Plean Gníomhaíochta Bhfeachtas Eorpach

Plean Gníomhaíochta Bhfeachtas Eorpach

Tá feidhm ag Airteagal 21 den Rialachán maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha amháin agus ní maidir le fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha .

Leanann feidhm de bheith ag an toirmeasc ar pháirtithe polaitiúla nó ar iarrthóirí polaitiúla eile a chistiú go díreach nó go hindíreach i gcomhréir le hAirteagal 22 den Rialachán i dteannta Airteagal 21 den Rialachán. Meabhraíonn an tÚdarás na critéir chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh Airteagal 22 mar a leagtar amach thuas.

Ag an am céanna, le hAirteagal 21 den Rialachán spreagtar páirtithe polaitiúla Eorpacha chun a bhfeachtais féin a reáchtáil do thoghcháin Eorpacha, ar feachtais iad nach mór dóibh fanacht i gcomhréir le luachanna an Aontais, agus atá comhlántach le feachtais a mballpháirtithe ach atá éagsúil leo.

Tá feidhm aige sin freisin má tá príomhiarrthóir páirtí pholaitiúil Eorpaigh ina iarrthóir an tráth céanna sna toghcháin do Pharlaimint na hEorpa i mBallstát ar leith de chuid an Aontais. Dá bhrí sin, tá páirtithe polaitiúla Eorpacha are i dteideal maoiniú a thabhairt d'fheachtais i gcomhthéacs na dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa, lena n-áirítear má bhíonn príomhiarrthóir Páirtí Pholaitiúil Eorpaigh ar liosta toghthóirí Ballstáit go comhuaineach, ar choinníoll go gcomhlíonann siad Airteagal 22(1) den Rialachán mar a shonraítear tuilleadh thuas.

I bhfianaise an mhéid sin, meabhraíonn an tÚdarás na cúig threoirphrionsabal d'fheachtais na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha i gcomhthéacs na dtoghchán Eorpach (mar a forbraíodh in éineacht le hArd-Stiúrthóireacht Airgeadais Pharlaimint na hEorpa in 2018):
 • Raon feidhme - trasnáisiúnta (i.e. tá roinnt Ballstát san áireamh,
 • Ábhar - an príomhfhócas ar thopaicí Eorpacha,
 • Úinéireacht - freagracht an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh,,
 • Údarthacht - infheictheacht an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh agus,
 • Comhoiriúnacht leis an dlí náisiúnta.
Chun cur chun feidhme praiticiúil na dtreoirphrionsabal sin a éascú agus chun tús áite a thabhairt do bhainistiú comhlíontachta, d'fhorbair an tÚdarás uirlis Phlean Gníomhaíochta an Fheachtais Eorpaigh ('E-CAP') a chabhraíonn le páirtithe polaitiúla Eorpacha a bhfeachtais a phleanáil i bhfianaise na rialacha agus na bprionsabal is infheidhme. Áirítear ar mhaolaitheoirí riosca comhlíontachta, mar shampla, rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí príomhiarrthóir ('Spitzenkandidat/-in') agus infheictheacht ar leith an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh.

Cé gur féidir faisnéis a mhalartú leis na húdaráis náisiúnta maidir le gníomhaíochtaí feachtais Eorpacha, níl measúnuithe a dhéanann údaráis náisiúnta ar pháirtithe náisiúnta nó ar iarrthóirí náisiúnta, e.g. trína bhféadfaí a mheas gur ioncam de chuid na bpáirtithe comhfhreagracha nó na n-iarrthóirí faoi dhlí maoinithe na bpáirtithe polaitiúla náisiúnta cómhaoiniú gníomhaíochtaí comhpháirteacha, agus nach ndéanann an cómhaoiniú sin dochar do mheasúnú an Údaráis de bhun Airteagal 22(1) den Rialachán. Bíonn an tÚdarás i dteagmháil leis na Ballstáit de réir mar is iomchuí chun cur i bhfeidhm comhchuí an Rialacháin agus an dlí náisiúnta a éascú mar an dá leibhéal chomhlántacha den chreat rialála.

Iarrthóirí tosaigh (‘Spitzenkandidaten’) na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha mar mhaolaitheoirí riosca

 • Tá ainmniú iarrthóra tosaigh do na toghcháin Eorpacha ('Spitzenkandidat/-in') ag páirtí polaitiúil Eorpach, chomh maith lena rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh lena mbaineann, thar a bheith tábhachtach ar mhaithe le carachtar Eorpach fheachtas an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh lena mbaineann. Dá bhrí sin, maolaíonn na 'Spitzenkandidaten' rioscaí an neamhchomhlíonta le haghaidhfheachtas an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh ar an iomlán, agus le haghaidh gníomhaíochtaí aonair agus iad i láthair, ar choinníoll go gcuirtear i láthair iad mar iarrthóirí tosaigh Eorpacha agus go bhfuil tionscadal polaitiúil ar siúl acu ar mhaithe leis an Aontas Eorpach ina iomláine.

