Tiesioginio ir netiesioginio finansavimo draudimai

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Su Europos politine partija susijusių subjektų veika

 • Institucija primena, kad Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalis taip pat taikoma veiklai, kurią vykdo Europos lygmens susiję subjektai, gaunantys Europos politinės partijos paramą.

 • Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalyje nedraudžiama su Europos politine partija susijusiems subjektams vykdyti bendrą veiklą su partijomis narėmis ar su jomis susijusiais subjektais.

 • Vis dėlto pagal šią nuostatą Europos politinė partija privalo užtikrinti, kad susijusių subjektų bendros veiklos su partijomis narėmis ar su jomis susijusiais subjektais atveju bendro finansavimo norma atspindėtų įvairius veiksnius, susijusius su atitinkamo renginio kontekstu ir turiniu (žr. pirmiau). Kalbant konkrečiau, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius:
  • Europos politinės partijos arba su ja susijusių Europos lygmens subjektų matomumą;
  • su Europos politine partija susijusio subjekto atsakomybės už renginį mastą ir
  • bendro finansavimo dalį, tenkančią su Europos politine partija susijusiam subjektui, kuri turi būti proporcinga jo matomumui ir atsakomybės mastui, palyginti su partijos narės ar su ja susijusio subjekto bendro finansavimo dalimi.

Bendra veikla

 • Bendra Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir nacionalinio lygmens partnerių veikla pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 per se nedraudžiama. Pažymėtina, kad bendravimas su publika, kurią nacionalinis partneris įtraukia į Europos politinės partijos ar fondo veiklą, gali tapti veiksminga priemone dėmesiui į Europos politiką ir politikos klausimus atkreipti. Nežiūrint į tai, visais atvejais turi būti paisoma Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio nuostatų dėl draudimo finansuoti.

 • Kai veiklą kartu organizuoja Europos ir kita, visų pirma nacionalinė, politinė partija, pernelyg didelė finansavimo dalis, kurią šiai veiklai skiria Europos politinė partija, gali prilygti netiesioginiam finansavimui, draudžiamam pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalį.

 • Kai veiklą kartu organizuoja Europos politinis fondas ir kita politinė partija arba kitas fondas, pernelyg didelė finansavimo dalis, kurią šiai veiklai skiria Europos politinis fondas, gali prilygti netiesioginiam finansavimui, draudžiamam pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 2 dalį. .

 • Siekiant įvertinti, ar galimai susiduriama su netiesioginio nacionalinės partijos ar fondo finansavimo atveju šią nuostatą, būtina atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz.:

  • nuoseklų Europos politinės partijos ar fondo matomumą;

  • Europos politinės partijos ar fondo atsakomybės už veiklą mastą, palyginti su nacionalinio lygmens partijos ar fondo atsakomybės mastu. Vertinant pastarąjį veiksnį, svarbu atsižvelgti į bendrą veiklos kontekstą, apimtį, turinį, tikslus ir tikslinę grupę (-es), motyvaciją bei potencialų veiklos indėlį į nacionalinės partijos sėkmę per nacionalinius rinkimus (taip pat žr. Sprendimo byloje T-829/16, MENL / Parlamentas, 83 ir kt. punktus);

  • bendro finansavimo dalį, tenkančią Europos politinei partijai ar fondui, kuri turi realistiškai koreliuoti su bendru Europos politinės partijos ar fondo dalyvavimo mastu, palyginti su nacionalinio lygmens partijos dalyvavimo konkrečioje veikloje mastu (taip pat žr. Sprendimo byloje T-829/16, MENL / Parlamentas, 89 punktą).

Kandidatas

 • Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalyje reikalaujama kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar kandidatui Europos politinė partija yra suteikusi tiesioginį ar netiesioginį finansavimą.

 • Siekiant nustatyti, ar asmuo yra laikomas kandidatu, taikomi šie kriterijai:

  • tai, ar esama pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo Europos politinės partijos, kurios narys jis yra, veiklos metu kandidatuoja rinkimuose, ypač atsižvelgiant į viešus pareiškimus ir į kandidatų skyrimo procesą partijoje ir (arba) atitinkamoje valstybėje narėje; ir

  • laiko tarpas tarp veiklos, kurioje tas asmuo dalyvauja, ir rinkimų.
 • Asmenys, kurie anksčiau kandidatavo į renkamas pareigas (nepriklausomai nuo to, ar jie buvo faktiškai išrinkti), porinkiminės veiklos tikslais nebelaikomi kandidatais, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalyje, nebent, remiantis pirmiau nurodytais kriterijais, tuo metu jie būtų kandidatai kitai kadencijai arba kandidatuotų į kitas renkamas pareigas.

 • Primename, kad Reglamento 22 straipsnio 1 dalis gali būti taikoma dėl kitų priežasčių, net ir tuomet, kai niekas nekandidatuoja tuo metu, kai vykdoma veikla, pvz., dėl to, kad vykdant kurios nors Europos politinės partijos finansuojamą veiklą (jau) išrinktas kandidatas, priklausantis partijai narei, suteikia matomumo tai partijai narei ir skleidžia turinį apie ją Europos politinės partijos sąskaita (šiuo klausimu žr. pirmiau pateikiamas bendrąsias gaires dėl bendros veiklos).

Bendrosios gairės

 • Netiesioginiu finansavimu laikomi tie atvejai, kai nacionalinė politinė partija arba kandidatas gauna finansinės naudos, pirmiausia išvengdama(-s) išlaidų, kurias ji (jis) būtų patyrusi (-ęs), net jeigu jokios lėšos nėra tiesiogiai pervestos" (MENL / Parlamentas, T-829/16; ADDE / Parlamentas, T-48/17).
 • Siekdama įvertinti, ar esama netiesioginio finansavimo, Institucija remiasi įvairiais elementais, pavyzdžiui, elementais, susijusiais su finansuojamos priemonės turiniu, taip pat geografiniais ir laiko elementais (žr. MENL / Parlamentas, T-829/16; ADDE / Parlamentas, T-48/17).
 • Norint įrodyti netiesioginį finansavimą, pakanka remtis „pakankamai konkrečių, tikslių ir nuoseklių įrodymų visuma" (ACRE / Parlamentas, T-107/19).