Dovanos ir įnašai

Sąrašuose informuojama apie dovanas ir įnašus (apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 114/2014), kuriuos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai yra faktiškai priėmę konkrečiais nurodytais baziniais metais. Tačiau juose nėra pateikiamos tik Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų gautinos sumos (t. y. teisės į išmokas). Todėl, jei vėlesniu etapu bus atliktas gautiną sumą atitinkantis mokėjimas, atitinkamos lentelės bus atnaujintos Institucijai patikrinus, kuriems metams turi būti priskirta išmoka. Šiuo metu Institucija papildomai tikrina žvaigždute (*) pažymėtas dovanas. Išsamesnė informacija pateikiama šios interneto svetainės paaiškinimų skyriuje.

2024

Su 2024 finansiniais metais susijusios dovanos

Iki 2023 m. gruodžio 5 d. reikėjo nedelsiant pranešti tik apie 12 000 EUR viršijančias dovanas. Nuo 2023 m. gruodžio 6 d. (6 mėnesiai iki Europos Parlamento rinkimų) Europos politinės partijos ir fondai kas savaitę turi pranešti apie visas dovanas (taip pat apie mažesnės vertės nei 12 000 EUR). Atsižvelgdama į atitikties kontrolę ir taikomus duomenų apsaugos apribojimus, Institucija šią informaciją skelbia čia kuo greičiau, paprastai per vieną savaitę nuo tos dienos, kai ji buvo pateikta.

2023

Su 2023 finansiniais metais susijusios dovanos

Iki 2023 m. gruodžio 5 d. reikėjo nedelsiant pranešti tik apie 12 000 EUR viršijančias dovanas. Nuo 2023 m. gruodžio 6 d. (6 mėnesiai iki Europos Parlamento rinkimų) Europos politinės partijos ir fondai kas savaitę turi pranešti apie visas dovanas (taip pat apie mažesnės vertės nei 12 000 EUR). Atsižvelgdama į atitikties kontrolę ir taikomus duomenų apsaugos apribojimus, Institucija šią informaciją skelbia čia kuo greičiau, paprastai per vieną savaitę nuo tos dienos, kai ji buvo pateikta.
Apie dovanas, gautas iki 2018 finansinių metų, skelbia Europos Parlamentas