Dovanos ir įnašai

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Dovanų ir įnašų formos

· Ne ES mokėjimai: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas paaiškino, kad ne ES teritorijoje įsteigtos partijos negali būti laikomos politinėmis partijomis, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, nes jas sudaro ne Sąjungos piliečiai (2020 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ACRE/Parlamentas, byla T-107/19), todėl jos negali mokėti įnašų. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnyje nustatytas draudimas priimti dovanas iš trečiųjų šalių valdžios institucijų, privačių subjektų arba asmenų.

· Todėl Europos politinių partijų gauti mokėjimai turi būti nedelsiant grąžinti pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 6 dalį, priešingu atveju Institucija turės apsvarstyti Reglamento 27 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje numatytos sankcijos skyrimą.

· Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 7 dalį „dotacijos" apibrėžtis apima ne tik tiesioginius mokėjimus grynaisiais, bet ir netiesioginius mokėjimus „per kiekvieną kitą operaciją, dėl kurios atitinkama Europos politinė partija gauna ekonominės naudos, išskyrus narių įnašus". Tai gali apimti trečiųjų šalių sandorius, dėl kurių Europos politinei partijai ar fondui nereikia atlikti mokėjimų, kuriuos kitu atveju Europos politinė partija ar fondas turėtų atlikti.

Dovanų priskyrimas

 • Dovanas, apie kurias Institucijai pranešta pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 4 dalį ir kurias Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai gavo N+1 metais, šios politinės partijos ir šie politiniai fondai tik labai konkrečiomis aplinkybėmis gali priskirti N metams.
 • Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, siekdami, kad Institucija pritartų tokiam dovanų priskyrimui N metams, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad dovanotojas įsipareigojimą išmokėti atitinkamą dovaną prisiėmė dar iki N+1 metų ir kad buvo sudarytas vykdytinas susitarimas dėl dovanos išmokėjimo N metais.
 • Tokie dokumentai, pvz., dovanojimo susitarimas arba bet koks susijęs sutartimi įformintas susitarimas, vienašalis įsipareigojimas, mokėjimo nurodymas, pranešimas šiuo klausimu, pvz., laiškas ir (arba) e. laiškas, sąskaita faktūra ir t. t., Institucijai turi būti pateikti jau N metais, net jei iš dovanotojo dar negautas mokėjimas.

Vienkartinės dovanos

 • Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 4 dalį Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai apie priimtas „vienkartines dovanas", kurių vertė viršija 12 000 EUR, nedelsdami raštu praneša Institucijai.

 • Institucija kiekvienu konkrečiu atveju įvertina, ar keli vieno rėmėjo mokėjimai taip pat gali būti laikomi „vienkartine dovana".

  • Taip gali būti, visų pirma, tuo atveju, kai su rėmėju iš anksto susitariama dėl vienkartinės dovanos, tačiau mokėjimas buvo atliktas keliomis dalimis.

  • Atskirų spontaniškų to paties rėmėjų mokėjimų atveju Institucija šių mokėjimų paprastai nelaiko „vienkartine dovana", apie kurią reikia nedelsiant pranešti, kai bendra suma viršija 12 000 EUR (nedarant poveikio reguliarių ataskaitų teikimo reikalavimams vykdant metinių ataskaitų teikimo procesą).

Faktinis rėmėjas

 • Vertindama dovanų teisėtumą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnį, Institucija turi patikrinti ir nustatyti tikslią rėmėjo tapatybę, jei teikiant tokią dovaną dalyvauja daugiau nei vienas asmuo ar subjektas.

 • Taip galėtų būti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai vienas iš įmonių grupės juridinis asmuo palaiko tiesioginius ryšius su Europos politine partija ar Europos politiniu fondu dėl dovanos, o kitas tos pačios įmonių grupės subjektas galiausiai atlieka atitinkamą mokėjimą.

 • Tokiu atveju Institucija vadovausis „faktinio rėmėjo" sąvoka, t. y. įvertins, iš kur faktiškai buvo atliktas mokėjimas atitinkamoje įmonių grupėje. Atsižvelgdama į tai, Institucija, inter alia, atsižvelgs į šiuos veiksnius:

  • Kuris subjektas tiesiogiai dalyvavo kuriant mokėjimo teisinį pagrindą (pvz., derėjosi dėl rėmimo susitarimo)?

  • Ar šis subjektas turėjo teisę savo nuožiūra spręsti dėl susitarimo turinio ir mokėjimo sąlygų?

  • Koks buvo kito susijusio subjekto vaidmuo ir atsakomybė? Ar tas subjektas veikė tik kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, ar pagal pagrindinę sutartį atliko atsakingą vaidmenį?
 • Bet kuriuo atveju nė vienas iš dovanojimo procese dalyvaujančių asmenų ar subjektų (tiek iniciatorius, tiek mokėtojas) negali būti atsidūręs padėtyje, kuri yra draudžiama pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 5 dalį.

Ziedojumu izcelsme - "Iepazīstiet savu ziedotāju"

 • Siekiant užkirsti kelią atsitiktiniam mokėjimų priėmimui visų pirma iš:

  • valdžios institucijų ir subjektų, kuriems tokia valdžios institucija gali daryti lemiamą poveikį, (draudžiama pagal Reglamento 20 straipsnio 5 dalies c punktą ir pažeidimo atveju taikomos sankcijos) arba

  • trečiųjų šalių šaltinių (draudžiama pagal Reglamento 20 straipsnio 5 dalies d punktą ir pažeidimo atveju taikomos sankcijos).
 • Reikėtų, kad Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, prieš priimdami dovaną, pasistengtų gauti patikimą ir tikslią informaciją apie savo rėmėjus, be kita ko, visų pirma:

  • apie gyvenamosios vietos arba buveinės šalį, ir

  • teisės subjektų atveju, kas kontroliuoja tuos subjektus (pvz., steigiamaisiais dokumentais, statutu ir t. t.).
 • Tokia informacija turėtų būti įtraukta į atitinkamą Institucijos ataskaitų šabloną, o tuo atveju, kai dovanojamos lėšos viršija 12 000 EUR, - į nedelsiant teikiamą informaciją.

Kainų nuolaidos

 • Pagal Reglamento 2 straipsnio 7 ir 8 dalis prekių tiekimas, paslaugų teikimas (įskaitant paskolas) arba darbai už mažesnę nei rinkos kainą yra dovana arba, jei juos teikia pagal reglamentą pripažintas narys įnašas. Tokiems atvejams taikomos pranešimo ir apribojimų taisyklės, susijusios su dovanomis ir įnašais, kaip nustatyta visų pirma Reglamento 20 straipsnyje.

 • Tačiau ne visos nuolaidos yra dovanos ar įnašai, kaip apibrėžta Reglamente - šiuo atžvilgiu reikia įvertinti nuolaidos mastą ir aprėptį. Kalbant konkrečiau, siekiant nustatyti, ar prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir darbai už mažesnę kainą turėtų būti laikomi dovana ar įnašu, reikėtų atsižvelgti į tai:

  • ar nuolaida naudinga konkrečiai Europos politinei partijai ar Europos politiniam fondui arba daugiau nei kitiems (tai rodytų dovaną ar įnašą), o ne tokiu pačiu būdu naudinga potencialių klientų grupei, iš anksto apibrėžtai remiantis objektyviais kriterijais (pvz., nuolaida suteikiama visoms NVO), taip pat bet kuriuo atveju,

  • ar nuolaida prieštarauja visuotinai pripažintiems rinkos principams (pvz., prekė tiekiama arba paslauga teikiama už mažesnę nei savikaina kainą) (tai rodytų dovaną ar įnašą).