 • Go sonrach, trí na 'Spitzenkandidaten' atá ainmnithe agus curtha i láthair amhlaidh ag páirtí polaitiúil Eorpach dá fheachtas i leith na dtoghchán Eorpach, laghdaítear rioscaí an neamhchomhlíonta i bhfianaise Airteagal 22(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh 1141/2014. Mar gheall ar an nádúr trasnáisiúnta atá ag feachtais na bpáirtithe polaitiúla Eorpach do na toghcháin Eorpacha, tá feidhm freisin ag an éifeacht laghdaithe riosca sin ar an neamhchomhlíonta sna Ballstáit ina bhfuil na 'Spitzenkandidaten' ar an mballóid do na toghchán náisiúnta nó réigúnacha araon ag an am céanna, ar choinníoll go gcuirtear iad i láthair mar iarrthóirí tosaigh Eorpacha agus go bhfuil tionscadal polaitiúil don Aontas Eorpach á dhéanamh acu.

 • I bhfianaise Airteagal 21(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, ní fhéadfaidh 'Spitzenkandidaten' a bheith ainmnithe ach ag páirtí polaitiúil Eorpach. Níl feidhm ag na héifeachtaí maolaithe riosca thuas ach amháin ó thráth an ainmnithe sin, agus maidir leis an bpáirtí polaitiúil Eorpach ainmnithe amháin.

Feachtasaíocht chomhoibríoch na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha

Ó thaobh Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 de, ní chuirtear cosc per se ar fheachtasaíocht chomhoibríoch Eorpach lena mbaineann polaitiúla Eorpacha éagsúla, ach níor cheart cónascadh a dhéanamh léi ar chistiú, ná ar chéannachtaí agus próisis chinnteoireachta, na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha éagsúla lena mbaineann. Ar bhonn níos nithiúla, tá na teorainneacha seo a leanas i bhfeidhm maidir le feachtasaíocht chomhoibríoch na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha:

Dhéanfaí anailís ar chistiú gníomhaíochtaí sa chomhthéacs sin faoi Airteagal 22(1).

Dá bhrí sin, rachaidh an tÚdarás ar aghaidh chun measúnú a dhéanamh, faoi mar is amhlaidh i gcás gníomhaíochtaí comhpháirteacha le páirtithe ar an leibhéal náisiúnta, maidir le cibé ar chuir páirtí polaitiúil Eorpach amháin maoiniú díreach nó indíreach ar fáil do pháirtí polaitiúil Eorpach eile. Déantar measúnú ar chistiú indíreach trí thagairt a dhéanamh do na critéir seo a leanas, a mhínítear tuilleadh thuas:
 • Feiceálacht sheasmhach gach páirtí pholaitiúil Eorpaigh atá bainteach
 • Leibhéal úinéireachta ar an ngníomh ag gach páirtí polaitiúil Eorpach atá bainteach
 • Ní mór comhghaol réalaíoch a bheith idir an sciar cómhaoinithe agus rannpháirtíocht fhoriomlán gach páirtí pholaitiúil Eorpaigh atá bainteach
Is páirtithe polaitiúla Eorpacha, agus ní ardáin chomhair a dhéanann iad a cheilt nó a sháraíonn iad, a reáchtálann feachtais toghcháin Eorpacha de réir bhrí Airteagal 21(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 mar chineál rannpháirtíochta sna toghcháin Eorpacha de bhun Airteagal 3(1)(d) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Ciallaíonn sé sin freisin nach féidir le comhlachtaí rialaithe ceachtar de na páirtithe polaitiúla Eorpacha ceangal a chur orthu féin a bheith á stiúradh, chun críocha straitéise feachtais nó chun gníomhaíochtaí feachtais a chur chun feidhme, ag comhlachtaí rialaithe an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh eile faoi seach nó ag struchtúir chinnteoireachta lasmuigh de cheachtar de na páirtithe polaitiúla Eorpacha. Ní mór nósanna imeachta cinnteoireachta reachtúla a bheith ar leithligh i gcónaí, agus ní féidir aon tarmligean ginearálta cinnteoireachta (feachtais) a bheith ann ó pháirtí amháin go páirtí eile ná chuig ardán seachtrach.

Dá bhrí sin, leanann an treoir maidir le Plean Gníomhaíochta an Fheachtais Eorpaigh ('E-CAP') ón Údarás (féach thuas) agus an fíorú rannpháirtíochta i dtoghcháin Eorpacha d'fheidhm ar leithligh a bheith acu , agus ní mór neamhspleáchas cinnteoireachta leordhóthanach a léiriú do gach ceann de na páirtithe polaitiúla Eorpacha a bhfuil baint acu le feachtasaíocht chomhoibríoch.

