Eurooppalainen kampanja-toimintasuunnitelma

Eurooppalainen kampanja-toimintasuunnitelma

Asetuksen 21 artiklaa ei sovelleta Euroopan tason poliittisiin säätiöihin vaan ainoastaan Euroopan tason poliittisiin puolueisiin.

Asetuksen 22 artiklan mukaista kieltoa rahoittaa suoraan tai välillisesti muita poliittisia puolueita tai ehdokkaita sovelletaan edelleen asetuksen 21 artiklan rinnalla. Vastuuviranomainen muistuttaa edellä esitetyistä 22 artiklan noudattamista koskevista arviointiperusteista.

Samaan aikaan asetuksen 21 artiklassa kannustetaan Euroopan tason poliittisia puolueita käymään omia EU-vaalikampanjoitaan. Kampanjoiden on oltava unionin arvojen mukaisia, ja ne täydentävät niiden jäsenpuolueiden kampanjoita mutta ovat kuitenkin niistä erillisiä.

Tämä pätee myös, jos Euroopan tason poliittisen puolueen kärkiehdokas on samaan aikaan ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Tästä seuraa, että Euroopan tason poliittisilla puolueilla on oikeus rahoittaa Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä kampanjoita, myös jos Euroopan tason poliittisen puolueen kärkiehdokas on samaan aikaan ehdokaslistalla jossakin jäsenvaltiossa, kunhan ne noudattavat asetuksen 22 artiklan 1 kohtaa edellä tarkemmin esitetyllä tavalla.

Tämän johdosta vastuuviranomainen muistuttaa yhdessä Euroopan parlamentin varainhoidon pääosaston kanssa vuonna 2018 laadituista viidestä ohjaavasta periaatteesta, jotka koskevat Euroopan tason poliittisten puolueiden EU-vaaleihin liittyviä kampanjoita:
 • laajuus - ylikansallinen (ts. mukana on useita jäsenvaltioita)
 • sisältö - painopiste Eurooppaa koskevissa aiheissa
 • omistajuus - Euroopan tason poliittisen puolueen vastuu
 • tekijyys - Euroopan tason poliittisen puolueen näkyvyys ja
 • kansallisen lainsäädännön noudattaminen.
Jotta voidaan helpottaa näiden periaatteiden käytännön täytäntöönpanoa ja valvoa etupainotteisesti niiden noudattamista, vastuuviranomainen on kehittänyt EU-vaalien kampanjoinnin toimintasuunnitelman ("E-CAP"). Väline auttaa Euroopan tason poliittisia puolueita sovellettavien sääntöjen ja periaatteiden huomioimisessa kampanjasuunnittelussa. Tärkeitä keinoja noudattamiseen liittyviä riskien vähentämiseksi ovat esimerkiksi Euroopan tason poliittisen puolueen osallistuminen kärkiehdokkaan ("Spitzenkandidat/-in") toimintaan ja sen selkeä näkyvyys.

Vaikka kansallisten viranomaisten kanssa voidaan käydä keskusteluja EU-vaaleihin liittyvästä kampanjoinnista, näiden kansallisiin puolueisiin tai ehdokkaisiin liittyvillä arvioinneilla esimerkiksi siitä, voidaanko Euroopan tason poliittisen puolueen yhteiseen toimintaan myöntämä osarahoitus katsoa kyseisen puolueen tai ehdokkaan tuloksi puoluerahoitusta koskevan kansallisen lain nojalla, ei ole vaikutusta vastuuviranomaisen asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaiseen arviointiin. Vastuuviranomainen on tarvittaessa yhteydessä jäsenvaltioihin helpottaakseen sääntelykehyksen kahden toisiaan täydentävän tason eli asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sopusointuista soveltamista.

Euroopan tason poliittisten puolueiden yhteistyöhön perustuva kampanjointi

Asetuksen (EU, Euratom) No 1141/2014 näkökulmasta yhteistyöhön perustuva Euroopan tason kampanjointi, johon osallistuu useita Euroopan tason poliittisia puolueita ei sinällään ole kiellettyä, mutta sen yhteydessä eivät saa sekoittua siihen osallistuvien Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus, identiteetit tai päätöksentekoprosessit. Konkreettisesti Euroopan tason poliittisten puolueiden yhteistyöhön perustuvaan kampanjointiin sovelletaan seuraavia rajoituksia:

Toiminnan rahoitusta tässä yhteydessä käsitellään 22 artiklan 1 kohdan nojalla - kuten olettaa voidaan.

Vastuuviranomainen arvioi siksi kansallisten puolueiden kanssa toteutettavien yhteisten toimien tavoin sitä, onko jokin Euroopan tason poliittinen puolue antanut suoraa tai välillistä rahoitusta toiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle. Välillistä rahoitusta arvioidaan seuraavien jäljempänä esiteltävien kriteerien perusteella:
 • kunkin toimintaan osallistuvan Euroopan tason poliittisen puolueen johdonmukainen näkyvyys
 • kunkin toimintaan osallistuvan Euroopan tason poliittisen puolueen vastuu toiminnasta
 • yhteisrahoitusosuuden on oltava realistisella tavalla oikeassa suhteessa kunkin toimintaan osallistuvan Euroopan tason poliittisen puolueen osallistumiseen kokonaisuudessaan.
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin vaalien kampanjoita Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen muotona asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla toteuttavat Euroopan tason poliittiset puolueet eivätkä yhteistyöfoorumit, joilla häivytetään tai syrjäytetään puolueet. Tämä tarkoittaa myös, että Euroopan tason poliittisten puolueiden johtoelimet eivät voi sallia toisen Euroopan tason poliittisen puolueen johtoelinten tai Euroopan tason poliittisten puolueiden ulkopuolisten päätöksentekorakenteiden ohjaavan niitä kampanjastrategiaa tai kampanjatoimien toteuttamista varten. Sääntöperusteisten päätöksentekomenettelyjen on pysyttävä erillisinä, eikä (kampanjointia koskevaa) päätöksentekoa voida siirtää yleisesti yhdeltä osapuolelta toiselle tai ulkopuoliselle foorumille.

Tämän vuoksi vastuuviranomaisen ohjeita EU-vaalien kampanjoinnin toimintasuunnitelmasta ("E-CAP") (katso edellä) ja Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisen todentamista sovelletaan edelleen erikseen, ja niiden on osoitettava, että kukin yhteistyöhön perustuvaan kampanjointiin osallistuva Euroopan tason poliittinen puolue on riittävän itsenäinen päätöksenteossaan.

Näillä tiedoilla ei ole vaikutusta Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän toimivaltansa puitteissa suorittamaan arviointiin.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.