Dovanos ir įnašai

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Dovanų ir įnašų formos

 • Kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 7 punkte, dovanos apibrėžtis apima ne tik tiesioginius mokėjimus grynaisiais, bet ir netiesioginius mokėjimus „per kiekvieną kitą operaciją, dėl kurios atitinkama Europos politinė partija gauna ekonominės naudos, išskyrus narių įnašus". Ji gali apimti operacijas tarp trečiųjų šalių, atleidžiančių Europos politinę partiją ar fondą nuo mokėjimų, kuriuos priešingu atveju būtų suteikusi Europos politinė partija ar fondas.
 • Kainų nuolaidos. Pagal Reglamento 2 straipsnio 7 ir 8 punktus prekių tiekimas, paslaugų teikimas (įskaitant paskolas) arba darbai už mažesnę negu rinkos kainą yra dovana arba, jei juos teikia pagal Reglamentą pripažintas narys, - įnašas. Tokiems atvejams taikomos su dovanomis ir įnašais susijusios pranešimo ir apribojimų taisyklės, visų pirma nustatytos Reglamento 20 straipsnyje.

 • Vis dėlto ne visos nuolaidos yra dovanos arba įnašai pagal Reglamentą: šiuo atžvilgiu reikia įvertinti nuolaidos mastą ir aprėptį. Kalbant konkrečiau, siekiant nustatyti, ar prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir darbai už mažesnę kainą turėtų būti laikomi dovana ar įnašu, reikėtų atsižvelgti į tai:

  • ar nuolaida naudinga konkrečiai Europos politinei partijai ar Europos politiniam fondui arba daugiau nei kitiems (tai rodytų dovaną ar įnašą), o ne tokiu pačiu būdu naudinga potencialių klientų grupei, iš anksto apibrėžtai remiantis objektyviais kriterijais (pvz., nuolaida suteikiama visoms NVO), taip pat bet kuriuo atveju,

  • ar nuolaida prieštarauja visuotinai pripažintiems rinkos principams (pvz., prekė tiekiama arba paslauga teikiama už mažesnę nei savikaina kainą) (tai rodytų dovaną ar įnašą).

Faktinis rėmėjas

 • Vertindama dovanų teisėtumą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnį, Institucija turi patikrinti ir nustatyti tikslią rėmėjo tapatybę, jei teikiant tokią dovaną dalyvauja daugiau nei vienas asmuo ar subjektas.

 • Taip galėtų būti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai vienas iš įmonių grupės teisės subjektų palaiko tiesioginius ryšius su Europos politine partija ar Europos politiniu fondu dėl dovanos, o kitas tos pačios įmonių grupės subjektas galiausiai atlieka atitinkamą mokėjimą.

 • Tokiu atveju Institucija vadovausis „faktinio rėmėjo" sąvoka, t. y. įvertins, iš kur faktiškai buvo atliktas mokėjimas atitinkamoje įmonių grupėje. Atsižvelgdama į tai, Institucija, be kita ko, atsižvelgs į šiuos veiksnius:

  • Kuris subjektas tiesiogiai dalyvavo kuriant mokėjimo teisinį pagrindą (pvz., derėjosi dėl rėmimo susitarimo)?

  • Ar šis subjektas turėjo teisę savo nuožiūra spręsti dėl susitarimo turinio ir mokėjimo sąlygų?

  • Koks buvo kito susijusio subjekto vaidmuo ir atsakomybė? Ar tas subjektas veikė tik kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, ar pagal pagrindinę sutartį atliko atsakingą vaidmenį?
 • Bet kuriuo atveju nė vienas iš dovanojimo procese dalyvaujančių asmenų ar subjektų (tiek iniciatorius, tiek mokėtojas) negali būti atsidūręs padėtyje, kuri yra draudžiama pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 5 dalį.

Ziedojumu izcelsme - "Iepazīstiet savu ziedotāju"

 • Siekiant užkirsti kelią atsitiktiniam mokėjimų priėmimui visų pirma iš:

  • valdžios institucijų ir subjektų, kuriems tokia valdžios institucija gali daryti lemiamą poveikį, (draudžiama pagal Reglamento 20 straipsnio 5 dalies c punktą ir pažeidimo atveju taikomos sankcijos) arba

  • trečiųjų šalių šaltinių (draudžiama pagal Reglamento 20 straipsnio 5 dalies d punktą ir pažeidimo atveju taikomos sankcijos).
 • Reikėtų, kad Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, prieš priimdami dovaną, pasistengtų gauti patikimą ir tikslią informaciją apie savo rėmėjus, be kita ko, visų pirma:

  • apie gyvenamosios vietos arba buveinės šalį, ir

  • teisės subjektų atveju, kas kontroliuoja tuos subjektus (pvz., steigiamaisiais dokumentais, statutu ir t. t.).
 • Tokia informacija turėtų būti įtraukta į atitinkamą Institucijos ataskaitų šabloną, o tuo atveju, kai dovanojamos lėšos viršija 12 000 EUR, - į nedelsiant teikiamą informaciją.

