Evropský plán akčních kampaní

Evropský plán akčních kampaní

Článek 21 nařízení se vztahuje pouze na evropské politické strany, a nikoli na evropské politické nadace.

Zákaz přímo či nepřímo financovat další politické strany nebo kandidáty podle článku 22 nařízení se uplatní ve spojení s článkem 21 nařízení. Úřad poukazuje na kritéria pro hodnocení souladu s článkem 22, jak je uvedeno výše.

Současně ustanovení článku 21 nařízení vybízí evropské politické strany, aby vedly své vlastní evropské volební kampaně, které musí být v souladu s unijními hodnotami a které mají ve vztahu k volebním kampaním jejich členských stran doplňkovou, avšak odlišnou povahu.

To se vztahuje i na případy, kdy vedoucí kandidát evropské politické strany současně kandiduje i ve volbách do Evropského parlamentu v konkrétním členském státě. Z toho vyplývá, že evropské politické strany jsou oprávněny finančně přispívat na volební kampaně v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, mimo jiné i tehdy, pokud je vedoucí kandidát evropské politické strany zároveň na kandidátní listině v členském státě, a to pokud tyto strany vyhoví požadavku čl. 22 odst. 1 nařízení blíže popsanému výše.

S ohledem na výše uvedené Úřad připomíná pět hlavních zásad pro volební kampaně evropských politických stran v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (ustanovených ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropského parlamentu pro finance v roce 2018):
 • rozsah - nadnárodní (t.j. týká se několika členských států),
 • obsah - převážný důraz na evropská témata,
 • odpovědnost - leží na evropské politické straně,
 • autorství - viditelnost evropské politické strany a
 • Slučitelnost s vnitrostátním právem.
Aby se zjednodušilo praktické provádění těchto hlavních zásad a upřednostnil se dohled nad dodržováním pravidel, vypracoval Úřad nástroj s názvem Evropský akční plán pro kampaně („E-CAP"), který má pomoci evropským politickým stranám při plánování jejich kampaní v souladu s platnými pravidly a zásadami. Důležité kroky ke snížení rizika nedodržení pravidel zahrnují například účast na aktivitách vedoucího kandidáta (tzv. „Spitzenkandidat/-in") a to, aby evropská politická strana byla viditelně rozeznatelná.

Výměna informací s vnitrostátními orgány může probíhat v souvislosti s činnostmi v rámci evropské volební kampaně nebo hodnocením, které tyto orgány provádějí ve vztahu k vnitrostátním stranám nebo kandidátům (např. spolufinancování společných aktivit evropskými politickými stranami může být považováno za obohacení konkrétních stran nebo kandidátů podle vnitrostátních předpisů upravujících financování politických stran). To však nebrání tomu, aby Úřad provedl posouzení podle čl. 22 odst. 1 nařízení. Úřad zůstává v kontaktu s vnitrostátními orgány podle potřeby, aby zjednodušil bezproblémové uplatňování daného nařízení spolu s vnitrostátními předpisy, neboť se jedná o dva navzájem se doplňující prvky příslušného regulačního rámce.

Vedení kampaně v rámci spolupráce evropských politických stran

Z hlediska nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 není vedení kampaně v rámci spolupráce evropských politických stran zakázáno samo o sobě, nesmí však při něm docházet ke spojování finančních prostředků nejrůznějších evropských politických stran zapojených do těchto kampaní, ani ke splývání jednotlivých subjektů či jejich rozhodovacích procesů. Konkrétněji platí pro vedení kampaně v rámci spolupráce evropských politických stran následující omezení:

financování činnosti v této souvislosti podléhá, jak správně předpokládáte, analýze v souladu s čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

Úřad proto podobně jako v případě společné činnosti stran na úrovni členských států posuzuje, zda nějaká evropská politická strana neposkytla přímou či nepřímou finanční podporu jiné evropské politické straně. Nepřímá finanční podpora se posuzuje na základě těchto kritérií, která jsou podrobněji vysvětlena výše:
 • důsledné zviditelnění každé z evropských politických stran zapojených do kampaně
 • míra zodpovědnosti za danou činnost, kterou vykonává každá evropská politická strana zapojená do kampaně
 • podíl spolufinancování musí reálně odpovídat účasti každé z evropských politických stran do vedení takové kampaně.
Evropské volební kampaně ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 jakožto formu účasti v evropských volbách podle čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 vedou evropské politické strany, nikoli platformy pro spolupráci, které se snaží tyto strany skrývat či je zastoupit. To zároveň znamená, že řídicí orgány každé z evropských politických stran se nemohou zavázat k tomu, že je pro účely strategie volební kampaně nebo vedení kampaně budou řídit řídicí orgány jiné příslušné evropské politické strany nebo rozhodovací struktury mimo vlastní evropskou politickou stranu. Statutární rozhodovací postupy musejí zůstat samostatné, přičemž obecně platí, že rozhodováním (o kampani) nelze pověřit jinou stranu nebo platformu mimo stranu.

V důsledku toho budou pokyny Úřadu týkající se evropského akčního plánu pro kampaně (viz výše) a ověřování účasti v evropských volbách platit i nadále samostatně, přičemž musejí prokázat dostatečnou autonomii rozhodování v případě každé evropské politické strany zapojené do spolupráce v rámci vedení volební kampaně.

Těmito informacemi není dotčeno posuzování, které provádí schvalující osoba Evropského parlamentu v rámci své působnosti.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.