Europski plan akcijskih kampanja

Europski plan akcijskih kampanja

Članak 21. Uredbe primjenjuje se samo na europske političke stranke, a ne na europske političke zaklade.

Zabrana izravnog ili neizravnog financiranja drugih političkih stranaka ili kandidata u skladu s člankom 22. Uredbe i dalje se primjenjuje uz članak 21. Uredbe. Tijelo podsjeća na kriterije za procjenu usklađenosti s člankom 22. kako je prethodno navedeno.

Istodobno se člankom 21. Uredbe europske političke stranke potiče da provode vlastite kampanje za europske izbore, koje moraju biti u skladu s vrijednostima Unije i koje su različite od kampanja njihovih stranaka članica, ali ih dopunjuju.

To vrijedi i ako je vodeći kandidat europske političke stranke istodobno kandidat na izborima za Europski parlament u određenoj državi članici EU-a. Iz toga slijedi da europske političke stranke imaju pravo financijski doprinositi kampanjama u kontekstu izbora za Europski parlament, među ostalim i ako se vodeći kandidat europske političke stranke istodobno nalazi na izbornoj listi države članice, pod uvjetom da poštuju članak 22. stavak 1. Uredbe kako je prethodno navedeno.

S obzirom na to, Tijelo podsjeća na pet vodećih načela za kampanje europskih političkih stranaka u kontekstu europskih izbora (koja su 2018. osmišljena u suradnji s Glavnom upravom za financije Europskog parlamenta):
 • područje primjene: transnacionalno (odnosno uključuje nekoliko država članica),
 • sadržaj: prevladava usmjerenost na europske teme,
 • vlasništvo: odgovornost europske političke stranke,
 • autorstvo: vidljivost europske političke stranke i
 • usklađenost s nacionalnim pravom.
Kako bi se olakšala praktična provedba tih vodećih načela i unaprijed osiguralo upravljanje usklađenošću, Tijelo je razvilo akcijski plan za europske kampanje „E-CAP" koji pomaže europskim političkim strankama u planiranju njihovih kampanja s obzirom na pravila i načela koja se primjenjuju. Važni čimbenici smanjenja rizika neusklađenosti su, na primjer, sudjelovanje u aktivnostima vodećeg kandidata („Spitzenkandidat/-in") i prepoznatljivost europske političke stranke.

Iako se razmjena informacija s nacionalnim tijelima može odvijati u pogledu aktivnosti europske kampanje, procjene nacionalnih tijela u odnosu na nacionalne stranke ili kandidate ne dovode u pitanje procjenu Tijela u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe, na primjer, kada se sufinanciranje zajedničkih aktivnosti europskih političkih stranaka može smatrati prihodom odgovarajućih stranaka ili kandidata prema nacionalnom pravu o financiranju političkih stranaka. Tijelo prema potrebi kontaktira s državama članicama kako bi se omogućila usklađena primjena Uredbe i nacionalnog prava kao dviju komplementarnih razina regulatornog okvira.

Zajedničke kampanje europskih političkih stranaka

Prema Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014 zajedničke europske kampanje različitih europskih političkih stranaka nisu zabranjene kao takve, ali europske političke stranke koje sudjeluju u takvim kampanjama ne smiju udruživati financijska sredstva, identitete ni procese donošenja odluka Konkretno, na zajedničke kampanje europskih političkih stranaka primjenjuju se sljedeća ograničenja:

Kako s pravom pretpostavljate, financiranje aktivnosti u ovom kontekstu analizira se u skladu s člankom 22. stavkom 1. navedene uredbe.

Tijelo će stoga, kad je riječ o zajedničkim aktivnostima sa strankama na nacionalnoj razini, procijeniti je li jedna europska politička stranka osigurala izravno ili neizravno financiranje drugoj. Neizravno financiranje procjenjuje se na temelju sljedećih kriterija, koji su dodatno pojašnjeni u prethodnom dijelu teksta:
 • kontinuirana vidljivost svake europske političke stranke koja sudjeluju u kampanji
 • stupanj vlasništva nad aktivnošću za svaku europsku političku stranku koja sudjeluje u kampanji
 • udio sufinanciranja mora realno odgovarati ukupnoj razini uključenosti svake političke stranke koja sudjeluje u kampanji.
Europske izborne kampanje u smislu članka 21. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 kao oblik sudjelovanja na europskim izborima u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 provode europske političke stranke, a ne platforme za suradnju koje ih prikrivaju ili zamjenjuju njihovu ulogu. To također znači da se upravljačka tijela jedne uključene europske političke stranke ne mogu obvezati da će njima, u strateške svrhe ili u svrhu provedbe aktivnosti kampanje, upravljati upravljačka tijela druge uključene europske političke stranke ili strukture za donošenje odluka izvan ijedne od tih europskih političkih stranaka. Zakonski postupci donošenja odluka moraju ostati odvojeni i ne smije doći do općeg delegiranja donošenja odluka (u vezi s kampanjom) s jedne stranke na drugu ili na vanjsku platformu.

Stoga se smjernice tijela (vidjeti u prethodnom dijelu teksta) za akcijski plan za europske kampanje („E-CAP") i provjera sudjelovanja na europskim izborima i dalje primjenjuju zasebno. Nadalje, svaka europska politička stranka koja sudjeluje u zajedničkoj kampanji mora dokazati dovoljnu autonomiju u donošenju odluka.

Ovim se informacijama ne dovodi u pitanje procjena koju dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta donosi u okviru svojih nadležnosti.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.