Donacije i doprinosi

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

Oblici donacija i doprinosa

· Plaćanja iz trećih zemalja izvan EU-a: Opći sud Europske unije pojasnio je da se stranke sa sjedištem izvan EU-a ne mogu smatrati političkim strankama u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 jer njihovo članstvo ne čine građani Unije (Presuda od 25. studenoga 2020., ACRE/ Parlament, predmet T-107/19) te stoga ne mogu davati doprinose. U članku 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 utvrđeno je da su zabranjene donacije javnih tijela, privatnih subjekata ili pojedinaca iz trećih zemalja.

· Stoga europske političke stranke u skladu s člankom 20. stavkom 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 takve uplate moraju odmah vratiti, a u suprotnom bi Tijelo trebalo razmotriti izricanje sankcije u skladu s člankom 27. stavkom 2. točkom (b) podtočkom i.. Uredbe.

· U skladu s člankom 2. stavkom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, definicija „donacije" ne obuhvaća samo izravna plaćanja u gotovini nego i neizravna plaćanja putem „svih drugih transakcija koje predstavljaju gospodarsku prednost za predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu, uz iznimku doprinosa članova". To se odnosi i na transakcije između trećih strana kojima se neku europsku političku stranku ili zakladu oslobađa plaćanja koja bi u protivnom ta europska politička stranka ili zaklada bila dužna podmiriti.

Stvarni donator

 • Pri procjeni zakonitosti donacija u skladu s člankom 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Tijelo mora provjeriti i utvrditi točan identitet donatora ako je u dodjelu takve donacije uključeno više osoba ili subjekata.

 • To bi primjerice mogao biti slučaj u situaciji kada je jedan pravni subjekt unutar grupe društava u izravnom kontaktu s europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama u pogledu donacije, dok drugi subjekt iz iste skupine društava u konačnici izvršava odgovarajuće plaćanje. li>
 • U takvoj se situaciji Tijelo oslanja na koncept „stvarnog donatora", tj. procijenit će odakle plaćanje stvarno potječe iz predmetne grupe društava. U tom će kontekstu Tijelo, među ostalim, uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

  • Koji je subjekt bio izravno uključen u stvaranje pravne osnove za plaćanje (npr. pregovarao o ugovoru o sponzorstvu)?

  • Je li taj subjekt imao pravo koristiti vlastitu diskrecijsku ovlast u pogledu sadržaja ugovora i načina plaćanja?

  • Koja je bila uloga i odgovornost drugog uključenog subjekta? Je li djelovao samo kao pružatelj platnih usluga ili je imao odgovornu ulogu u temeljnom ugovoru?
 • U svakom slučaju, nijedna osoba ili subjekt uključen u postupak donacije (inicijator ili platitelj) ne smije biti u situaciji zabranjenoj člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Podrijetlo donacija - "Upoznajte svog donatora"

 • Kako bi se spriječilo nenamjerno prihvaćanje plaćanja, posebno

  • javnih tijela i subjekata nad kojima javna tijela mogu imati prevladavajući utjecaj (zabranjen člankom 20. stavkom 5. točkom (c) Uredbe i podložan sankcijama u slučaju kršenja) ili

  • ili izvora iz trećih zemalja (zabranjeno člankom 20. stavkom 5. točkom (d) Uredbe i podložno sankcijama u slučaju kršenja),
 • Europske političke stranke i europske političke zaklade potiču se da prije prihvaćanja donacije pribave pouzdane i precizne informacije o donatorima, posebno

  • o državi boravišta ili sjedišta te

  • u slučaju pravnih subjekata, pod čijim su nadzorom ti subjekti (npr. iz dokumenata o osnivanju, statuta itd.).
 • Takve bi se informacije trebale unijeti u odgovarajući obrazac za izvješćivanje Nadzornog tijela, a o donacijama koje premašuju 12 000 EUR trebalo bi neposredno izvijestiti.

Donacije – pripisivanje

 • Donacije prijavljene Tijelu u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 koje su europske političke stranke i europske političke zaklade primile u godini N+1 mogu se samo u vrlo specifičnim okolnostima pripisati godini N.
 • Kako bi Tijelo odobrilo to pripisivanje donacija godini N, europske političke stranke i europske političke zaklade moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da je donator preuzeo obvezu plaćanja predmetne donacije prije godine N+ 1 i da postoji izvršiv sporazum da će donacija biti isplaćena u godini N.
 • Ta se dokumentacija mora poslati Tijelu već u godini N, čak i ako donacija još nije primljena, može se poslati npr. ugovor o donaciji ili bilo koji osnovni ugovorni sporazum, jednostrana obveza, nalog za plaćanje, komunikacija u tom pogledu, na primjer pismom i/ili e-poštom, račun itd.

Pojedinačne donacije

 • U skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 europske političke stranke i europske političke zaklade odmah izvješćuju Tijelo o „pojedinačnim donacijama" koje premašuju 12 000 EUR.

 • Tijelo će na pojedinačnoj osnovi procijeniti može li se i više uplata jednog donatora smatrati „pojedinačnom donacijom".

  • To poglavito može biti slučaj ako postoji prethodni sporazum s donatorom koji se odnosi na jednu donaciju, ali je plaćanje izvršeno u nekoliko obroka.

  • U slučaju da isti donator obavi više odvojenih plaćanja, Tijelo obično ne bi smatralo da su ta plaćanja „pojedinačna donacija" čija je vrijednost veća od 12 000 EUR i koja zahtijeva neodgodivu obavijest (ne dovodeći u pitanje redovne obveze izvješćivanja tijekom postupka godišnjih financijskih izvještaja).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.