Tá an fhaisnéis seo gan dochar don mheasúnú a dhéanann Oifigeach Údarúcháin Pharlaimint na hEorpa faoina shainchúram.

Feachtais Eorpacha - maolaitheoirí riosca amhairc agus téamacha

 • Faoi réir na srianta thuasluaite, agus gan dochar don mheasúnú ar E-CAP nithiúil, tarraingíonn an tÚdarás aird ar na tosca maolaithe riosca seo a leanas i ndáil le lógónna:

  • Lógó na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha atá infheicthe go soiléir

  • ábhair atá ábhartha ar bhonn trasteorann, a d'fhanfadh mar an gcéanna i ngníomhaíochtaí feachtasaíochta ar fud roinnt Ballstát.
 • Ní féidir brath ar an maolaitheoir riosca 'príomhiarrthóir' ('Spitzenkandidat/-in') a mheabhraítear thuas ach amháin i ndáil le hiarrthóir atá ainmnithe amhlaidh ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach féin, ní hamháin ag ballpháirtí, agus ag feachtais don pháirtí polaitiúil Eorpach ar fud na mBallstát.

 • Tá rioscaí comhlíontachta ard maidir le taispeáint iarrthóirí náisiúnta in éineacht leis na páirtithe polaitiúla Eorpacha agus lógónna na bpáirtithe náisiúnta, más rud é go dtógfadh lógó náisiúnta agus iarrthóir náisiúnta i bhfad níos mó spáis ar an bhfógra ná an páirtí polaitiúil Eorpach agus a lógó a bheith ar an bhfógra céanna (agus dá bhrí sin, d'fhéadfadh páirtithe náisiúnta agus iarrthóirí a bheith ina bpríomhthiománaí don chineál sin feachtasaíochta, rud a chaithfeadh amhras ar chomhlíonadh chritéar úinéireachta an fheachtais).

Tionchairí mar uirlis feachtasaíochta

Dá bhrí sin, ó thaobh Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (an 'Rialachán') de, ní uirlis feachtasaíochta toirmiscthe é dul i muinín 'tionchairí'. Mar sin féin, ba mhaith leis an Údarás aird a tharraingt ar an bprionsabal ginearálta nár cheart seachfhoinsiú ghníomhaíochtaí na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha dul timpeall na rialacha is infheidhme maidir leis na páirtithe polaitiúla Eorpacha iad féin. Go sonrach, tá iompar na 'dtionchairí' nó na soláthraithe seirbhíse eile atá ag gníomhú faoi chuimsiú a gcaidrimh chonarthaigh le páirtí polaitiúil Eorpach inchurtha i leith an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh féin.

Ciallaíonn sé sin gur cheart don pháirtí polaitiúil Eorpach aird na dtionchairí a tharraingt go háirithe ar:
 • an ceanglas chun luachanna an Aontais agus na rialacha is infheidhme, lena n-áirítear rialacha náisiúnta, a chomhlíonadh le linn an fheachtais (féach litir E-CAP an 25 Bealtaine 2023, mar a foilsíodh thuas). Ciallaíonn sé sin go háirithe go bhfuil dlí náisiúnta na meán agus -- go dtí go dtiocfaidh an Rialachán nua maidir le fógraíocht pholaitiúil i bhfeidhm -- go bhfuil rialacha náisiúnta maidir le fógraíocht pholaitiúil le comhlíonadh.

 • An ceanglas chun staonadh ó shárú ar rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta le linn an fheachtais, lena n-áirítear i bhfianaise Airteagal 10a den Rialachán. Ciallaíonn sé sin go háirithe nach féidir domhainbhrionnuithe nó cineálacha eile de shonraí pearsanta goidte a thaispeáint nó tagairt a dhéanamh dóibh ach an oiread.

 • I gcás inarb ábhartha, tá feidhm ag na toirmisc ar chistiú de réir Airteagal 22(1) den Rialachán agus ag prionsabail laghdaithe riosca le haghaidh comhghníomhaíochtaí (féach litir E-CAP, agus an treoir ghinerálta, mar a foilsíodh thuas) Ciallaíonn sé sin go háirithe nach féidir le conraitheoirí a bheith cistithe ach amháin ó pháirtí polaitiúil Eorpach le haghaidh gníomh bainteach le 'tionchaireacht' agus sa mhéid nach ionann é agus ciste indíreach páirtí eile, go háirithe páirtí náisiúnta.

 • Tá feidhm ag na toirmisc agus na hoibleagáidí maidir le síntiúis de réir Airteagal 20 den Rialachán freisin, go háirithe i gcásanna ina gcuirtear seirbhísí ar fáil saor in aisce nó, ag braith ar na cúinsí, faoi phraghas an mhargaidh (féach an treoir maidir le 'rátaí lascainithe' anseohttps://www.appf.europa.eu/appf/en/guidance/donations-and-contributions).

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.