Plean Gníomhaíochta Bhfeachtas Eorpach

Plean Gníomhaíochta Bhfeachtas Eorpach

Tá feidhm ag Airteagal 21 den Rialachán maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha amháin agus ní maidir le fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha .

Leanann feidhm de bheith ag an toirmeasc ar pháirtithe polaitiúla nó ar iarrthóirí polaitiúla eile a chistiú go díreach nó go hindíreach i gcomhréir le hAirteagal 22 den Rialachán i dteannta Airteagal 21 den Rialachán. Meabhraíonn an tÚdarás na critéir chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh Airteagal 22 mar a leagtar amach thuas.

Ag an am céanna, le hAirteagal 21 den Rialachán spreagtar páirtithe polaitiúla Eorpacha chun a bhfeachtais féin a reáchtáil do thoghcháin Eorpacha, ar feachtais iad nach mór dóibh fanacht i gcomhréir le luachanna an Aontais, agus atá comhlántach le feachtais a mballpháirtithe ach atá éagsúil leo.

Tá feidhm aige sin freisin má tá príomhiarrthóir páirtí pholaitiúil Eorpaigh ina iarrthóir an tráth céanna sna toghcháin do Pharlaimint na hEorpa i mBallstát ar leith de chuid an Aontais. Dá bhrí sin, tá páirtithe polaitiúla Eorpacha are i dteideal maoiniú a thabhairt d'fheachtais i gcomhthéacs na dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa, lena n-áirítear má bhíonn príomhiarrthóir Páirtí Pholaitiúil Eorpaigh ar liosta toghthóirí Ballstáit go comhuaineach, ar choinníoll go gcomhlíonann siad Airteagal 22(1) den Rialachán mar a shonraítear tuilleadh thuas.

I bhfianaise an mhéid sin, meabhraíonn an tÚdarás na cúig threoirphrionsabal d'fheachtais na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha i gcomhthéacs na dtoghchán Eorpach (mar a forbraíodh in éineacht le hArd-Stiúrthóireacht Airgeadais Pharlaimint na hEorpa in 2018):
 • Raon feidhme - trasnáisiúnta (i.e. tá roinnt Ballstát san áireamh,
 • Ábhar - an príomhfhócas ar thopaicí Eorpacha,
 • Úinéireacht - freagracht an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh,,
 • Údarthacht - infheictheacht an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh agus,
 • Comhoiriúnacht leis an dlí náisiúnta.
Chun cur chun feidhme praiticiúil na dtreoirphrionsabal sin a éascú agus chun tús áite a thabhairt do bhainistiú comhlíontachta, d'fhorbair an tÚdarás uirlis Phlean Gníomhaíochta an Fheachtais Eorpaigh ('E-CAP') a chabhraíonn le páirtithe polaitiúla Eorpacha a bhfeachtais a phleanáil i bhfianaise na rialacha agus na bprionsabal is infheidhme. Áirítear ar mhaolaitheoirí riosca comhlíontachta, mar shampla, rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí príomhiarrthóir ('Spitzenkandidat/-in') agus infheictheacht ar leith an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh.

Cé gur féidir faisnéis a mhalartú leis na húdaráis náisiúnta maidir le gníomhaíochtaí feachtais Eorpacha, níl measúnuithe a dhéanann údaráis náisiúnta ar pháirtithe náisiúnta nó ar iarrthóirí náisiúnta, e.g. trína bhféadfaí a mheas gur ioncam de chuid na bpáirtithe comhfhreagracha nó na n-iarrthóirí faoi dhlí maoinithe na bpáirtithe polaitiúla náisiúnta cómhaoiniú gníomhaíochtaí comhpháirteacha, agus nach ndéanann an cómhaoiniú sin dochar do mheasúnú an Údaráis de bhun Airteagal 22(1) den Rialachán. Bíonn an tÚdarás i dteagmháil leis na Ballstáit de réir mar is iomchuí chun cur i bhfeidhm comhchuí an Rialacháin agus an dlí náisiúnta a éascú mar an dá leibhéal chomhlántacha den chreat rialála.

Feachtasaíocht chomhoibríoch na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha

Ó thaobh Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 de, ní chuirtear cosc per se ar fheachtasaíocht chomhoibríoch Eorpach lena mbaineann polaitiúla Eorpacha éagsúla, ach níor cheart cónascadh a dhéanamh léi ar chistiú, ná ar chéannachtaí agus próisis chinnteoireachta, na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha éagsúla lena mbaineann. Go sonrach, tá feidhm ag na teorainneacha seo a leanas maidir le feachtasaíocht chomhoibríoch na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha:

Dhéanfaí anailís ar chistiú gníomhaíochtaí sa chomhthéacs seo faoi Airteagal 22(1) de, mar a bheithfeá ag súil leis, agus an ceart agat.

Dá bhrí sin, maidir le gníomhaíochtaí comhpháirteacha le páirtithe ar an leibhéal náisiúnta, leanfaidh an tÚdarás ar aghaidh lena chinneadh cé acu ar chuir nó nár chuir páirtí polaitiúil Eorpach amháin cistiú díreach nó indíreach ar fáil do pháirtí polaitiúil Eorpach eile. Déantar measúnú ar chistiú indíreach i gcoinne na gcritéar seo a leanas, a mhínítear tuilleadh thuas:
 • Infheictheacht chomhsheasmhach gach ceann de na páirtithe polaitiúla Eorpacha lena mbaineann
 • Leibhéal úinéireachta ar an ngníomhaíocht ag gach ceann de na páirtithe polaitiúla Eorpacha lena mbaineann
 • Caithfidh comhghaol réalaíoch a bheith idir sciar an chómhaoinithe agus rannpháirtíocht fhoriomlán gach páirtí pholaitiúil Eorpaigh lena mbaineann.
Is páirtithe polaitiúla Eorpacha a reáchtálann feachtais toghcháin Eorpacha de réir bhrí Airteagal 21(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 mar fhoirm rannpháirtíochta sna toghcháin Eorpacha de bhun Airteagal 3(1)(d) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, agus ní ardáin chomhair a dhéanann iad cheilt nó a shárú. Ciallaíonn sé sin freisin nach féidir le comhlachtaí rialaithe ceachtar de na páirtithe polaitiúla Eorpacha ceangal a chur orthu féin a bheith á stiúradh, chun críocha straitéise feachtais nó chun gníomhaíochtaí feachtais a chur chun feidhme, ag comhlachtaí rialaithe an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh eile faoi seach nó ag struchtúir chinnteoireachta lasmuigh de cheachtar de na páirtithe polaitiúla Eorpacha. Ní mór nósanna imeachta cinnteoireachta reachtúla a bheith ar leithligh i gcónaí, agus ní féidir aon tarmligean ginearálta cinnteoireachta (feachtais) a bheith ann ó pháirtí amháin go páirtí eile ná chuig ardán seachtrach.

Dá bhrí sin, tá feidhm ar leithleach ag an treoir maidir le Plean Gníomhaíochta an Fheachtais Eorpaigh ('E-CAP') ón Údarás (féach thuas) agus ag fíorú rannpháirtíochta i dtoghcháin Eorpacha, agus ní mór neamhspleáchas cinnteoireachta leordhóthanach a léiriú do gach ceann de na páirtithe polaitiúla Eorpacha a bhfuil baint acu le feachtasaíocht chomhoibríoch.

Tá an fhaisnéis seo gan dochar don mheasúnú a dhéanann Oifigeach Údarúcháin Pharlaimint na hEorpa faoina shainchúram.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.