Dary a příspěvky

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

Formy darů a příspěvků

 • Podle čl. 2 odst. 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 zahrnuje definice „daru" nejen přímé platby v hotovosti, ale také nepřímé platby „prostřednictvím jiných transakcí, které pro dotyčnou evropskou politickou stranu představují hospodářskou výhodu, s výjimkou členských příspěvků". To může zahrnovat transakce mezi třetími stranami, které evropskou politickou stranu nebo nadaci osvobozují od plateb, které by jinak evropská politická strana nebo nadace provedla.
 • Zvýhodněné sazby: V souladu s čl. 2 odst. 7 a 8 nařízení představuje poskytnutí zboží, služeb (včetně zápůjček) nebo provedení činností za cenu nižší, než je tržní, dar, anebo - pokud je poskytuje člen uznaný podle tohoto nařízení -příspěvek. V takovém případě se v příslušném rozsahu uplatní pravidla pro oznamování a omezení týkající se darů a příspěvků, jak jsou stanovena zejména v článku 20 tohoto nařízení.

 • Ne všechny slevy však představují dary nebo příspěvky ve smyslu tohoto nařízení: v tomto ohledu je třeba posoudit velikost a rozsah slevy. Aby bylo možné určit, zda se poskytnutí zboží, služeb nebo provedení činností za sníženou cenu má považovat za dar nebo příspěvek, je konkrétně třeba zvážit:

  • zda sleva přináší prospěch konkrétní evropské politické straně nebo evropské politické nadaci, nebo jí přináší prospěch více než ostatním (což by poukazovalo na dar nebo příspěvek), na rozdíl od rovnocenného prospěchu pro skupinu potenciálních zákazníků předem definovaných na základě objektivních kritérií (např. sleva poskytnutá všem „nevládním organizacím") a v každém případě,

  • zda je sleva v rozporu s obecně uznávanými tržními zásadami (např. poskytnutí zboží nebo služby pod úrovní nákladů) (což by naznačovalo poskytnutí daru nebo příspěvku).

Jednotlivé dary

 • Podle čl. 20 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 evropské politické strany a evropské politické nadace úřadu bezodkladně oznámí „jednotlivé dary" přesahující svou hodnotou 12 000 EUR.

 • Úřad individuálně posoudí, zda lze za „jednotlivý dar" považovat i několik plateb od jednoho dárce.

  • Tak tomu může být zejména v případě, kdy existuje předběžná dohoda s dárcem týkající se jednotlivého daru, ale platba byla provedena v několika tranších.

  • V případě oddělených spontánních plateb od téhož dárce úřad tyto platby obvykle nepovažuje za „jenotlivý dar", který vyžaduje okamžité oznámení, pokud kumulovaná částka přesahuje 12 000 EUR (aniž jsou dotčeny požadavky na pravidelné podávání zpráv v průběhu procesu roční účetní závěrky).

Původ darů - "Poznejte svého dárce"

 • Platby mimo EU: Tribunál Evropské unie objasnil, že strany usazené mimo EU nelze považovat za politické strany ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, protože nejsou složeny z občanů Unie (rozsudek ze dne 25. listopadu 2020, ACRE v. Parlament, T-107/19), a nemohou tedy poskytovat příspěvky evropským politickým stranám. Zákaz darů přijatých od orgánů veřejné moci, soukromých subjektů nebo jednotlivců ze třetí země je stanoven v článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
 • Aby nedocházelo k nechtěnému přijímání plateb zejména od

  • orgánů veřejné moci a veřejných subjektů, na které může takový orgán veřejné moci uplatňovat dominantní vliv (zakázáno podle čl. 20 odst. 5 písm. c) nařízení a podléhající sankcím v případě porušení), nebo

  • zdrojů ze třetích zemí (zakázáno podle čl. 20 odst. 5 písm. d) nařízení a podléhající sankcím v případě porušení), evropské politické strany a evropské politické nadace se vyzývají, aby před přijetím daru získaly spolehlivé a přesné informace o svém dárci, zejména mimo jiné
  • o zemi bydliště nebo sídla a
  • v případě právnických osob také o tom, kým jsou tyto osoby ovládány (např. prostřednictvím zakládacích dokumentů, stanov apod.)
 • Tyto informace by měly být uvedeny v příslušném formuláři pro podávání zpráv úřadu a v případě darů přesahujících 12 000 EUR by měly být poskytnuty okamžitě.

Dary – připsání

 • Dary nahlášené úřadu podle čl. 20 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 a přijaté evropskými politickými stranami a evropskými politickými nadacemi v roce N+1 může úřad připsat do roku N pouze za velmi specifických okolností.
 • Aby mohl úřad toto připsání do roku N přijmout, musí evropské politické strany a evropské politické nadace předložit dokumentaci prokazující, že se dárce k vyplacení příslušného daru zavázal již před rokem N+1, a že existovala vymahatelná dohoda o tom, že dar bude vyplacen v roce N.
 • Tyto dokumenty musí být úřadu zaslány již v roce N, a to i v případě, že platba od dárce dosud nebyla obdržena, např. darovací smlouva nebo jakékoli související smluvní ujednání, jednostranný závazek, platební příkaz, související korespondence například prostřednictvím dopisu a/nebo e-mailu, faktury atd.

