Užregistruotos partijos

Registruotų Europos politinių partijų sąrašas

Toliau nurodytuose dokumentuose pateikiami visų registruotų Europos politinių partijų pavadinimai ir statutai kartu su dokumentais, pateiktais teikiant prašymus registruoti.

Pastarųjų Europos Parlamento rinkimų rezultatai pateikiami čia.


"Europos liaudies partija (PPE) – tai centro ir centro dešiniųjų politinė šeima Europoje. Mūsų įsitikinimų centre – žmogus. Mūsų veiksmai grindžiami teisingumo ir bendros gerovės, solidarumo ir atsakomybės principais. Giname stiprią Europos Sąjungą, grindžiamą pliuralistine demokratija, socialine rinkos ekonomika ir aplinkos tvarumu. "

"Europos socialistų partija (PES) jungia Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Norvegijos socialistų, socialdemokratų, darbo ir demokratų partijas. Kartu su partijos partnerėmis ir stebėtojomis remiame mums bendras socialinio teisingumo, lygybės ir visuomenės gerovės vertybes bei kovojame už pažangią, teisingą, laisvą ir tvarią Europą."

"Mus jungia mūsų pagrindinės centro dešiniųjų vertybės. Europos konservatorių ir reformuotojų partija siekia užtikrinti asmens laisvę, nacionalinį suverenumą, parlamentinę demokratiją, privačią nuosavybę, ribotą valdžią, laisvą prekybą, šeimos vertybes ir decentralizavimą. Šiomis vertybėmis grindžiama mūsų politika, įskaitant mūsų reformuotos Europos Sąjungos viziją."

"Mūsų liberali vizija – tai laisvos, demokratiškos, verslios, tvarios, vieningos ir pasauliui atviros Europos vizija. Europos vertybės yra liberalios vertybės. Šiuo manifestu įsipareigojame apsaugoti pagrindines vertybes stiprėjant antiliberalinėms jėgoms, stiprinti pasaulyje pirmaujančią ir klestinčią Europą ir kurti liberalesnę Europą visiems."

"Europos demokratų partija (EDP) vienija politines partijas ir Europos Parlamento narius, kurie nori, kad Sąjunga būtų arčiau jos piliečių. Esame tarptautinis politinis judėjimas, įsipareigojęs kurti Europos demokratiją, grindžiamą bendromis taikos, laisvės, solidarumo ir švietimo vertybėmis, ir išdidžiai skelbiantis jos kultūrą ateities pasaulyje."

"Europos žalioji partija remia politinę, socialinę ir ekonominę pertvarką ir imasi veiksmų šiose srityse vadovaudamasi atsakomybės už aplinką, socialinio teisingumo, įtraukties, įvairovės ir taikos vertybėmis. Kartu su partijomis narėmis remiame politiką ir veiksmus, kuriais kovojama su klimato kaitos problema ir didėjančia socialine nelygybe, kartu investuojant į žalesnės, saugesnės ir atsakingos Europos, kurioje niekas nebūtų paliekamas nuošalyje, kūrimą. "

"Europos laisvasis aljansas (ALE) propaguoja teisę į demokratinį apsisprendimą ir remia tautų siekius pasirinkti savo politinę ateitį, įskaitant nepriklausomybę, didesnę autonomiją ar kalbinį ir kultūrinį mažumų pripažinimą. ALE siekia Europos vienybės įvairovėje, remiantis subsidiarumo ir socialinio teisingumo principais."

"Mes vienijame Europos žemyno demokratines alternatyviąsias ir pažangiąsias kairiųjų partijas, siekiančias nuosekliai keisti šiuolaikinius socialinius santykius kuriant taikią ir socialiniu požiūriu teisingą visuomenę ir atsižvelgiant į mūsų aplinkybių, istorijos bei bendrų vertybių įvairovę. Daugiau apie tai svetainėje https://www.european-left.org/manifesto/."

"Europos krikščionių politinis judėjimas (ECPM) – vienintelė Europos politinė partija, aiškiai agituojanti už krikščioniškas vertybes Europos politikoje, kurias perteikia septyni politiniai prioritetai: žmogaus orumas; sveikos šeimos; ekonomika žmonių ir planetos naudai; laisvė, saugumas ir teisingumas; kova su šiuolaikine vergove; ES reformavimas; krikščioniškos kultūros ir paveldo išsaugojimas."

Atsakomybės ribojimas

Šiame dokumente pateikiamas politinių programų santraukas Europos politinės partijos rengia tik informavimo tikslais. Oficiali politinė programa įtraukta į atitinkamos partijos įstatus pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 4 straipsnio 1 dalies c punktą. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija nėra atsakinga už Europos politinių partijų politinių programų turinį.

Europos politinių partijų registras

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 7 straipsnį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES, Euratomas) 2015/2401 3 straipsnį Institucija tvarko Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registrą ir skelbia standartinius išrašus. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali prašyti standartinių registro išrašų susisiekę toliau nurodytu e. pašto adresu ir užpildydami paprasto prašymo formą (nuoroda pateikiama toliau). Standartiniai išrašai pateikiami per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Gavusi tinkamai pagrįstus prašymus, Institucija taip pat gali pateikti standartinėse ištraukose esančios informacijos patvirtinimą Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių valdžios institucijoms ir teismams, taip pat fiziniams ar juridiniams asmenims, kai jo reikia dėl teisinių ar administracinių procedūrų. Norėdami gauti patvirtinimą, atlikite tokią pačią procedūrą, kuri taikoma standartiniams išrašams, ir užpildykite pagrįsto prašymo formą (nuoroda pateikiama toliau). Priklausomai nuo prašymo dalyko, patvirtinimo procesas gali užtrukti ilgiau nei 10 darbo dienų.