Donații și contribuții

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

Forme de donații și contribuții

 • În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, definiția „donației" include nu doar plățile directe în numerar, ci și plățile indirecte prin „orice altă tranzacție care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european, cu excepția contribuțiilor membrilor". Aceasta poate include tranzacții între terți care scutesc un partid politic european sau o fundație politică europeană de plăți care altfel ar fi fost efectuate de partidul sau fundația politică europeană.
 • Ratele reduse: În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) și alineatul (8) din regulamentul respectiv, furnizarea de bunuri, servicii (inclusiv împrumuturi) sau lucrări la un preț sub valoarea de piață constituie o donație sau, dacă bunurile, serviciile sau lucrările sunt furnizate de un membru recunoscut de regulament ca atare, o contribuție. Dacă și în măsura în care lucrurile stau așa, se aplică normele de notificare și de limitare referitoare la donații și contribuții prevăzute în special la articolul 20 din regulament.

 • Cu toate acestea, nu toate reducerile constituie donații sau contribuții în sensul regulamentului: în acest sens, trebuie evaluate amploarea și sfera de aplicare a reducerii. Mai precis, pentru a stabili dacă furnizarea de bunuri, servicii și lucrări la un preț redus ar trebui să fie calificată drept donație sau contribuție, ar trebui să se ia în considerare:

  • dacă reducerea aduce beneficii expres partidului politic european sau fundației politice europene sau le avantajează mai mult decât pe altele (ceea ce ar indica o donație sau o contribuție), spre deosebire de a beneficia în același mod de un grup de clienți potențiali definit în prealabil pe baza unor criterii obiective (de exemplu, reduceri acordate tuturor „ONG-urilor") și, în orice caz,

  • dacă reducerea contravine principiilor de piață general recunoscute (de exemplu, furnizarea unui bun sau a unui serviciu la prețuri inferioare costurilor) (ceea ce ar indica o donație sau o contribuție).

Donator efectiv

 • Atunci când evaluează legalitatea donațiilor în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, Autoritatea trebuie să verifice și să stabilească identitatea exactă a donatorului dacă în acordarea acestei donații sunt implicate mai multe persoane sau entități.

 • Acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, în situația în care o persoană juridică dintr-un grup de companii este în contact direct cu partidul politic european sau cu fundația politică europeană pe tema donației, dar plata relevantă o face, în cele din urmă, o altă entitate din același grup de companii.

 • Într-o astfel de situație, Autoritatea va aplica conceptul de „donator efectiv", și anume va analiza de la care companie anume din grupul de companii în cauză provine efectiv plata. În acest context, Autoritatea va lua în considerare, printre altele, factorii de mai jos:

  • Ce entitate a fost direct implicată în conceperea temeiului juridic al plății (de exemplu, ce entitate a negociat acordul de sponsorizare)?

  • A avut această entitate dreptul de a-și exercita puterea de apreciere referitor la conținutul acordului și modalitățile de plată?

  • Care au fost rolul și responsabilitatea celeilalte entități implicate? S-a comportat cealaltă entitate implicată doar ca un prestator de servicii de plată sau a avut o anumită responsabilitate în acordul în cauză?
 • În orice caz, niciuna dintre persoanele sau entitățile implicate într-un proces de donare (indiferent dacă este inițiator sau plătitor) nu se poate afla într-o situație interzisă de articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Originea donațiilor - "Cunoaște-ți donatorul"

 • Plăți din țări terțe: Tribunalul Uniunii Europene a clarificat faptul că partidele cu sediul în afara UE nu pot fi considerate partide politice în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, deoarece nu sunt compuse din cetățeni ai Uniunii (Hotărârea din 25 noiembrie 2020, ACRE/Parlament, cauza T-107/19) și, prin urmare, nu pot face contribuții în beneficiul partidelor politice europene. Interzicerea donațiilor primite de la autorități publice, entități private sau persoane fizice dintr-o țară terță este prevăzută la articolul 20 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.
 • Pentru a se evita acceptarea neintenționată a unor plăți, în special din partea

  • autorităților publice și a entităților care se pot afla sub influența dominantă a autorităților publice respective [lucru interzis de articolul 20 alineatul (5) litera (c) din regulament și pasibil de sancțiuni în caz de nerespectare] sau

  • din partea unor surse din țări terțe [lucru interzis de articolul 20 alineatul (5) litera (d) din regulament și pasibil de sancțiuni în caz de nerespectare], partidele politice europene și fundațiile politice europene sunt încurajate ca, înainte de a accepta o donație, să obțină informații fiabile și exacte cu privire la donator, în special
  • cu privire la țara de reședință sau a sediului, iar
  • în cazul entităților juridice, și informații cu privire la persoana sau entitatea care deține controlul asupra lor (de exemplu, pe baza documentelor de înregistrare, a statutului etc.).
 • Aceste informații trebuie să fie incluse în modelul de raportare corespunzător al Autorității, iar în cazul donațiilor mai mari de 12 000 EUR, în rapoartele propriu-zise.

