Donacije i doprinosi

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

Oblici donacija i doprinosa

· Plaćanja iz trećih zemalja izvan EU-a: Opći sud Europske unije pojasnio je da se stranke sa sjedištem izvan EU-a ne mogu smatrati političkim strankama u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 jer njihovo članstvo ne čine građani Unije (Presuda od 25. studenoga 2020., ACRE/ Parlament, predmet T-107/19) te stoga ne mogu davati doprinose. U članku 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 utvrđeno je da su zabranjene donacije javnih tijela, privatnih subjekata ili pojedinaca iz trećih zemalja.

· Stoga europske političke stranke u skladu s člankom 20. stavkom 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 takve uplate moraju odmah vratiti, a u suprotnom bi Tijelo trebalo razmotriti izricanje sankcije u skladu s člankom 27. stavkom 2. točkom (b) podtočkom i.. Uredbe.

· U skladu s člankom 2. stavkom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, definicija „donacije" ne obuhvaća samo izravna plaćanja u gotovini nego i neizravna plaćanja putem „svih drugih transakcija koje predstavljaju gospodarsku prednost za predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu, uz iznimku doprinosa članova". To se odnosi i na transakcije između trećih strana kojima se neku europsku političku stranku ili zakladu oslobađa plaćanja koja bi u protivnom ta europska politička stranka ili zaklada bila dužna podmiriti.

Donacije – pripisivanje

 • Donacije prijavljene Tijelu u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 koje su europske političke stranke i europske političke zaklade primile u godini N+1 mogu se samo u vrlo specifičnim okolnostima pripisati godini N.
 • Kako bi Tijelo odobrilo to pripisivanje donacija godini N, europske političke stranke i europske političke zaklade moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da je donator preuzeo obvezu plaćanja predmetne donacije prije godine N+ 1 i da postoji izvršiv sporazum da će donacija biti isplaćena u godini N.
 • Ta se dokumentacija mora poslati Tijelu već u godini N, čak i ako donacija još nije primljena, može se poslati npr. ugovor o donaciji ili bilo koji osnovni ugovorni sporazum, jednostrana obveza, nalog za plaćanje, komunikacija u tom pogledu, na primjer pismom i/ili e-poštom, račun itd.

Pojedinačne donacije

 • U skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 europske političke stranke i europske političke zaklade odmah izvješćuju Tijelo o „pojedinačnim donacijama" koje premašuju 12 000 EUR.

 • Tijelo će na pojedinačnoj osnovi procijeniti može li se i više uplata jednog donatora smatrati „pojedinačnom donacijom".

  • To poglavito može biti slučaj ako postoji prethodni sporazum s donatorom koji se odnosi na jednu donaciju, ali je plaćanje izvršeno u nekoliko obroka.

  • U slučaju da isti donator obavi više odvojenih plaćanja, Tijelo obično ne bi smatralo da su ta plaćanja „pojedinačna donacija" čija je vrijednost veća od 12 000 EUR i koja zahtijeva neodgodivu obavijest (ne dovodeći u pitanje redovne obveze izvješćivanja tijekom postupka godišnjih financijskih izvještaja).

Stvarni donator

 • Pri procjeni zakonitosti donacija u skladu s člankom 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Tijelo mora provjeriti i utvrditi točan identitet donatora ako je u dodjelu takve donacije uključeno više osoba ili subjekata.

 • To bi primjerice mogao biti slučaj u situaciji kada je jedan pravni subjekt unutar grupe društava u izravnom kontaktu s europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama u pogledu donacije, dok drugi subjekt iz iste skupine društava u konačnici izvršava odgovarajuće plaćanje. li>
 • U takvoj se situaciji Tijelo oslanja na koncept „stvarnog donatora", tj. procijenit će odakle plaćanje stvarno potječe iz predmetne grupe društava. U tom će kontekstu Tijelo, među ostalim, uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

  • Koji je subjekt bio izravno uključen u stvaranje pravne osnove za plaćanje (npr. pregovarao o ugovoru o sponzorstvu)?

  • Je li taj subjekt imao pravo koristiti vlastitu diskrecijsku ovlast u pogledu sadržaja ugovora i načina plaćanja?

  • Koja je bila uloga i odgovornost drugog uključenog subjekta? Je li djelovao samo kao pružatelj platnih usluga ili je imao odgovornu ulogu u temeljnom ugovoru?
 • U svakom slučaju, nijedna osoba ili subjekt uključen u postupak donacije (inicijator ili platitelj) ne smije biti u situaciji zabranjenoj člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Podrijetlo donacija - "Upoznajte svog donatora"

 • Kako bi se spriječilo nenamjerno prihvaćanje plaćanja, posebno

  • javnih tijela i subjekata nad kojima javna tijela mogu imati prevladavajući utjecaj (zabranjen člankom 20. stavkom 5. točkom (c) Uredbe i podložan sankcijama u slučaju kršenja) ili

  • ili izvora iz trećih zemalja (zabranjeno člankom 20. stavkom 5. točkom (d) Uredbe i podložno sankcijama u slučaju kršenja),
 • Europske političke stranke i europske političke zaklade potiču se da prije prihvaćanja donacije pribave pouzdane i precizne informacije o donatorima, posebno

  • o državi boravišta ili sjedišta te

  • u slučaju pravnih subjekata, pod čijim su nadzorom ti subjekti (npr. iz dokumenata o osnivanju, statuta itd.).
 • Takve bi se informacije trebale unijeti u odgovarajući obrazac za izvješćivanje Nadzornog tijela, a o donacijama koje premašuju 12 000 EUR trebalo bi neposredno izvijestiti.

Snižene cijene

 • U skladu s člankom 2. stavcima 7. i 8. Uredbe, isporuka robe, pružanje usluga (uključujući zajmove) ili izvođenje radova po cijeni nižoj od tržišne predstavlja donaciju ili, kada ih isporučuje, pruža ili izvodi član, koji je Uredbom priznat kao takav, doprinos. Ako je i u mjeri u kojoj je to slučaj, primjenjuju se pravila o obavješćivanju i ograničenjima koja se odnose na donacije i doprinose, kako su utvrđena posebno u članku 20. Uredbe.

 • Međutim, nisu sve snižene cijene donacije ili doprinosi u smislu Uredbe: u tom je pogledu potrebno ocijeniti raspon i opseg popusta. Točnije, kako bi se utvrdilo bi li se isporuka robe, pružanje usluga ili izvođenje radova po sniženoj cijeni trebalo smatrati donacijom ili doprinosom, trebalo bi uzeti u obzir sljedeće:

  • ima li od tog popusta posebnu korist određena europska politička stranka ili europska politička zaklada, ili više od drugih takvih stranaka ili zaklada (što bi bio pokazatelj donacije ili doprinosa), a ne da popust na isti način ide u korist skupini potencijalnih klijenata koji su unaprijed definirani na temelju objektivnih kriterija (npr. popust za sve „nevladine organizacije") te, u svakom slučaju,

  • je li popust u suprotnosti s opće priznatim tržišnim načelima (npr. isporuka robe ili pružanje usluge ispod cijene) (što bi bio pokazatelj donacije ili doprinosa).