Donacije in prispevki

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Oblike donacij in prispevkov

· Plačila iz tretjih držav: Splošno sodišče Evropske unije je pojasnilo, da strank s sedežem zunaj EU ni mogoče šteti za politične stranke v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ker jih ne sestavljajo državljani Unije (sodba z dne 25. novembra 2020, ACRE proti Parlamentu, zadeva T-107/19), zato te ne smejo finančno prispevati. Donacije javnih organov, zasebnih subjektov ali posameznikov iz tretjih držav v skladu s členom 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 niso dovoljene.

· Plačila, ki jih prejmejo evropske politične stranke, je zato treba nemudoma vrniti v skladu s členom 20(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, sicer bi moral organ razmisliti o sankciji iz člena 27(2)(i) uredbe.

· V skladu s členom 2(7) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 opredelitev donacije ne vključuje le neposrednih plačil v gotovini, ampak tudi „katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, razen prispevkov članov". To lahko zajema tudi transakcije med tretjimi stranmi, s katerimi se evropsko politično stranko ali fundacijo razbremeni plačil, ki bi jih sicer morala izvesti sama.

Dejanski donator

 • Organ mora pri ocenjevanju zakonitosti donacij iz člena 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 preveriti in ugotoviti točno identiteto donatorja, če je v dodelitev donacije vključenih več oseb ali subjektov.

 • To bi se lahko zgodilo, če bi bil na primer v neposrednem stiku z evropskimi političnimi skupinami oziroma evropskimi političnimi fundacijami v zvezi z donacijo en pravni subjekt v skupini podjetij, plačilo pa bi na koncu izvedel drug subjekt v isti skupini podjetij.

 • Organ v takem primeru upošteva načelo „dejanskega donatorja", kar pomeni, da prouči, od kod dejansko izhaja plačilo v zadevni skupini podjetij. Pri tem bo med drugim upošteval naslednje dejavnike:

  • Kateri subjekt je bil neposredno vključen v oblikovanje pravne podlage za plačilo (npr. se je pogajal o sporazumu o sponzorstvu)?

  • Ali je ta subjekt res imel diskrecijsko pravico v zvezi z vsebino sporazuma in načini plačila?

  • Kakšni sta bili vloga in odgovornost drugih udeleženih subjektov? Ali je bil zgolj ponudnik plačilnih storitev ali pa je pri osnovnem sporazumu nastopal v vlogi odgovorne osebe?
 • V vsakem primeru pa nobena od oseb ali subjektov, vključenih v donacijo (bodisi pobudnik bodisi plačnik), ne sme biti v položajih, ki so prepovedani s členom 20, odstavek 5, Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Izvor donacij - "Spoznajte svojega donatorja"

 • Da bi preprečili nenamerno sprejemanje plačil, zlasti od:

  • javnih organov in subjektov, nad katerimi javni organ lahko izvaja prevladujoč vpliv (prepovedano s členom 20(5)(c) te uredbe in predmet sankcije v primeru kršitve), ali

  • virov iz tretjih držav (prepovedano s členom 20(5)(d) te uredbe in predmet sankcije v primeru kršitve)
 • Evropske politične stranke in evropske politične fundacije se spodbuja/poziva, da/naj pred sprejetjem donacije pridobijo zanesljive in natančne informacije o svojem donatorju, zlasti

  • o državi prebivanja ali sedeža in

  • v primeru pravnih oseb tudi o tem, kdo nadzoruje te subjekte (npr. z akti o ustanovitvi, statuti itd.).
 • Te informacije bi bilo treba navesti v ustrezni predlogi za poročanje organu; donacije, ki presegajo 12.000 EUR, pa je treba sporočiti takoj.

Donacije – pripisovanje

 • Donacije, priglašene organu v skladu s členom 20(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki jih prejmejo evropske politične stranke in evropske politične fundacije v letu N+1, jih lahko omenjene stranke in fundacije samo v zelo specifičnih okoliščinah pripišejo letu N.
 • Da bi organ sprejel tovrstno pripisovanje letu N, morajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije predložiti dokazila, s katerimi dokažejo, da je donator zavezo za plačilo zadevne donacije že podal pred letom N+1 in da je sklenjena izvršljiva pogodba, da bo donacija izplačana v letu N.
 • Tovrstna dokazila morajo biti poslana organu že v letu N, tudi če plačilo donatorja še ni bilo prejeto, npr. pogodba o donaciji ali pogodbeni dogovor, na katerem donacija temelji, enostranska zaveza, plačilni nalog, sporočilo v zvezi s tem, na primer pismo ali elektronsko sporočilo, račun, itd.

Posamične donacije

 • V skladu s členom 20, odstavek 4, Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 evropske politične stranke in evropske politične fundacije Organ takoj obvestijo o „posamičnih donacijah", katerih vrednost presega 12 000 EUR.

 • Organ v vsakem posameznem primeru oceni tudi, ali več plačil enega donatorja pravzaprav pomeni „posamično donacijo".

  • To velja zlasti, kadar je z donatorjem sklenjen predhodni sporazum o eni posamični donaciji, vendar je plačilo izvedeno v več tranšah.

  • Če en donator na lastno pobudo izvede več ločenih plačil, jih Organ običajno ne obravnava kot „posamično donacijo", katere vrednost presega 12 000 EUR in o kateri ga je treba takoj obvestiti (brez poseganja v obveznosti rednega poročanja v okviru postopka letnih izkazov).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.