Registrované strany

Seznam registrovaných evropských politických stran

Následující dokumenty obsahují názvy a stanovy všech registrovaných evropských politických stran a doklady přiložené k jejich žádostem o registraci.

Výsledky posledních voleb do Evropského parlamentu naleznete zde.


"Evropská lidová strana patří ke středu či středopravici evropského politického spektra. Jsme přesvědčeni o tom, že naše činnost musí vycházet z potřeb lidí. Řídíme se při ní zásadami spravedlnosti, obecného prospěchu, solidarity a veřejné odpovědnosti. Hájíme silnou Evropskou unii založenou na pluralitní demokracii, sociálně tržním hospodářství a udržitelném životním prostředí. "

"Strana evropských socialistů seskupuje socialistické, sociálně demokratické a demokratické strany a strany práce z Evropské unie, Spojeného království a Norska. Spolu s našimi přidruženými a pozorovatelskými stranami prosazujeme naše společné hodnoty sociální spravedlnosti, rovnosti a společenského blahobytu a bojujeme za progresivní, spravedlivou, svobodnou a udržitelnou Evropu."

"Naše skupina vyznává středopravicové hodnoty. Pevně věříme v osobní svobodu, národní svrchovanost, parlamentní demokracii, soukromé vlastnictví, omezenou moc státu, svobodný trh, rodinné hodnoty a přenesení pravomocí na nižší úrovně státní moci. Z těchto zásad vychází naše politika i vize reformované Evropské unie."

"Naší vizí je svobodný, demokratický, udržitelný a jednotný kontinent vyznávající liberální hodnoty a svobodu podnikání. Evropské hodnoty jsou liberálními hodnotami. Zavazujeme se, že budeme chránit základní hodnoty proti sílícím protiliberálním proudům, upevňovat vedoucí postavení Evropy ve světě, zvyšovat prosperitu a budovat liberálnější Evropu pro všechny."

"Evropská demokratická strana sdružuje politické strany a poslance Evropského parlamentu, kteří si přejí Unii přiblížit k občanům. Naše nadnárodní politické hnutí je odhodláno budovat evropskou demokracii na sdílených hodnotách míru, svobody, solidarity a vzdělání a hrdě propagovat její kulturu v dynamicky se měnícím světě."

Seznam členských stran k 29. únoru 2024 Evropská strana zelených stojí a jedná za politickou, sociální a ekonomickou transformaci založenou na hodnotách odpovědnosti za životní prostředí, sociální spravedlnosti, začlenění, rozmanitosti a míru. Společně s našimi členskými stranami prosazujeme politiky a akce, které by čelily výzvě změny klimatu a rostoucí sociální nerovnosti, a zároveň investujeme do budování zelenější, bezpečnější a odpovědnější Evropy, která nikoho nenechá pozadu.

"Evropská svobodná aliance prosazuje právo na demokratické sebeurčení a podporuje národní ambice k určení vlastní politické budoucnosti, ba i nezávislosti, větší autonomii nebo jazykové a kulturní uznání menšin. Naším krédem je jednotná a rozmanitá Evropa, která ctí zásady subsidiarity a sociální spravedlnosti."

"Sdružujeme evropské demokratické strany alternativní a progresivní levice, které usilují o důslednou přeměnu stávajících společenských poměrů v mírumilovnou, sociálně spravedlivou a rozmanitou společnost a při tom vycházejí z našich rozdílných historických zkušeností a společných hodnot. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.european-left.org/manifesto/"

"Evropské křesťanské politické hnutí (European Christian Political Movement, ECPM) je jedinou evropskou politickou stranou, která výslovně prosazuje křesťanské hodnoty v evropské politice se zaměřením na těchto sedm stěžejních politických oblastí: lidská důstojnost, zdravé rodiny, ekonomika, z níž mají prospěch lidé i naše planeta, svoboda, bezpečnost a stabilita, boj proti modernímu otroctví, reforma EU a zachování křesťanské kultury a dědictví."

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Shrnutí politických programů, jež jsou zde uvedena, vypracovávají evropské politické strany výhradně pro informační účely. Oficiální politický program je uveden ve stanovách příslušné politické strany v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace za obsah politických programů evropských politických stran neodpovídá.

Rejstřík evropských politických stran

V souladu s článkem 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 a s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 úřad spravuje rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací a vydává standardní výpisy. Fyzické a právnické osoby mohou požádat o standardní výpis z rejstříku tak, že zašlou e-mail na níže uvedenou adresu a vyplní formulář prosté žádosti (viz níže). Standardní výpisy se vydávají do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Úřad může rovněž orgánům a institucím Unie, orgánům a soudům členských států, jakož i fyzickým nebo právnickým osobám poskytnout osvědčení o informacích obsažených ve standardních výpisech, pokud je to nezbytné pro právní nebo správní řízení a po předložení řádně odůvodněné žádosti. Pokud chcete získat osvědčení, postupujte stejně jako v případě standardních výpisů a vyplňte formulář odůvodněné žádosti (viz níže). Vydání osvědčení může trvat déle než 10 pracovních dnů v závislosti na předmětu žádosti.