Dary a příspěvky

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

Formy darů a příspěvků

· Platby pocházející ze zemí mimo EU: Tribunál Evropské unie objasnil, že strany usazené mimo EU nelze považovat za politické strany ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, protože nejsou složeny z občanů Unie (rozsudek ze dne 25. listopadu 2020, ACRE v. Parlament, T-107/19), a nemohou tedy poskytovat příspěvky. Zákaz darů od veřejných orgánů, soukromých subjektů nebo jednotlivců ze třetí země je stanoven v článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

· Takové platby obdržené evropskými politickými stranami proto musí být okamžitě vráceny v souladu s čl. 20 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, jelikož v opačném případě by úřad musel zvážit uvalení sankce podle čl. 27 odst. 2 písm. i) nařízení.

· Podle čl. 2 odst. 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 zahrnuje definice „daru" nejen přímé platby v hotovosti, ale také nepřímé platby prostřednictvím jiných transakcí, které pro dotyčnou evropskou politickou stranu představují hospodářskou výhodu, s výjimkou členských příspěvků. To může zahrnovat transakce mezi třetími stranami, které osvobozují evropskou politickou stranu nebo nadaci od plateb, které by jinak evropská politická strana nebo nadace provedla.

Dary – zapsání

 • Dary, které evropské politické strany a evropské politické nadace nahlásily úřadu v souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 a které obdržely v roce N+1, mohou být těmito stranami a nadacemi zapsány do roku N pouze ve velmi specifických případech.
 • Aby orgán toto zapsání do roku N přijal, evropské politické strany a evropské politické nadace musí poskytnout dokumentaci dokládající, že dárce se zavázal k platbě daru již před rokem N+1 a že v rámci vymahatelné dohody bylo stanoveno, že platba se uskuteční v roce N.
 • Tato dokumentace musí být postoupena úřadu již v roce N, a to i v případě, že dárce platbu ještě neuskutečnil. Může se jednat např. o darovací smlouvu nebo jakoukoli související smluvní dohodu, jednostranný závazek, platební příkaz, související korespondenci např. formou dopisu nebo elektronické pošty, fakturu atd.

Skutečný dárce

 • Úřad musí při posuzování zákonnosti darů podle článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 ověřit a stanovit přesnou totožnost dárce, jestliže se na poskytnutí daru podílí více než jedna osoba nebo jeden subjekt.

 • K tomu by mohlo dojít například v případě, že v přímém kontaktu s evropskou politickou stranou či nadací je v souvislosti s darem jeden právní subjekt v rámci skupiny společností, zatímco příslušnou platbu nakonec provede jiný subjekt z téže skupiny společností.

 • K tomu by mohlo dojít například v případě, že v přímém kontaktu s evropskou politickou stranou či nadací je v souvislosti s darem jeden právní subjekt v rámci skupiny společností, zatímco příslušnou platbu nakonec provede jiný subjekt z téže skupiny společností.

  • Který subjekt se přímo podílel na vytvoření právního základu platby (např. sjednal sponzorskou smlouvu)?

  • Byl tento subjekt oprávněn sám rozhodovat o obsahu smlouvy a způsobech platby?

  • Jakou úlohu sehrál druhý zúčastněný subjekt a jaká byla jeho odpovědnost? Vystupoval pouze jako poskytovatel platebních služeb, nebo měl v příslušné smlouvě odpovědnou úlohu?
 • V každém případě se nesmí žádná z osob nebo subjektů zapojených do procesu darování (ať už iniciátor, nebo plátce) nacházet v situaci zakázané na základě čl. 20 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Jednotlivé dary

 • Podle čl. 20 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 evropské politické strany a evropské politické nadace bezodkladně oznámí úřadu „jednotlivé dary" přesahující svou hodnotou 12 000 EUR.

 • Úřad individuálně posoudí, zda lze za „jednotlivý dar" považovat i několik plateb od jednoho dárce.

  • Může tomu tak být zejména v případě, že byla uzavřena předběžná dohoda s dárcem týkající se jednoho daru, avšak dar byl zaslán v několika platbách.

  • V případě několika samostatných spontánních plateb téhož dárce by orgán obvykle tyto platby nepovažoval za „jednotlivý dar", který je třeba neprodleně oznámit, jestliže souhrnná částka překračuje 12 000 EUR (aniž jsou dotčeny požadavky na pravidelné podávání zpráv během sestavování roční účetní závěrky).

Původ darů - "Poznejte svého dárce"

 • Aby se zabránilo nevyžádanému přijetí plateb, zejména od:

  • orgánů veřejné moci a subjektů, na které může mít zmíněný orgán veřejné moci dominantní vliv (zakázáno čl. 20 odst. 5 písm. c) nařízení a sankcionováno v případě porušení), nebo

  • zdrojů ze třetích zemí (zakázáno čl. 20 odst. 5 písm. d) nařízení a podléhající sankcím v případě porušení)
 • evropské politické strany a evropské politické nadace se vyzývají, aby před přijetím daru získaly spolehlivé a přesné informace o svém dárci, zejména včetně informací

  • o zemi, kde je jeho bydliště nebo sídlo, a

  • v případě právnických osob také o tom, kdo tyto osoby řídí (např. prostřednictvím zakládacích dokumentů, stanov atd.).
 • Tyto informace by se měly reflektovat v odpovídající šabloně pro podávání zpráv úřadu a v případě darů přesahujících 12 000 EUR při okamžitém podávání zpráv.

Snížené sazby

 • V souladu s čl. 2 odst. 7 a 8 nařízení představuje poskytnutí zboží, služeb (včetně zápůjček) nebo provedení činností za cenu nižší, než je tržní, dar nebo, pokud je poskytuje člen uznaný podle nařízení jako faktický, příspěvek. Je-li tomu tak, uplatní se pravidla pro oznamování a stropy týkající se darů a příspěvků stanovené zejména v článku 20 tohoto nařízení.

 • Ne všechny slevy však představují dary nebo příspěvky ve smyslu tohoto nařízení: v tomto ohledu je třeba posoudit velikost a rozsah slevy. Konkrétněji, aby bylo možné stanovit, zda by poskytnutí zboží, služeb a provedení činností za sníženou cenu mělo být kvalifikováno jako dar nebo příspěvek, je třeba vzít v úvahu:

  • zda je sleva přínosem pro konkrétní evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci nebo zda je zvýhodňuje více než ostatní příjemce (což by svědčilo o daru nebo příspěvku), nebo zda naopak stejným způsobem zvýhodňuje skupinu potenciálních zákazníků, kteří byli definováni předem na základě objektivních kritérií (např. sleva poskytnutá všem „nevládním organizacím") a, v každém případě,

  • zda je sleva v rozporu s obecně uznávanými tržními zásadami (např. poskytnutí zboží nebo služby za cenu nižší, než jsou náklady) (což by svědčilo o daru nebo příspěvku).