Dovanų priskyrimas

 • Dovanas, apie kurias Institucijai pranešta pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 4 dalį ir kurias Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai gavo N+1 metais, šios politinės partijos ir šie politiniai fondai tik labai konkrečiomis aplinkybėmis gali priskirti N metams.
 • Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, siekdami, kad Institucija pritartų tokiam dovanų priskyrimui N metams, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad rėmėjas įsipareigojimą išmokėti atitinkamą dovaną prisiėmė dar iki N+1 metų ir kad buvo sudarytas vykdytinas susitarimas dėl dovanos išmokėjimo N metais.
 • Tokie dokumentai, pvz., dovanojimo susitarimas arba bet koks susijęs sutartimi įformintas susitarimas, vienašalis įsipareigojimas, mokėjimo nurodymas, pranešimas šiuo klausimu, pvz., laiškas ir (arba) e. laiškas, sąskaita faktūra ir t. t., Institucijai turi būti pateikti jau N metais, net jei iš rėmėjo dar negautas mokėjimas.

Vienkartinės dovanos

 • Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 4 dalį Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai apie priimtas vienkartines dovanas, kurių vertė viršija 12 000 EUR, nedelsdami raštu praneša Institucijai.

 • Institucija kiekvienu konkrečiu atveju įvertina, ar keli vieno rėmėjo mokėjimai taip pat gali būti laikomi vienkartine dovana.

  • Taip gali būti visų pirma tuo atveju, kai su rėmėju iš anksto susitariama dėl vienkartinės dovanos, tačiau mokėjimas buvo atliktas keliomis dalimis.

  • Atskirų spontaniškų to paties rėmėjo mokėjimų atveju Institucija šių mokėjimų paprastai nelaiko vienkartine dovana, apie kurią reikia nedelsiant pranešti, kai bendra suma viršija 12 000 EUR (tai neturi poveikio reikalavimams reguliariai pranešti vykstant metinių finansinių ataskaitų rengimo procesui).

Pareigos pranešti prieš rinkimus

 • Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „[a]pie dovanas, gautas per šešis mėnesius iki rinkimų į Europos Parlamentą, Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai kas savaitę raštu praneša Institucijai pagal 2 dalį".

  • Šis patobulintas reikalavimas pranešti leidžia Institucijai vykdyti nuolatinę atitikties kontrolę atsižvelgiant į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnyje nustatytus apribojimus dėl dovanų ir nuolat atnaujinti skelbiamą informaciją apie dovanas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 32 straipsnį.
  • Atitinkamas laikotarpis. 2024 metų rinkimai į Europos Parlamentą vyks 2024 m. birželio 6-9 d. Tai reiškia, kad (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 3 dalyje nustatytas šešių mėnesių laikotarpis prasidės 2023 m. gruodžio 6 d. ir baigsis 2024 m. birželio 5 d. (imtinai).
 • Praktinis poveikis. Patobulintas reikalavimas pranešti minėtu laikotarpiu - tai ir Europos politinėms partijoms, ir Europos politiniams fondams taikomas reikalavimas kas savaitę pranešti Institucijai apie visas gautas dovanas, nesvarbu, koks dovanų pobūdis ir vertė.
  • Dovanos. Patobulintas reikalavimas pranešti taikomas visoms dovanoms, o ne tik toms, kurios viršija 12 000 EUR. Vadovaudamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 7 punkte pateikta plačia apibrėžtimi, Institucija primena, kad savo interneto svetainėje yra paskelbusi konkrečias gaires, susijusias su sąvokos „dovanos" aprėptimi (žr. pirmiau).
  • Gautos dovanos. Pirmiau nurodytu laikotarpiu apie gautas dovanas Institucijai reikia pranešti kas savaitę. Todėl Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai apie jas turi informuoti Instituciją, nesvarbu, ar tos dovanos vėliau grąžinamos iniciatoriui pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 6 dalį. Pažymėtina, kad šis išankstinis pranešimas nedaro poveikio Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams tenkančiam papildomam reikalavimui per Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 6 dalyje nustatytą 30 dienų terminą patikrinti ir savo iniciatyva grąžinti dovaną, kurios priėmimas neatitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014. Jei dovanos vėliau grąžinamos iniciatoriui, Institucija turi būti apie tai informuojama papildomai, kad galėtų atsižvelgti į šią informaciją vykdydama atitikties kontrolę ir atnaujindama skelbiamą informaciją savo interneto svetainėje.
  • Pranešimas kas savaitę. Siekdama sumažinti Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams tenkančią administracinę naštą, Institucija darys prielaidą, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas tam tikrą savaitę negavo jokios dovanos, jei iki kitos savaitės pirmos darbo dienos Institucija negaus pranešimo šiuo klausimu. Tai nereiškia, kad Institucija negalės atlikti patikrinimų.
 • Už Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 20 straipsnio 3 dalies pažeidimus, kai laiku nepranešama apie dovanas, taikoma sankcija pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 27 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktį, atsižvelgiant į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 29 straipsnį.