Tabhartais agus Ranníocaíochtaí

Bunaithe ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm praiticiúil Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (an "Rialachán") le blianta beaga anuas, déanann an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha ("an tÚdarás") a ndícheall rochtain a thabhairt ar shraith gnéithe neamh-uileghabhálacha treorach do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha. Ní dhéanfaidh aon treoir a chuirfidh an tÚdarás ar fáil difear do chineál ceangailteach díreach Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Ina theannta sin, beidh treoir den sórt sin fós faoi réir a oiriúnaithe de réir mar a chuirfidh taithí leis an bhforbairt agus/nó leis na hathruithe ar an gcreat reachtach.

Foirmeacha deonachán agus ranníocaíochtaí

· Íocaíochtaí neamh-AE: Shoiléirigh Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh nach féidir páirtithe atá bunaithe lasmuigh den Aontas a mheas mar pháirtithe polaitiúla de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 toisc nach bhfuil siad comhdhéanta de shaoránaigh an Aontais (Breithiúnas an 25 Samhain 2020, ACRE v an Pharlaimint, cás T-107/19), agus dá bhrí sin ní féidir leo ranníocaíochtaí a dhéanamh. Leagtar síos toirmeasc ar bhronntanais a fhaightear ó údaráis phoiblí, ó eintitis phríobháideacha nó ó dhaoine aonair ó thríú tír in Airteagal 20 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

· Ní mór íocaíochtaí a fhaigheann páirtithe polaitiúla Eorpacha a aisíoc láithreach i gcomhréir le hAirteagal 20(6) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, agus mura ndéanfar sin chaithfeadh an tÚdarás an smachtbhanna dá bhforáiltear le hAirteagal 27 (2) b) (i) den Rialachán a mheas.

· De bhun Airteagal 2(7) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, áirítear sa sainmhíniú ar "deonachán" ní hamháin íocaíochtaí díreacha in airgead tirim ach íocaíochtaí indíreacha freisin trí "aon idirbheart eile atá ina bhuntáiste eacnamaíoch don pháirtí polaitiúil Eorpach, cé is moite de ranníocaíochtaí ó chomhaltaí". D'fhéadfadh sé go n-áireofaí air sin idirbhearta idir tríú páirtithe a thugann faoiseamh do pháirtí nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach ó íocaíochtaí a chuirfeadh an páirtí nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach ar fáil murach sin.

Tabhartais – sannadh

 • Ní fhéadfar tabhartais a thuairiscítear don Údarás de bhun Airteagal 20(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 agus a fuair páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha sa bhliain N+ 1, a chur ina leith ach amháin in imthosca an-sonrach do bhliain N.
 • Chun go nglacfaidh an tÚdarás leis an sannadh sin do bhliain N, ní mór do na páirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha doiciméadú a sholáthar a léiríonn go ndearna an deontóir an gealltanas maidir le híocaíocht an tabhartais i dtrácht cheana roimh bhliain N+ 1, agus go raibh comhaontú infhorghníomhaithe ann go n-íocfaí an tabhartas i mbliain N.
 • Ní mór doiciméid den sórt sin a bheith seolta chuig an Údarás i mbliain N cheana féin, fiú mura bhfuil íocaíocht ón deontóir faighte fós, e.g. comhaontú tabhartais nó aon bhunsocrú conarthach, gealltanas aontaobhach, ordú íocaíochta, cumarsáid ina leith sin, mar shampla trí litir agus/nó trí ríomhphost, sonrasc etc.

Tabhartais aonair

 • De bhun Airteagal 20(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, déanfaidh páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha 'tabhartais aonair' is mó ná EUR 12 000 a thuairisciú láithreach don Údarás.

 • Déanfaidh an tÚdarás measúnú de réir an cháis an ionann roinnt íocaíochtaí ó aon deontóir amháin agus 'tabhartas aonair' freisin.

  • D'fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh, go háirithe, i gcás ina ndearnadh réamh-chomhaontú leis an deontóir, dírithe ar aon tabhartas amháin, ach go ndearnadh an íocaíocht i roinnt sciartha.

  • I gcás ina a ndéanfaidh an deontóir céanna íocaíochtaí spontáineacha ar leithleach, ní gnách go measfadh an tÚdarás gur 'tabhartas aonair' iad na híocaíochtaí sin, ar gá fógra a thabhairt láithreach ina leith i gcás ina mbeadh na suimeanna carnacha os cionn EUR 12 000 (gan dochar do na ceanglais rialta tuairiscithe le linn phróiseas na gcuntas bliantúil).

Deontóir éifeachtach

 • Agus measúnú á dhéanamh ar dhlíthiúlacht na dtabhartas faoi Airteagal 20 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, ní mór don Údarás céannacht bheacht an deontóra a fhíorú agus a shuíomh i gcás ina bhfuil baint ag níos mó ná aon duine amháin nó aon eintiteas amháin le deonú an tabhartais sin.

