Donacije in prispevki

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Oblike donacij in prispevkov

· Plačila iz tretjih držav: Splošno sodišče Evropske unije je pojasnilo, da strank s sedežem zunaj EU ni mogoče šteti za politične stranke v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ker jih ne sestavljajo državljani Unije (sodba z dne 25. novembra 2020, ACRE proti Parlamentu, zadeva T-107/19), zato te ne smejo finančno prispevati. Donacije javnih organov, zasebnih subjektov ali posameznikov iz tretjih držav v skladu s členom 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 niso dovoljene.

· Plačila, ki jih prejmejo evropske politične stranke, je zato treba nemudoma vrniti v skladu s členom 20(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, sicer bi moral organ razmisliti o sankciji iz člena 27(2)(i) uredbe.

· V skladu s členom 2(7) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 opredelitev donacije ne vključuje le neposrednih plačil v gotovini, ampak tudi „katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, razen prispevkov članov". To lahko zajema tudi transakcije med tretjimi stranmi, s katerimi se evropsko politično stranko ali fundacijo razbremeni plačil, ki bi jih sicer morala izvesti sama.

Donacije – pripisovanje

 • Donacije, priglašene organu v skladu s členom 20(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki jih prejmejo evropske politične stranke in evropske politične fundacije v letu N+1, jih lahko omenjene stranke in fundacije samo v zelo specifičnih okoliščinah pripišejo letu N.
 • Da bi organ sprejel tovrstno pripisovanje letu N, morajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije predložiti dokazila, s katerimi dokažejo, da je donator zavezo za plačilo zadevne donacije že podal pred letom N+1 in da je sklenjena izvršljiva pogodba, da bo donacija izplačana v letu N.
 • Tovrstna dokazila morajo biti poslana organu že v letu N, tudi če plačilo donatorja še ni bilo prejeto, npr. pogodba o donaciji ali pogodbeni dogovor, na katerem donacija temelji, enostranska zaveza, plačilni nalog, sporočilo v zvezi s tem, na primer pismo ali elektronsko sporočilo, račun, itd.

Posamične donacije

 • V skladu s členom 20, odstavek 4, Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 evropske politične stranke in evropske politične fundacije Organ takoj obvestijo o „posamičnih donacijah", katerih vrednost presega 12 000 EUR.

 • Organ v vsakem posameznem primeru oceni tudi, ali več plačil enega donatorja pravzaprav pomeni „posamično donacijo".

  • To velja zlasti, kadar je z donatorjem sklenjen predhodni sporazum o eni posamični donaciji, vendar je plačilo izvedeno v več tranšah.

  • Če en donator na lastno pobudo izvede več ločenih plačil, jih Organ običajno ne obravnava kot „posamično donacijo", katere vrednost presega 12 000 EUR in o kateri ga je treba takoj obvestiti (brez poseganja v obveznosti rednega poročanja v okviru postopka letnih izkazov).

Dejanski donator

 • Organ mora pri ocenjevanju zakonitosti donacij iz člena 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 preveriti in ugotoviti točno identiteto donatorja, če je v dodelitev donacije vključenih več oseb ali subjektov.

 • To bi se lahko zgodilo, če bi bil na primer v neposrednem stiku z evropskimi političnimi skupinami oziroma evropskimi političnimi fundacijami v zvezi z donacijo en pravni subjekt v skupini podjetij, plačilo pa bi na koncu izvedel drug subjekt v isti skupini podjetij.

 • Organ v takem primeru upošteva načelo „dejanskega donatorja", kar pomeni, da prouči, od kod dejansko izhaja plačilo v zadevni skupini podjetij. Pri tem bo med drugim upošteval naslednje dejavnike:

  • Kateri subjekt je bil neposredno vključen v oblikovanje pravne podlage za plačilo (npr. se je pogajal o sporazumu o sponzorstvu)?

  • Ali je ta subjekt res imel diskrecijsko pravico v zvezi z vsebino sporazuma in načini plačila?

  • Kakšni sta bili vloga in odgovornost drugih udeleženih subjektov? Ali je bil zgolj ponudnik plačilnih storitev ali pa je pri osnovnem sporazumu nastopal v vlogi odgovorne osebe?
 • V vsakem primeru pa nobena od oseb ali subjektov, vključenih v donacijo (bodisi pobudnik bodisi plačnik), ne sme biti v položajih, ki so prepovedani s členom 20, odstavek 5, Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Izvor donacij - "Spoznajte svojega donatorja"

 • Da bi preprečili nenamerno sprejemanje plačil, zlasti od:

  • javnih organov in subjektov, nad katerimi javni organ lahko izvaja prevladujoč vpliv (prepovedano s členom 20(5)(c) te uredbe in predmet sankcije v primeru kršitve), ali

  • virov iz tretjih držav (prepovedano s členom 20(5)(d) te uredbe in predmet sankcije v primeru kršitve)
 • Evropske politične stranke in evropske politične fundacije se spodbuja/poziva, da/naj pred sprejetjem donacije pridobijo zanesljive in natančne informacije o svojem donatorju, zlasti

  • o državi prebivanja ali sedeža in

  • v primeru pravnih oseb tudi o tem, kdo nadzoruje te subjekte (npr. z akti o ustanovitvi, statuti itd.).
 • Te informacije bi bilo treba navesti v ustrezni predlogi za poročanje organu; donacije, ki presegajo 12.000 EUR, pa je treba sporočiti takoj.

Znižane cene

 • V skladu s členom 2(7) in (8) uredbe gre pri dobavi blaga oziroma opravljanju storitev (vključno s posojili) in del po ceni, ki je nižja od tržne, za donacijo, če to blago, storitve ali dela zagotovi član, ki ga kot takega priznava uredba, pa gre za prispevek. Če je tako, se uporabljajo pravila o obveščanju in omejitvah v zvezi z donacijami in prispevki, kot so določena zlasti v členu 20 uredbe. li>
 • Vendar vsi popusti niso donacije ali prispevki v smislu uredbe - v zvezi s tem je treba oceniti obseg in področje uporabe popusta. Natančneje, da bi ugotovili, ali bi bilo treba zagotavljanje blaga, storitev in del po znižani ceni opredeliti kot donacijo ali prispevek, bi bilo treba upoštevati:

  • ali popust posebej koristi evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji oziroma ji koristi bolj kot drugim (kar bi kazalo na donacijo ali prispevek), kar je v nasprotju z enako koristjo, ki bi jo imela skupina potencialnih strank, vnaprej opredeljena na podlagi objektivnih meril (npr. popust za vse nevladne organizacije) ter, v vsakem primeru,,

  • ali je popust v nasprotju s splošno priznanimi tržnimi načeli (npr. nudenje blaga ali storitev pod ceno), kar bi kazalo na donacijo ali prispevek.