Tiesioginio ir netiesioginio finansavimo draudimai

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Bendra veikla

  • Bendra Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir nacionalinio lygmens partnerių veikla pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 per se nedraudžiama. Pažymėtina, kad bendravimas su publika, kurią nacionalinis partneris įtraukia į Europos politinės partijos ar fondo veiklą, gali tapti veiksminga priemone dėmesiui į Europos politiką ir politikos klausimus atkreipti. Nežiūrint į tai, visais atvejais turi būti paisoma Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio nuostatų dėl draudimo finansuoti.


  • Kai veiklą kartu organizuoja Europos ir kita, visų pirma nacionalinė, politinė partija, pernelyg didelė finansavimo dalis, kurią šiai veiklai skiria Europos politinė partija, gali prilygti netiesioginiam finansavimui, draudžiamam pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 1 dalį.


  • Kai veiklą kartu organizuoja Europos politinis fondas ir kita politinė partija arba kitas fondas, pernelyg didelė finansavimo dalis, kurią šiai veiklai skiria Europos politinis fondas, gali prilygti netiesioginiam finansavimui, draudžiamam pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 22 straipsnio 2 dalį.


  • Siekiant įvertinti, ar galimai susiduriama su netiesioginio nacionalinės partijos ar fondo finansavimo atveju, apibrėžtu pagal šias nuostatas, būtina atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz.:

    • nuoseklų Europos politinės partijos / fondo matomumą;

    • Europos politinės partijos ar fondo atsakomybės už veiklą mastą, palyginti su nacionalinio lygmens partijos ar fondo atsakomybės mastu. Vertinant pastarąjį veiksnį, svarbu atsižvelgti į bendrą veiklos kontekstą, apimtį, turinį, tikslus ir tikslinę grupę (-es), motyvaciją bei potencialų veiklos indėlį į nacionalinės partijos sėkmę per nacionalinius rinkimus (taip pat žr. bylos T-829/16, MENL / Parlamentas, 83 ir kt. punktus);


    • bendro finansavimo dalį, tenkančią Europos politinei partijai / fondui, kuri turi realistiškai koreliuoti su bendru Europos politinės partijos / fondo dalyvavimo mastu, palyginti su nacionalinio lygmens partijos dalyvavimo konkrečioje veikloje mastu (taip pat žr. bylos T-829/16, MENL / Parlamentas, 89 punktą).

· Netiesioginiu finansavimu laikomi tie atvejai, kai nacionalinė politinė partija arba kandidatas gauna finansinės naudos, inter alia, išvengdamas išlaidų, kurias ji būtų patyrusi, net jei lėšos nėra tiesiogiai pervedamos" (MENL/Parlamentas, T-829/16; ADDE/Parlamentas, T-48/17).

· Siekdama įvertinti, ar esama netiesioginio finansavimo, Institucija remiasi įvairiais elementais, pavyzdžiui, elementais, susijusiais su finansuojamos priemonės turiniu, taip pat geografiniais ir laiko elementais (žr. MENL/Parlamentas, T-829/16; ADDE/Parlamentas, T-48/17).

· Norint įrodyti netiesioginį finansavimą, pakanka remtis „pakankamai konkrečių, tikslių ir sutampančių įrodymų visuma" (ACRE/Parlamentas, T-107/19).