Dovanos ir įnašai

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Dovanų ir įnašų formos

· Ne ES mokėjimai: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas paaiškino, kad ne ES teritorijoje įsteigtos partijos negali būti laikomos politinėmis partijomis, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, nes jas sudaro ne Sąjungos piliečiai (2020 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ACRE/Parlamentas, byla T-107/19), todėl jos negali mokėti įnašų. Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnyje nustatytas draudimas priimti dovanas iš trečiųjų šalių valdžios institucijų, privačių subjektų arba asmenų.

· Todėl Europos politinių partijų gauti mokėjimai turi būti nedelsiant grąžinti pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 6 dalį, priešingu atveju Institucija turės apsvarstyti Reglamento 27 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje numatytos sankcijos skyrimą.

· Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 7 dalį „dotacijos" apibrėžtis apima ne tik tiesioginius mokėjimus grynaisiais, bet ir netiesioginius mokėjimus „per kiekvieną kitą operaciją, dėl kurios atitinkama Europos politinė partija gauna ekonominės naudos, išskyrus narių įnašus". Tai gali apimti trečiųjų šalių sandorius, dėl kurių Europos politinei partijai ar fondui nereikia atlikti mokėjimų, kuriuos kitu atveju Europos politinė partija ar fondas turėtų atlikti.

Faktinis rėmėjas

 • Vertindama dovanų teisėtumą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnį, Institucija turi patikrinti ir nustatyti tikslią rėmėjo tapatybę, jei teikiant tokią dovaną dalyvauja daugiau nei vienas asmuo ar subjektas.

 • Taip galėtų būti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai vienas iš įmonių grupės juridinis asmuo palaiko tiesioginius ryšius su Europos politine partija ar Europos politiniu fondu dėl dovanos, o kitas tos pačios įmonių grupės subjektas galiausiai atlieka atitinkamą mokėjimą.

 • Tokiu atveju Institucija vadovausis „faktinio rėmėjo" sąvoka, t. y. įvertins, iš kur faktiškai buvo atliktas mokėjimas atitinkamoje įmonių grupėje. Atsižvelgdama į tai, Institucija, inter alia, atsižvelgs į šiuos veiksnius:

  • Kuris subjektas tiesiogiai dalyvavo kuriant mokėjimo teisinį pagrindą (pvz., derėjosi dėl rėmimo susitarimo)?

  • Ar šis subjektas turėjo teisę savo nuožiūra spręsti dėl susitarimo turinio ir mokėjimo sąlygų?

  • Koks buvo kito susijusio subjekto vaidmuo ir atsakomybė? Ar tas subjektas veikė tik kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, ar pagal pagrindinę sutartį atliko atsakingą vaidmenį?
 • Bet kuriuo atveju nė vienas iš dovanojimo procese dalyvaujančių asmenų ar subjektų (tiek iniciatorius, tiek mokėtojas) negali būti atsidūręs padėtyje, kuri yra draudžiama pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 5 dalį.

Ziedojumu izcelsme - "Iepazīstiet savu ziedotāju"

 • Siekiant užkirsti kelią atsitiktiniam mokėjimų priėmimui visų pirma iš:

  • valdžios institucijų ir subjektų, kuriems tokia valdžios institucija gali daryti lemiamą poveikį, (draudžiama pagal Reglamento 20 straipsnio 5 dalies c punktą ir pažeidimo atveju taikomos sankcijos) arba

  • trečiųjų šalių šaltinių (draudžiama pagal Reglamento 20 straipsnio 5 dalies d punktą ir pažeidimo atveju taikomos sankcijos).
 • Reikėtų, kad Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, prieš priimdami dovaną, pasistengtų gauti patikimą ir tikslią informaciją apie savo rėmėjus, be kita ko, visų pirma:

  • apie gyvenamosios vietos arba buveinės šalį, ir

  • teisės subjektų atveju, kas kontroliuoja tuos subjektus (pvz., steigiamaisiais dokumentais, statutu ir t. t.).
 • Tokia informacija turėtų būti įtraukta į atitinkamą Institucijos ataskaitų šabloną, o tuo atveju, kai dovanojamos lėšos viršija 12 000 EUR, - į nedelsiant teikiamą informaciją.

Dovanų priskyrimas

 • Dovanas, apie kurias Institucijai pranešta pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 4 dalį ir kurias Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai gavo N+1 metais, šios politinės partijos ir šie politiniai fondai tik labai konkrečiomis aplinkybėmis gali priskirti N metams.
 • Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, siekdami, kad Institucija pritartų tokiam dovanų priskyrimui N metams, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad dovanotojas įsipareigojimą išmokėti atitinkamą dovaną prisiėmė dar iki N+1 metų ir kad buvo sudarytas vykdytinas susitarimas dėl dovanos išmokėjimo N metais.
 • Tokie dokumentai, pvz., dovanojimo susitarimas arba bet koks susijęs sutartimi įformintas susitarimas, vienašalis įsipareigojimas, mokėjimo nurodymas, pranešimas šiuo klausimu, pvz., laiškas ir (arba) e. laiškas, sąskaita faktūra ir t. t., Institucijai turi būti pateikti jau N metais, net jei iš dovanotojo dar negautas mokėjimas.

Vienkartinės dovanos

 • Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 4 dalį Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai apie priimtas „vienkartines dovanas", kurių vertė viršija 12 000 EUR, nedelsdami raštu praneša Institucijai.

 • Institucija kiekvienu konkrečiu atveju įvertina, ar keli vieno rėmėjo mokėjimai taip pat gali būti laikomi „vienkartine dovana".

  • Taip gali būti, visų pirma, tuo atveju, kai su rėmėju iš anksto susitariama dėl vienkartinės dovanos, tačiau mokėjimas buvo atliktas keliomis dalimis.

  • Atskirų spontaniškų to paties rėmėjų mokėjimų atveju Institucija šių mokėjimų paprastai nelaiko „vienkartine dovana", apie kurią reikia nedelsiant pranešti, kai bendra suma viršija 12 000 EUR (nedarant poveikio reguliarių ataskaitų teikimo reikalavimams vykdant metinių ataskaitų teikimo procesą).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.