Riippumattomien merkittävien henkilöiden komitea

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea on neuvoa-antava elin, joka osallistuu vastuuviranomaisen tarkistusmenettelyihin asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 10, 10 a ja 11 artiklan mukaisesti. Se muodostuu yhteensä kuudesta jäsenestä, ja Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimeävät kukin kaksi jäsentä.