Donacije i doprinosi

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

Oblici donacija i doprinosa

· Plaćanja iz trećih zemalja izvan EU-a: Opći sud Europske unije pojasnio je da se stranke sa sjedištem izvan EU-a ne mogu smatrati političkim strankama u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 jer njihovo članstvo ne čine građani Unije (Presuda od 25. studenoga 2020., ACRE/ Parlament, predmet T-107/19) te stoga ne mogu davati doprinose. U članku 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 utvrđeno je da su zabranjene donacije javnih tijela, privatnih subjekata ili pojedinaca iz trećih zemalja.

· Stoga europske političke stranke u skladu s člankom 20. stavkom 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 takve uplate moraju odmah vratiti, a u suprotnom bi Tijelo trebalo razmotriti izricanje sankcije u skladu s člankom 27. stavkom 2. točkom (b) podtočkom i.. Uredbe.

· U skladu s člankom 2. stavkom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, definicija „donacije" ne obuhvaća samo izravna plaćanja u gotovini nego i neizravna plaćanja putem „svih drugih transakcija koje predstavljaju gospodarsku prednost za predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu, uz iznimku doprinosa članova". To se odnosi i na transakcije između trećih strana kojima se neku europsku političku stranku ili zakladu oslobađa plaćanja koja bi u protivnom ta europska politička stranka ili zaklada bila dužna podmiriti.

Donacije – pripisivanje

 • Donacije prijavljene Tijelu u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 koje su europske političke stranke i europske političke zaklade primile u godini N+1 mogu se samo u vrlo specifičnim okolnostima pripisati godini N.
 • Kako bi Tijelo odobrilo to pripisivanje donacija godini N, europske političke stranke i europske političke zaklade moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da je donator preuzeo obvezu plaćanja predmetne donacije prije godine N+ 1 i da postoji izvršiv sporazum da će donacija biti isplaćena u godini N.
 • Ta se dokumentacija mora poslati Tijelu već u godini N, čak i ako donacija još nije primljena, može se poslati npr. ugovor o donaciji ili bilo koji osnovni ugovorni sporazum, jednostrana obveza, nalog za plaćanje, komunikacija u tom pogledu, na primjer pismom i/ili e-poštom, račun itd.

Pojedinačne donacije

 • U skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 europske političke stranke i europske političke zaklade odmah izvješćuju Tijelo o „pojedinačnim donacijama" koje premašuju 12 000 EUR.

 • Tijelo će na pojedinačnoj osnovi procijeniti može li se i više uplata jednog donatora smatrati „pojedinačnom donacijom".

  • To poglavito može biti slučaj ako postoji prethodni sporazum s donatorom koji se odnosi na jednu donaciju, ali je plaćanje izvršeno u nekoliko obroka.

  • U slučaju da isti donator obavi više odvojenih plaćanja, Tijelo obično ne bi smatralo da su ta plaćanja „pojedinačna donacija" čija je vrijednost veća od 12 000 EUR i koja zahtijeva neodgodivu obavijest (ne dovodeći u pitanje redovne obveze izvješćivanja tijekom postupka godišnjih financijskih izvještaja).

Stvarni donator

 • Pri procjeni zakonitosti donacija u skladu s člankom 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Tijelo mora provjeriti i utvrditi točan identitet donatora ako je u dodjelu takve donacije uključeno više osoba ili subjekata.

 • To bi primjerice mogao biti slučaj u situaciji kada je jedan pravni subjekt unutar grupe društava u izravnom kontaktu s europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama u pogledu donacije, dok drugi subjekt iz iste skupine društava u konačnici izvršava odgovarajuće plaćanje. li>
 • U takvoj se situaciji Tijelo oslanja na koncept „stvarnog donatora", tj. procijenit će odakle plaćanje stvarno potječe iz predmetne grupe društava. U tom će kontekstu Tijelo, među ostalim, uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

  • Koji je subjekt bio izravno uključen u stvaranje pravne osnove za plaćanje (npr. pregovarao o ugovoru o sponzorstvu)?

  • Je li taj subjekt imao pravo koristiti vlastitu diskrecijsku ovlast u pogledu sadržaja ugovora i načina plaćanja?

  • Koja je bila uloga i odgovornost drugog uključenog subjekta? Je li djelovao samo kao pružatelj platnih usluga ili je imao odgovornu ulogu u temeljnom ugovoru?
 • U svakom slučaju, nijedna osoba ili subjekt uključen u postupak donacije (inicijator ili platitelj) ne smije biti u situaciji zabranjenoj člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Podrijetlo donacija - "Upoznajte svog donatora"

 • Kako bi se spriječilo nenamjerno prihvaćanje plaćanja, posebno

  • javnih tijela i subjekata nad kojima javna tijela mogu imati prevladavajući utjecaj (zabranjen člankom 20. stavkom 5. točkom (c) Uredbe i podložan sankcijama u slučaju kršenja) ili

  • ili izvora iz trećih zemalja (zabranjeno člankom 20. stavkom 5. točkom (d) Uredbe i podložno sankcijama u slučaju kršenja),
 • Europske političke stranke i europske političke zaklade potiču se da prije prihvaćanja donacije pribave pouzdane i precizne informacije o donatorima, posebno

  • o državi boravišta ili sjedišta te

  • u slučaju pravnih subjekata, pod čijim su nadzorom ti subjekti (npr. iz dokumenata o osnivanju, statuta itd.).
 • Takve bi se informacije trebale unijeti u odgovarajući obrazac za izvješćivanje Nadzornog tijela, a o donacijama koje premašuju 12 000 EUR trebalo bi neposredno izvijestiti.

Snižene cijene

 • U skladu s člankom 2. stavcima 7. i 8. Uredbe, isporuka robe, pružanje usluga (uključujući zajmove) ili izvođenje radova po cijeni nižoj od tržišne predstavlja donaciju ili, kada ih isporučuje, pruža ili izvodi član koji je Uredbom priznat kao takav, , doprinos. Ako je i u mjeri u kojoj je to slučaj, primjenjuju se pravila o obavješćivanju i ograničenjima koja se odnose na donacije i doprinose, kako su utvrđena posebno u članku 20. Uredbe.

 • Međutim, nisu sve snižene cijene donacije ili doprinosi u smislu Uredbe: u tom je pogledu potrebno ocijeniti raspon i opseg popusta. Točnije, kako bi se utvrdilo bi li se isporuka robe, pružanje usluga ili izvođenje radova po sniženoj cijeni trebalo smatrati donacijom ili doprinosom, trebalo bi uzeti u obzir sljedeće:

  • ima li od tog popusta posebnu korist određena europska politička stranka ili europska politička zaklada, ili više od drugih takvih stranaka ili zaklada (što bi bio pokazatelj donacije ili doprinosa), a ne da popust na isti način ide u korist skupini potencijalnih klijenata koji su unaprijed definirani na temelju objektivnih kriterija (npr. popust za sve „nevladine organizacije") te, u svakom slučaju,

  • je li popust u suprotnosti s opće priznatim tržišnim načelima (npr. isporuka robe ili pružanje usluge ispod cijene) (što bi bio pokazatelj donacije ili doprinosa).