 • D'fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh, mar shampla, dá mba rud é go mbeadh eintiteas dlíthiúil amháin laistigh de ghrúpa cuideachtaí i dteagmháil dhíreach le EUPP/EUPF maidir leis an tabhartas, agus gurbh é eintiteas eile laistigh den ghrúpa céanna cuideachtaí a dhéanann an íocaíocht ábhartha ar deireadh.

 • I gcás den sórt sin, beidh an tÚdarás ag brath ar choincheap an 'deontóra iarbhír', i.e. déanfaidh sé measúnú ar an áit a dtionscnaíonn an íocaíocht go hiarbhír laistigh den ghrúpa cuideachtaí lena mbaineann. Sa chomhthéacs sin, cuirfidh an tÚdarás na tosca seo a leanas, inter alia, san áireamh:

  • Cén t-eintiteas a raibh baint dhíreach aige le bunú bhunús dlí na híocaíochta (e.g. a rinne an comhaontú urraíochta a chaibidliú)?

  • An raibh an t-eintiteas sin i dteideal a lánrogha féin a fheidhmiú maidir le hábhar an chomhaontaithe agus na módúlachtaí íocaíochta?

  • Cén ról a bhí ag an eintiteas eile lena mbaineann agus cén fhreagracht a bhí air? An raibh sé ag gníomhú mar sholáthraí seirbhísí íocaíochta amháin nó an raibh ról freagrach aige sa chomhaontú bunúsach?
 • Ar aon chaoi, ní fhéadfaidh aon duine ná aon eintiteas de na daoine nó de na heintitis a bhfuil baint acu le próiseas tabhartais (cibé acu tionscnóir nó íocóir) a bheith i staid atá toirmiscthe faoi Airteagal 20(5) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

Bunús na ndonáisiún - "Eolas ar do dheonóir"

 • Cosc a chur ar ghlacadh neamhbheartaithe íocaíochtaí, go háirithe ó:

  • údaráis phoiblí agus eintitis ar féidir údarás poiblí den sórt sin tionchar mór a bheith aige orthu (faoi thoirmeasc de réir Airteagal 20(5)(c) den Rialachán agus faoi réir smachtbhanna i gcás ina ndéantar sárú), nó

  • foinsí tríú tír (faoi thoirmeasc Airteagal 20(5)(d) den Rialachán agus faoi réir smachtbhanna i gcás ina ndéantar sárú)
 • Moltar do pháirtithe polaitiúla na hEorpa agus d'fhondúireachtaí polaitiúla na hEorpa, sula nglacann siad le tabhartas, faisnéis iontaofa bheacht a fháil faoina ndeontóir agus go háirithe

  • faoin tír chónaithe nó suíomh, agus

  • i gcás eintitis dhlíthiúla, agus na nithe a rialaíonn na heintitis sin freisin (mar shampla trí bhíthin doiciméid ionchorpraithe, reachtanna, srl.).
 • Ba cheart faisnéis den sórt sin a léiriú i dteimpléad comhfhreagrach tuairiscithe an Údaráis agus sa tuairisciú láithreach, i gcás tabhartais is mó ná EUR 12 000.

Rátaí lascainithe

 • I gcomhréir le hAirteagal 2(7) agus (8) den Rialachán, is tabhartas é soláthar earraí, seirbhísí (lena n-áirítear iasachtaí) nó oibreacha ar phraghas atá faoi bhun an mhargadhluacha, nó, i gcás ina soláthraíonn comhalta é, a aithnítear sa Rialachán seo mar chomhalta, is ranníocaíocht an soláthar earraí, seirbhísí nó oibreacha sin. Más amhlaidh an cás agus a mhéid is amhlaidh, beidh feidhm ag na rialacha maidir le fógra a thabhairt agus maidir le teorannú a bhaineann le tabhartais agus ranníocaíochtaí, mar a leagtar síos go háirithe in Airteagal 20 den Rialachán.

 • Ní tabhartais nó ranníocaíochtaí atá i gceist le gach lascaine de réir bhrí an Rialacháin, áfach: I ndáil leis sin, ní mór méid agus raon feidhme na lascaine a mheasúnú. Go sonrach, chun a chinneadh cibé an gcáilíonn soláthar earraí, seirbhísí agus oibreacha ar phraghas lascainithe mar thabhartas nó mar ranníocaíocht, ba cheart an méid seo a leanas a mheas:

  • an dtéann an lascaine chun tairbhe an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh nó na fondúireachta polaitiúla Eorpaí go sonrach, nó níos mó ná grúpaí nó fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha eile (rud a thabharfadh le fios gur tabhartas nó ranníocaíocht atá i gceist), seachas dul chun tairbhe do ghrúpa custaiméirí ionchasacha a shaineofar roimh ré ar bhonn critéir oibiachtúla (e.g. lascaine a thabharfar do gach eagraíocht neamhrialtasach) agus, in aon chás,

  • an bhfuil an lascaine ag teacht salach ar phrionsabail an mhargaidh a aithnítear go ginearálta (e.g. earra nó seirbhís a sholáthar faoi bhun costais) (rud a thabharfadh le fios gur tabhartas nó ranníocaíocht atá i gceist).