Zákazy přímého a nepřímého financování

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

Společné činnosti

  • Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 nezakazuje společné činnosti evropských politických stran nebo evropských politických nadací s partnery na vnitrostátní úrovni jako takové. Komunikace s publikem aktivovaným národním partnerem pro účely činností evropských politických stran nebo nadací může být účinným prostředkem k upozorňování na evropskou politiku a politické záležitosti. Zákazy financování stanovené v článku 22 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 však musí být dodržovány za všech okolností.

  • V případě činnosti pořádané evropskou politickou stranou společně s jinou politickou stranou, zejména vnitrostátní, by nadměrný podíl evropské politické strany na financování této činnosti mohl představovat „nepřímé financování", které zakazuje čl. 22 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

  • V případě činnosti, kterou pořádá evropská politická nadace společně s politickou stranou nebo jinou nadací, by pak nadměrný podíl evropské politické nadace na financování této činnosti mohl představovat „nepřímé financování" zakázané čl. 22 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

  • Při posuzování existence možného nepřímého financování vnitrostátní strany nebo nadace podle tohoto ustanovení je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, jako jsou zejména:

    • konzistentní viditelnost evropské politické strany/nadace;

    • úroveň zapojení evropské politické strany nebo nadace do dotčené činnosti ve srovnání se zapojením strany nebo nadace na vnitrostátní úrovni. Pro posouzení tohoto zapojení jsou relevantní celkový kontext činnosti, rozsah, obsah, cíle, cílová skupina (nebo cílové skupiny), odůvodnění a potenciální hodnota činnosti pro úspěch vnitrostátní strany ve vnitrostátních volbách (viz rovněž rozsudek MENL v. Parlament, T-829/16, bod 83 a násl.);

    • podíl spolufinancování ze strany evropské politické strany/nadace, který by měl realisticky odpovídat celkovému zapojení evropské politické strany/nadace ve srovnání se zapojením vnitrostátní strany do konkrétní činnosti (viz rovněž rozsudek MENL v. Parlament, T-829/16, bod 89).

· K nepřímému financování dochází v případech, kdy vnitrostátní politická strana nebo kandidát získá finanční výhodu, mimo jiné na základě toho, že se vyhnou výdajům, které by jinak museli zaplatit, a to i kdyby nedošlo k žádnému přímému převodu finančních prostředků (MENL v. Parlament, T-829/16; ADDE v. Parlament, T-48/17).

· Při posuzování toho, zda k nepřímému financování došlo, se úřad opírá o řadu ukazatelů, jako např. o ukazatele týkající se obsahu financovaného opatření nebo o zeměpisné a časové ukazatele (viz MENL v. Parlament, T-829/16; ADDE v. Parlament, T-48/17).

· K prokázání nepřímého financování stačí vycházet ze souboru dostatečně konkrétních, přesných a shodujících se indicií (ACRE v. Parlament, T-107/19).