Dovanos ir įnašai

Sąrašuose informuojama apie dovanas ir įnašus (apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 114/2014), kuriuos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai yra faktiškai priėmę konkrečiais nurodytais baziniais metais. Tačiau juose nėra pateikiamos tik Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų gautinos sumos (t. y. teisės į išmokas). Todėl, jei vėlesniu etapu bus atliktas gautiną sumą atitinkantis mokėjimas, atitinkamos lentelės bus atnaujintos Institucijai patikrinus, kuriems metams turi būti priskirta išmoka. Šiuo metu Institucija papildomai tikrina žvaigždute (*) pažymėtas dovanas. Išsamesnė informacija pateikiama šios interneto svetainės paaiškinimų skyriuje.

2023

Su 2023 finansiniais metais susijusios dovanos

Until 5 December 2023, only donations above EUR 12 000 had to be reported immediately. Since 6 December 2023 (6 months prior to the European elections), European political parties and foundations have to report all donations (also below EUR 12 000) on a weekly basis. Subject to compliance controls and applicable data protection restrictions, the Authority is publishing them here as soon as possible, usually within one week after having been informed of them.
Apie dovanas, gautas iki 2018 finansinių metų, skelbia Europos Parlamentas