Donații – atribuire

 • Donațiile raportate Autorității în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 și primite de partidele politice europene și fundațiile politice europene în anul N+1 pot fi atribuite de acestea din urmă pe anul N numai în circumstanțe foarte precis definite.
 • Pentru ca o astfel de atribuire pe anul N să fie acceptată de Autoritate, partidele politice europene și fundațiile politice europene trebuie să prezinte documente care să demonstreze că angajamentul pentru plata donației în cauză a fost deja asumat de donator înainte de anul N+1 și că exista un acord executoriu privind plata donației în anul N.
 • Aceste documente trebuie trimise autorității încă din anul N, chiar dacă plata de la donator nu a fost încă primită; de exemplu, un acord de donație sau orice acord contractual subiacent, un angajament unilateral, un ordin de plată, o comunicare în acest sens de exemplu prin scrisoare și/sau e-mail, o factură etc.

Donații unice

 • În conformitate cu articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, partidele politice europene și fundațiile politice europene raportează imediat Autorității „donațiile unice" a căror valoare depășește suma de 12 000 EUR.

 • Autoritatea va evalua de la caz la caz dacă mai multe plăți de la un singur donator întrunesc caracteristicile necesare pentru a fi considerate „donație unică".

  • Acest lucru se poate întâmpla îndeosebi atunci când există un acord prealabil privind o singură donație cu donatorul, dar plata s-a făcut în mai multe tranșe.

  • În cazul unor plăți spontane separate făcute de același donator, Autoritatea nu consideră, de regulă, aceste plăți ca fiind „donații unice" care trebuie notificate imediat dacă sumele cumulate depășesc 12 000 EUR (fără a aduce atingere obligațiilor de raportare periodică din cursul întocmirii conturilor anuale).

Obligații de raportare înainte de alegeri

 • La articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 se prevede că „[d]onațiile primite de partidele politice europene și de fundațiile politice europene în decurs de șase luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European se raportează în scris, săptămânal, Autorității, în conformitate cu alineatul (2)".

  • Această obligație de raportare îmbunătățită îi permite Autorității să controleze în permanență respectarea normelor având în vedere limitele impuse donațiilor de articolul 20 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 și să actualizeze încontinuu publicarea donațiilor în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.
  • Perioada de interes: Alegerile din 2024 pentru Parlamentul European vor avea loc în perioada 6-9 iunie 2024. Aceasta înseamnă că perioada de șase luni prevăzută la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 va începe la 6 decembrie 2023 și va dura până la 5 iunie 2024 inclusiv.
 • Implicații practice: Raportarea îmbunătățită în perioada sus-menționată constă în obligația, aplicabilă atât partidelor politice europene, cât și fundațiilor politice europene, de a comunica săptămânal Autorității toate donațiile pe care le primesc, indiferent de natura și valoarea acestora.

  • „Donații": obligația de raportare actualizată se aplică tuturor donațiilor, nu numai celor care depășesc 12 000 EUR. Având în vedere definiția largă de la articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, Autoritatea reamintește că a publicat pe site-ul său web elemente de orientare speciale privind sfera de aplicare a termenului „donații" (a se vedea mai sus).
  • „Primite": În intervalul de timp menționat mai sus, donațiile primite trebuie raportate Autorității săptămânal. În consecință, partidele politice europene și fundațiile politice europene trebuie să informeze Autoritatea, indiferent dacă donațiile respective îi sunt înapoiate ulterior inițiatorului în temeiul articolului 20 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Vă atragem atenția că această raportare timpurie nu afectează obligația complementară care le revine partidelor politice europene și fundațiilor politice europene de a verifica și a înapoia din proprie inițiativă o donație a cărei acceptare nu ar fi în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în termenul de 30 de zile impus de articolul 20 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În cazul în care donațiile îi sunt înapoiate ulterior inițiatorului, Autoritatea trebuie să fie informată și despre aceasta, astfel încât să poată lua în considerare aceste informații atunci când își efectuează controalele de conformitate și își corectează informațiile publicate pe site-ul său web.
  • „Săptămânal": Pentru a limita sarcina administrativă a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, Autoritatea va presupune că un partid politic european sau o fundație politică europeană nu a primit nicio donație într-o anumită săptămână dacă nu primește nicio comunicare în acest sens până în prima zi lucrătoare a săptămânii următoare. Acest lucru nu exclude posibilitatea ca Autoritatea să facă verificări.
 • Încălcările articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 din cauză că donațiile nu se raportează la timp sunt pasibile de sancțiuni în temeiul articolului 27 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141. /2014, sub rezerva articolului 29 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.
 • Autoritatea reamintește că aici s-au publicat orientări complementare E-CAP (Planul de acțiune al campaniei europene) privind activitățile de campanie: https://www.appf.europa.eu/appf/ro/guidance/european-campaign-action-plan(aplicabile numai partidelor politice europene), inclusiv un set de orientări actualizate în permanență pe baza întrebărilor primite de la partidele politice europene.