Prepovedi neposrednega in posrednega financiranja

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Skupne dejavnosti

  • Skupne dejavnosti evropskih političnih strank ali fundacij s partnerji na nacionalni ravni z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 niso izrecno prepovedane. Predvsem komunikacija s publiko, ki jo za namene dejavnosti evropske politične stranke ali fundacije izvaja nacionalni partner, je lahko učinkovito sredstvo za opozarjanje na evropske politike in politična vprašanja. Vseeno pa je treba vselej upoštevati prepoved financiranja iz člena 22 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.


  • Pri dejavnostih, ki jih evropske politične stranke organizirajo skupaj z drugo politično stranko, predvsem nacionalno, lahko prevelika udeležba evropske politične stranke pri financiranju take dejavnosti pomeni neposredno financiranje, ki je prepovedano s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.


  • Pri dejavnostih, ki jih evropske politične fundacije organizirajo skupaj s politično stranko ali drugo fundacijo, lahko prevelika udeležba evropske politične fundacije pri financiranju take dejavnosti pomeni neposredno financiranje, ki je prepovedano s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

  • Pri ugotavljanju morebitnega posrednega financiranja stranke ali fundacije na nacionalni ravni v skladu s to določbo je treba upoštevati več dejavnikov, kot na primer:.

    • dosledno prepoznavnost evropske politične stranke/fundacije;

    • delež vključenosti evropske politične stranke ali fundacije v dejavnosti v primerjavi z deležem stranke ali fundacije na nacionalni ravni. Pri ocenjevanju slednjega so pomembni splošni okvir dejavnosti, obseg, vsebina, cilji, ciljne skupine, motivacija in potencialna vrednost dejavnosti za uspeh nacionalne stranke na nacionalnih volitvah (glej tudi sodbo MENL proti Parlamentu, T-829/16, točke 83 in naslednje);

    • delež sofinanciranja, ki ga krije evropska politična stranka/fundacija in ki bi moral pokazati realistično povezavo s splošno vključenostjo evropske politične stranke/fundacije v primerjavi z nacionalno stranko v določeni dejavnosti (glej tudi sodbo MENL proti Parlamentu, T-829/16, točka 89).

· Posredno financiranje obstaja v primerih, ko nacionalna politična stranka ali kandidat pridobi finančno ugodnost zlasti z izognitvijo odhodkom, ki bi jih morala nositi, tudi če ni bilo nobenega neposrednega prenosa sredstev (MENL proti Parlamentu, T-829/16; ADDE proti Parlamentu, T-48/17).

· Organ se pri presoji, ali obstaja posredno financiranje, opira na vrsto indicev, kot so indici v zvezi z vsebino financiranega dejanja ter geografski in časovni indici (glej zadevo MENL proti Parlamentu, T-829/16; ADDE proti Parlamentu, T-48/17).

· Za dokaz obstoja posrednega financiranja zadostuje sklicevanje na dovolj konkreten skupek resnih, natančnih in skladnih indicev (zadeva ACRE proti Parlamentu, T-107/19).