Donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet

Abbażi tal-esperjenza fl-applikazzjoni prattika tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 (ir-"Regolament") matul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (l-"Awtorità") tagħmel ħilitha biex tipprovdi aċċess għal sett ta' elementi ta' gwida mhux eżawrjenti għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-ebda gwida pprovduta mill-Awtorità ma taffettwa l-karattru direttament vinkolanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Barra minn hekk, tali gwida se tibqa' soġġetta għall-adattament hi hu tkompli tinbena l-esperjenza u/jew ikompli jinbidel il-qafas leġiżlattiv.


Forom ta' donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet

· Pagamenti mhux tal-UE: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea ċċarat li l-partiti stabbiliti barra mill-UE ma jistgħux jitqiesu bħala partiti politiċi fis-sens tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 minħabba li mhumiex magħmula minn ċittadini tal-Unjoni (Sentenza tal-25 ta' Novembru 2020, ACRE vs Il-Parlament, kawża T-107/19), u għalhekk ma jistgħux jagħmlu kontribuzzjonijiet. Fl-Artikolu 20 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 hemm stabbilita projbizzjoni ta' donazzjonijiet riċevuti mingħand awtoritajiet pubbliċi, entitajiet privati jew mingħand individwi minn pajjiż terz.

· Għalhekk, il-pagamenti riċevuti mill-partiti politiċi Ewropej iridu jitħallsu lura immedjatament f'konformità mal-Artikolu 20(6) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, u fin-nuqqas ta' dan, is-sanzjoni prevista fl-Artikolu 27(2) b) (i) tar-Regolament ikollha tiġi kkunsidrata mill-Awtorità.

· Skont l-Artikolu 2(7) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, id-definizzjoni ta' "donazzjoni" tinkludi mhux biss pagamenti diretti fi flus iżda wkoll pagamenti indiretti permezz ta' "kwalunkwe tranżazzjoni oħra li tikkostitwixxi vantaġġ ekonomiku għall-partit politiku Ewropew [...] bl-eċċezzjoni ta' kontribuzzjonijiet mill-membri". Dan jista' jinkludi tranżazzjonijiet bejn partijiet terzi li jeħilsu lil partit politiku Ewropew jew lil fondazzjoni politika Ewropea minn pagamenti li altrimenti kienu jiġu pprovduti mill-partit politiku Ewropew jew mill-fondazzjoni politika Ewropea.

Donazzjonijiet – attribuzzjoni

 • Donazzjonijiet irrapportati lill-Awtorità fis-sens tal-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 u riċevuti mill-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej fis-sena N+1, jistgħu jiġu attribwiti minn dawn tal-aħħar għas-sena N biss f'ċirkostanzi speċifiċi ħafna.
 • Sabiex tali attribuzzjoni għas-sena N tiġi aċċettata mill-Awtorità, il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej jeħtiġilhom jipprovdu dokumentazzjoni li turi li d-donatur kien diġà impenja ruħu qabel is-sena N+1 li se jħallas id-donazzjoni inkwistjoni, u li kien hemm ftehim infurzabbli li d-donazzjoni se titħallas fis-sena N.
 • Tali dokumentazzjoni trid tintbagħat lill-Awtorità diġà fis-sena N, anke jekk il-pagament mid-donatur ikun għadu ma seħħx, eż. ftehim ta' donazzjoni jew kwalunkwe arranġament kuntrattwali sottostanti, impenn unilaterali, ordni ta' pagament, komunikazzjoni f'dan is-sens, pereżempju permezz ta' ittra u/jew email, fattura eċċ.

Donazzjonijiet uniċi

 • F'konformità mal-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom jirrappurtaw immedjatament lill-Awtorità d-"donazzjonijiet uniċi" li jaqbżu t-EUR 12 000.

 • L-Awtorità se tivvaluta każ każ jekk anki diversi pagamenti minn donatur uniċi jikkwalifikaw bħala "donazzjoni unika".

  • Dan jista' jkun il-każ, b'mod partikolari, meta jkun hemm ftehim preliminari mad-donatur, speċifikament għal donazzjoni unika, iżda l-pagament inqasam f'diversi partijiet.

  • Fil-każ ta' pagamenti spontanji separati mill-istess donatur, l-Awtorità normalment ma tqisx lil dawn il-pagamenti bħala "donazzjoni unika" li tirrikjedi notifika immedjata meta l-ammonti akkumulati jaqbżu t-EUR 12 000 (mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' rappurtar regolari matul il-proċess tal-kontijiet annwali).

Donatur effettiv

 • Fil-valutazzjoni tal-legalità tad-donazzjonijiet fl-ambitu tal-Artikolu 20 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, l-Awtorità jeħtieġ li tivverifika u tiddetermina l-identità eżatta tad-donatur f'każ li jkunu involuti aktar minn persuna jew entità waħda fl-għoti ta' tali donazzjoni.

 • Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, f'sitwazzjoni li fiha entità ġuridika fi ħdan grupp ta' kumpaniji tinsab f'kuntatt dirett mal-partit politiku Ewropew jew mal-fondazzjoni politika Ewropea relatat(a) mad-donazzjoni, filwaqt li entità oħra fi ħdan l-istess grupp ta' kumpaniji twettaq effettivament il-pagament rilevanti.

 • F'sitwazzjoni bħal din, l-Awtorità se tibbaża ruħha fuq il-kunċett tad-"donatur effettiv", jiġifieri tivvaluta l-oriġini effettiva tal-pagament fi ħdan il-grupp ta' kumpaniji kkonċernati. F'dan il-kuntest, l-Awtorità se tqis, fost oħrajn, il-fatturi segwenti:

  • liema entità kienet direttament involuta fil-ħolqien tal-bażi ġuridika għall-pagament (eż. innegozjat il-ftehim ta' sponsorizzazzjoni)?

  • din l-entità kellha d-dritt teżerċita d-diskrezzjoni tagħha rigward il-kontenut tal-ftehim u l-modalitajiet ta' pagament?

  • x'kienu r-rwol u r-responsabbiltà tal-entità l-oħra involuta? Aġixxiet biss ta' fornitur ta' servizzi ta' pagament jew kellha rwol ta' responsabbiltà fil-ftehim sottostanti?
 • Fi kwalunkwe każ, l-ebda persuna jew entità involuta fil-proċess ta' donazzjoni (sew jekk oriġinatur sew jekk pagatur) ma tista' tkun f'sitwazzjoni pprojbita mill-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

Oriġini tad-donazzjonijiet - "Iklaħħaq id-donatur tiegħek"

 • Biex tiġi impedita l-aċċettazzjoni involontarja ta' pagamenti, b'mod partikolari minn:

  • awtoritajiet pubbliċi u entitajiet li fuqhom tali awtorità pubblika tista' teżerċita influwenza dominanti (ipprojbita mill-Artikolu 20(5)(c) tar-Regolament u suġġetti għal sanzjoni f'każ ta' ksur), jew

  • sorsi ta' pajjiżi terzi (ipprojbiti mill-Artikolu 20(5)(d) tar-Regolament u suġġetti għal sanzjoni f'każ ta' ksur)
 • Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej huma mħeġġa, qabel ma jaċċettaw donazzjoni, jiksbu informazzjoni affidabbli u preċiża dwar id-donatur, b'mod partikolari

  • fuq il-pajjiż ta' residenza jew is-sede u,

  • fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi, anki minn min huma kkontrollati dawn l-entitajiet (pereżempju permezz tad-dokumenti kostituttivi, l-istatuti, eċċ.).
 • Tali informazzjoni għandha tkun riflessa fil-mudell korrispondenti ta' rapportar tal-Awtorità u, f'każ ta' donazzjonijiet li jaqbżu t-EUR 12 000, fir-rapportar immedjat.

Rati skontati

 • F'konformità mal-Artikolu 2(7) u (8) tar-Regolament, il-forniment ta' oġġetti, servizzi (inkluż self) jew xogħlijiet bi prezz taħt il-valur tas-suq jikkostitwixxi donazzjoni jew, jekk ipprovdut minn membru rikonoxxut mir-Regolament bħala tali, kontribuzzjoni. Jekk u sa fejn dan ikun il-każ, japplikaw ir-regoli ta' notifika u limitazzjoni relatati ma' donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet, kif stabbiliti b'mod partikolari fl-Artikolu 20 tar-Regolament.

 • Madankollu, mhux l-iskontijiet kollha jikkostitwixxu donazzjonijiet jew kontribuzzjonijiet skont it-tifsira tar-Regolament: f'dan ir-rigward, jeħtieġ li jiġu vvalutati l-firxa u l-ambitu tal-iskont. B'mod aktar speċifiku, sabiex jiġi ddeterminat jekk il-forniment ta' oġġetti, servizzi u xogħlijiet bi prezz skontat għandux jiġi kkwalifikat bħala donazzjoni jew kontribuzzjoni, għandu jiġi kkunsidrat:

  • či jekk l-iskont jibbenefikax lill-partit politiku Ewropew jew lill-fondazzjoni politika Ewropea b'mod speċifiku, jew li jagħtihom vantaġġ aktar minn oħrajn (li jkun indikattiv ta' donazzjoni jew kontribuzzjoni), għall-kuntrarju ta' benefiċċju bl-istess mod għal grupp ta' klijenti potenzjali definiti minn qabel abbażi ta' kriterji oġġettivi (pereżempju, skont mogħti lill-"NGOs" kollha) u, fi kwalunkwe każ,

  • jekk l-iskont jikkuntrastax mal-prinċipji tas-suq rikonoxxuti b'mod ġenerali (pereżempju, il-forniment ta' oġġett jew servizz taħt il-kost) (li jkun indikattiv ta' donazzjoni jew kontribuzzjoni).