Skutečný dárce

 • Úřad musí při posuzování zákonnosti darů podle článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 ověřit a určit přesnou totožnost dárce, jestliže se na poskytnutí daru podílí více než jedna osoba nebo jeden subjekt.

 • Tak by tomu mohlo být například v situaci, kdy je v souvislosti s darem v přímém kontaktu s evropskou politickou stranou nebo evropskou politickou nadací jeden právní subjekt v rámci skupiny společností, zatímco příslušnou platbu nakonec provede jiný subjekt v rámci téže skupiny společností.

 • V takové situaci bude úřad vycházet z koncepce „skutečného dárce", tj. posoudí, odkud platba v rámci dané skupiny společností fakticky pochází. V této souvislosti úřad zohlední mimo jiné tyto faktory:

  • Který subjekt se přímo podílel na vytváření právního základu pro platbu (např. sjednával sponzorskou smlouvu)?

  • Byl tento subjekt oprávněn sám rozhodovat o obsahu smlouvy a způsobech platby?

  • Jakou úlohu sehrál druhý zúčastněný subjekt a jaká byla jeho odpovědnost? Vystupoval pouze jako poskytovatel platebních služeb, nebo mu byla v příslušné smlouvě přisouzena určitá odpovědnost?
 • V každém případě platí, že se žádná z osob nebo subjektů zapojených do procesu darování (ať už iniciátor nebo plátce) nesmí nacházet v situaci, kterou zakazuje čl. 20 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Povinnosti týkající se podávání zpráv před volbami

 • V čl. 20 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se stanoví, že „[...] dary, které obdrží evropské politické strany a evropské politické nadace do šesti měsíců před volbami do Evropského parlamentu, musí být písemně nahlášeny úřadu v souladu s odstavcem 2 jednou týdně."

  • Tento zpřísněný požadavek na podávání zpráv umožňuje úřadu provádět průběžné kontroly dodržování předpisů s ohledem na omezení stanovená v článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 pro dary a průběžně aktualizovat zveřejňování darů v souladu s článkem 32 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
  • Příslušné období: Volby do Evropského parlamentu se v roce 2024 uskuteční ve dnech 6.-9. června. To znamená, že šestiměsíční období stanovené v čl. 20 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 začne dne 6. prosince 2023 a potrvá do 5. června 2024 včetně.
 • Praktické důsledky: Zpřísněné podávání zpráv během výše uvedeného období spočívá v požadavku, který se vztahuje jak na evropské politické strany, tak na evropské politické nadace, informovat úřad každý týden o všech darech, které obdrží, bez ohledu na jejich povahu a hodnotu.

  • „Dary": zpřísněný požadavek na podávání zpráv se vztahuje na všechny dary, nejen na dary přesahující 12 000 EUR. S ohledem na širokou definici obsaženou v čl. 2 odst. 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 úřad připomíná, že na svých internetových stránkách zveřejnil konkrétní pokyny týkající se rozsahu pojmu dary (viz výše).
  • „Přijato": Ve výše uvedeném časovém rámci musí být obdržené dary hlášeny úřadu každý týden. V důsledku toho musí evropské politické strany a evropské politické nadace informovat úřad bez ohledu na to, zda jsou tyto dary později na základě čl. 20 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 vráceny původci. Je třeba upozornit na to, že tímto včasným podáváním zpráv není dotčen doplňkový požadavek, aby evropské politické strany a evropské politické nadace z vlastního podnětu kontrolovaly a vrátily dar, jehož přijetí by nebylo v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014, ve lhůtě 30 dnů stanovené v čl. 20 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Pokud jsou dary později vráceny původci, musí o tom být úřad dodatečně informován, aby bylo možné tyto informace zohlednit při kontrolách dodržování předpisů a opravách informací zveřejněných na internetových stránkách úřadu.
  • „Jednou týdně": Aby se omezila administrativní zátěž pro evropské politické strany a evropské politické nadace, bude úřad předpokládat, že pokud v tomto ohledu neobdrží žádné sdělení do prvního pracovního dne následujícího týdne, evropská politická strana nebo evropská politická nadace v daném týdnu žádný dar neobdržela. To nevylučuje možnost kontrol ze strany úřadu.
 • Za porušení čl. 20 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 z důvodu, že nebyly včas oznámeny dary, lze uložit sankce na základě čl. 27 odst. 2 písm. a) bodu iii) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, s výhradou článku 29 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
 • Úřad připomíná doplňující pokyny E-CAP týkající se předvolebních kampaní, které jsou zveřejněny zde: https://www.appf.europa.eu/appf/en/guidance/european-campaign-action-plan (platí pouze pro evropské politické strany), včetně průběžně aktualizovaného souboru pokynů založeného na otázkách obdržených od evropských politických stran.