt (dvs. omfatter flere medlemsstater),
 • Indhold - overvejende fokus på europæiske anliggender,
 • Ejerskab - det europæiske politiske partis ansvar,
 • Forfatterskab - det europæiske politiske partis synlighed og
 • Forenelighed med national ret.
For at lette den praktiske gennemførelse af disse vejledende principper og fremrykke overholdelsesstyringen har myndigheden udviklet værktøjet til den europæiske kampagnehandlingsplan ("E-CAP"), der kan hjælpe europæiske politiske partier med at planlægge deres kampagner i lyset af de gældende regler og principper. Eksempler på vigtige risikobegrænsende faktorer med hensyn til overholdelse omfatter f.eks. en spidskandidats deltagelse i aktiviteter og det europæiske politiske partis klare synlighed.

I forbindelse med europæiske kampagneaktiviteter kan der udveksles oplysninger med nationale myndigheder, men disses vurderinger for så vidt angår nationale partier eller kandidater - for eksempel hvorvidt europæiske politiske partiers medfinansiering af fælles aktiviteter kan betragtes som indtægter for de berørte partier i henhold til national lovgivning om finansiering af politiske partier - berører ikke den vurdering, som myndigheden har foretaget i henhold til forordningens artikel 22, stk. 1. Myndigheden er i påkommende tilfælde i kontakt med medlemsstaterne med henblik på at fremme en harmonisk anvendelse af forordningen og af national ret som de to komplementære niveauer i regelsættet.

Fælles kampagner for europæiske politiske partier

Set i lyset af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 er fælles europæiske kampagner, der involverer forskellige europæiske politiske partier, ikke i sig selv forbudt, men de må ikke sammenblande finansiering eller identitet og beslutningsprocesser for de forskellige europæiske politiske partier, der er involveret. Mere konkret gælder der de følgende begrænsninger for fælles kampagner for europæiske politiske partier:

Som bekendt vil finansieringen af aktiviteter i denne forbindelse blive analyseret i henhold til denne forordnings artikel 22, stk. 1.

Myndigheden vil derfor, for så vidt angår fælles aktiviteter med partier på nationalt plan, fortsat vurdere, om et europæisk politisk parti har ydet direkte eller indirekte finansiering til et andet europæisk politisk parti. Indirekte finansiering vurderes ud fra de følgende kriterier, som er nærmere forklaret ovenfor:
 • Ensartet synlighed for hvert af de involverede europæiske politiske partier
 • Graden af ejerskab over aktiviteten for hvert af de involverede europæiske politiske partier
 • Medfinansieringsgraden skal være realistisk i forhold til den overordnede involvering af hvert af de involverede europæiske politiske partier.
Europæiske valgkampagner som omhandlet i artikel 21, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 som en form for deltagelse i valg til Europa-Parlamentet i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 gennemføres af europæiske politiske partier, ikke af samarbejdsplatforme, der skjuler eller tilsidesætter dem. Det betyder også, at et europæisk politisk partis styrende organer ikke kan binde sig til at blive ledet af det respektive andet europæiske politiske partis styrende organer eller af beslutningsstrukturer uden for et af de europæiske politiske partier med henblik på kampagnestrategi eller gennemførelse af kampagneaktiviteter. Lovbestemte beslutningsprocedurer skal forblive adskilte, og der kan ikke være nogen generel uddelegering af (kampagnemæssig) beslutningstagning fra den ene part til den anden eller til en ekstern platform.

Myndighedens retningslinjer for den europæiske kampagnehandlingsplan (European Campaign Action Plan, "E-CAP") (se ovenfor) og kontrollen af deltagelsen i valg til Europa-Parlamentet finder derfor fortsat særskilt anvendelse og skal påvise tilstrækkelig beslutningsautonomi for hvert af de europæiske politiske partier, der er involveret i fælles kampagner.

Disse oplysninger foregriber ikke vurderingen foretaget af den anvisningsberettigede ved Europa-Parlamentet inden for dets ansvarsområde.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.