Suoran ja välillisen rahoittamisen kielto

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamisesta viime vuosina saatujen kokemusten perusteella Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (vastuuviranomainen) pyrkii antamaan Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ohjeita. Ohjeet eivät ole tyhjentäviä. Vastuuviranomaisen antamat ohjeet eivät vaikuta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 välittömästi sitovaan luonteeseen. Näitä ohjeita myös mukautetaan edelleen, kun kokemusta kertyy ja/tai kun lainsäädäntökehys muuttuu.

Yhteiset toimet

  • Euroopan tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden yhteisiä toimia kansallisen tason kumppaneiden kanssa ei varsinaisesti kielletä asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014. Varsinkin kansallisen kumppanin käynnistämä yleisöviestintä Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön toimien edistämiseksi voi olla tehokas keino herättää kiinnostusta Euroopan tason politiikkaan ja poliittisiin kysymyksiin. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklassa vahvistettuja rahoituksen käyttöä koskevia kieltoja on kuitenkin noudatettava poikkeuksetta.
  • Jos Euroopan tason poliittinen puolue toteuttaa toimen yhdessä toisen poliittisen puolueen, erityisesti kansallisen tason puolueen, kanssa ja Euroopan tason poliittisen puolueen osuus toimen rahoituksesta on suhteettoman suuri, se saatetaan katsoa asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklan 1 kohdassa kielletyksi välilliseksi rahoittamiseksi.


  • Jos Euroopan tason poliittinen säätiö toteuttaa toimen yhdessä poliittisen puolueen tai toisen säätiön kanssa ja Euroopan tason poliittisen säätiön osuus toimen rahoituksesta on suhteettoman suuri, se saatetaan katsoa asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklan 2 kohdassa kielletyksi välilliseksi rahoittamiseksi.

  • Jotta voidaan arvioida, onko kansallisen tason puoluetta tai säätiötä rahoitettu välillisesti säännöksessä tarkoitetulla tavalla, on huomioitava useita tekijöitä ja vastattava erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

    • Onko Euroopan tason poliittisen puolueen/säätiön näkyvyys ollut jatkuvaa?

    • Missä määrin vastuu toimesta on Euroopan tason poliittisella puolueella tai säätiöllä verrattuna kansallisen tason puolueeseen tai säätiöön? Tämän kysymyksen arvioinnissa olennaisia seikkoja ovat toimen yleiset olosuhteet, sen laajuus, sisältö, tavoitteet, kohderyhmä(t), vaikuttimet ja toimen mahdollinen merkitys kansallisen tason puolueen menestykselle kansallisissa vaaleissa (katso myös MENL v. Euroopan parlamentti, T-829/16, tuomion 83 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

    • Vastaako Euroopan tason poliittisen puolueen/säätiön osuus rahoituksesta Euroopan tason poliittisen puolueen/säätiön tosiasiallista osallistumista toimeen verrattuna kansallisen tason puolueen osallistumiseen (katso myös MENL v. Euroopan parlamentti, T-829/16, tuomion 89 kohta)?

· Välillisestä rahoituksesta on kyse tapauksissa, joissa kansallinen poliittinen puolue tai ehdokas saa taloudellista etua esimerkiksi, kun se välttyy kustannuksilta, jotka sen olisi tullut kantaa, vaikka varoja ei olekaan siirretty suoraan (MENL v. parlamentti, T-829/16; ADDE v. parlamentti, T-48/17).

· Arvioidessaan, onko kyseessä välillinen rahoitus, vastuuviranomainen käyttää useita eri tekijöitä, joita ovat esimerkiksi rahoitetun toimenpiteen sisältö sekä maantieteelliset ja ajalliset seikat (ks. MENL v. parlamentti, T-829/16 ja ADDE v. parlamentti, T-48/17).

· Välillisen rahoituksen olemassaolon osoittamiseksi riittää, että tukeudutaan "riittävän konkreettisiin, täsmällisiin ja yhtäpitäviin seikkoihin" (ACRE v. parlamentti, T-107/19).