Evropski načrt akcijskih kampanj

Evropski načrt akcijskih kampanj

Člen 21 uredbe se uporablja zgolj za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Prepoved neposrednega ali posrednega financiranja drugih političnih strank ali kandidatov v skladu s členom 22 uredbe ostane v veljavi skupaj s členom 21 uredbe. Organ opozarja na merila za oceno skladnosti s členom 22, kot je navedeno zgoraj.

Hkrati se v členu 21 uredbe evropske politične stranke spodbuja, naj izvajajo lastne kampanje za evropske volitve, ki morajo biti v skladu z vrednotami Unije in dopolnjevati kampanje njihovih strank članic, vendar morajo biti od njih ločene.

To velja tudi, kadar je vodilni kandidat evropske politične stranke hkrati kandidat na volitvah v Evropski parlament v določeni državi članici. Evropske politične stranke imajo torej pravico finančno prispevati v kampanje v okviru volitev v Evropski parlament, tudi kadar je vodilni kandidat evropske politične stranke hkrati na volilni listi države članice, če so pri tem skladne s členom 22(1) uredbe, kot je natančneje obrazloženo zgoraj.

Glede na navedeno Organ opozarja na pet vodilnih načel za kampanje evropskih političnih strank v okviru evropskih volitev (ki jih je pripravil skupaj z generalnim direktoratom Evropskega parlamenta za finance leta 2018):
 • obseg - nadnacionalen (tj. vključuje več držav članic),
 • vsebina - osredotočena predvsem na evropske teme,
 • odgovornost - za kampanjo odgovarja evropska politična stranka,
 • avtorstvo - vidnost evropske politične stranke in
 • skladnost z nacionalno zakonodajo.
Za lažje izvajanje teh vodilnih načel v praksi in vnaprejšnje zagotavljanje skladnosti je Organ pripravil akcijski načrt za evropske kampanje („E-CAP"), orodje, ki evropskim političnim strankam pomaga pri pripravi kampanj v skladu z veljavnimi pravili in načeli. Za zmanjševanje tveganja na področju skladnosti sta na primer pomembna sodelovanje pri dejavnostih vodilnega kandidata („Spitzenkandidat/-in") in očitna prepoznavnost evropske politične stranke.

Čeprav morda pride do izmenjave informacij z nacionalnimi organi v zvezi z dejavnostmi v evropski kampanji, ocena nacionalnih organov v zvezi z nacionalnimi strankami ali kandidati (npr. ko bi lahko financiranje skupnih dejavnosti s strani evropskih političnih strank v skladu z zakonodajo o nacionalnih političnih strankah štelo kot dohodek zadevne stranke ali kandidata), ne vpliva na oceno Organa iz člena 22(1) uredbe. Organ po potrebi komunicira z državo članico, da bi olajšal usklajeno izvajanje uredbe in nacionalne zakonodaje kot dveh dopolnjujočih se ravni regulativnega okvira.

Skupne kampanje evropskih političnih strank

Z vidika Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 skupne evropske kampanje različnih evropskih političnih strank sicer niso prepovedane, vendar sodelujoče stranke ne smejo združiti financiranja, identitete in postopkov odločanja. Konkretneje, za skupne kampanje evropskih političnih strank veljajo naslednje omejitve:

Financiranje dejavnosti v zvezi s tem se analizira v skladu s členom 22(1), kot upravičeno domnevate.

Organ bo nato v zvezi s skupnimi dejavnostmi s strankami na nacionalni ravni ocenil, ali je katera evropska politična stranka drugi zagotovila neposredno ali posredno financiranje. Posredno financiranje se oceni glede na naslednja merila, ki so podrobneje pojasnjena zgoraj:
 • dosledna prepoznavnost vsake sodelujoče evropske politične stranke,
 • delež vključenosti vsake sodelujoče evropske politične stranke,
 • delež sofinanciranja mora imeti realistično povezavo s splošno vključenostjo vsake sodelujoče evropske politične stranke.
Evropske volilne kampanje v smislu člena 21(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kot oblika udeležbe na evropskih volitvah v skladu s členom 3(1)(d) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 izvajajo evropske politične stranke, in ne platforme za sodelovanje, ki stranke prikrivajo ali nadzirajo. To pomeni tudi, da se upravljavski organi nobene evropske politične stranke ne morejo zavezati, da jih za namene strategije kampanje ali pri izvajanju kampanje usmerjajo vodstveni organi druge evropske politične stranke ali strukture odločanja zunaj katere od evropskih političnih strank. Zakonsko določeni postopki odločanja morajo ostati ločeni in ne sme biti splošnega prenosa odločanja (o kampanji) z ene stranke na drugo ali na zunanjo platformo.

Zato se smernice organa (glej zgoraj) za izvajanje akcijskega načrta za evropske kampanje („E-CAP") in preverjanje udeležbe na evropskih volitvah še naprej uporabljajo ločeno in morajo izkazovati zadostno avtonomijo odločanja za vsako od evropskih političnih strank, vključenih v skupno kampanjo.

Te informacije ne posegajo v oceno odredbodajalca Evropskega parlamenta v okviru njegovih pristojnosti.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.