Interdicții privind finanțarea directă și indirectă

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

Activitățile entităților asociate unui partid politic european

 • Autoritatea reamintește că articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 este relevant și pentru activitățile desfășurate de entitățile asociate la nivel european care primesc sprijin financiar din partea unui partid politic european.

 • Articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 nu interzice activitățile comune ale entităților asociate ale unui partid politic european cu partidele membre sau cu entitățile asociate ale acestora din urmă.

 • Cu toate acestea, dispoziția prevede că un partid politic european trebuie să se asigure că, în cazul activităților comune ale entităților sale asociate cu partidele membre sau cu entitățile asociate ale acestora din urmă, rata de cofinanțare reflectă o serie de factori legați de contextul și conținutul evenimentului în cauză (a se vedea mai sus). În special, trebuie să se ia în considerare următorii factori:
  • vizibilitatea partidului politic european sau a entității europene asociate acestuia;
  • gradul de implicare în eveniment al entității asociate partidului politic european; și
  • cota de cofinanțare a entității asociate partidului politic european trebuie să fie proporțională cu vizibilitatea și gradul de implicare în eveniment în comparație cu cele ale entității afiliate sau asociate a partidului respectiv.

Activități comune

 • Activitățile comune ale partidelor politice europene sau ale fundațiilor politice europene cu parteneri de la nivel național nu sunt interzise ca atare de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Comunicarea cu publicul inițiată de un partener național în scopuri legate de activitățile partidelor sau fundațiilor politice europene poate fi, de fapt, un mijloc eficient de a atrage atenția asupra chestiunilor și activităților politice europene. Cu toate acestea, trebuie respectate întotdeauna interdicțiile de finanțare prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

 • În cazul unei activități desfășurate în comun de un partid politic european și un alt partid politic, în special un partid național, o cotă de finanțare excesivă a activității în cauză din partea partidului politic european ar putea constitui o „finanțare indirectă", interzisă de articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

 • În cazul unei activități desfășurate în comun de o fundație politică europeană și un partid politic sau o altă fundație, o cotă de finanțare excesivă a activității în cauză din partea fundației politice europene ar putea constitui o „finanțare indirectă", interzisă de articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

 • Pentru a aprecia dacă există sau nu o eventuală finanțare indirectă a unui partid sau a unei fundații de la nivel național în temeiul acestei dispoziții, trebuie luați în considerare o serie de factori, cum ar fi, în special:

  • vizibilitatea constantă a partidului politic european/fundației politice europene;

  • măsura în care partidul politic european sau fundația politică europeană își asumă activitatea comparativ cu partidul sau fundația de la nivel național. La evaluarea acestui factor, sunt relevante contextul general al activității, anvergura acesteia, conținutul, obiectivele, grupurile țintă, motivația și valoarea potențială a activității pentru succesul partidului național la alegerile naționale (a se vedea și MENL/Parlamentul European, T-829/16, punctul 83 și următoarele);

  • cota de cofinanțare suportată de partidul politic european/fundația politică europeană, care trebuie să corespundă în mod realist cu implicarea generală a partidului politic european/fundației politice europene în comparație cu implicarea partidului național în activitatea respectivă (a se vedea și MENL/Parlamentul, T-829/16, punctul 89).

Candidat

 • În ceea ce privește candidații, articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 cere o evaluare de la caz la caz pentru a determina dacă un „candidat" a beneficiat de „finanțare directă sau indirectă" din partea unui partid politic european.

 • Criteriile relevante pentru a determina dacă o persoană este considerată un „candidat" sunt următoarele:

  • faptul că există motive întemeiate pentru a considera că persoana, în momentul desfășurării unei activități a unui partid politic european la care participă, și-a depus candidatura la alegeri, în special având în vedere declarațiile publice și procesul de desemnare a candidaților în cadrul partidului și/sau al statului membru în cauză; și

  • intervalul de timp dintre o activitate la care persoana respectivă participă și alegeri.
 • Persoanele care au candidat anterior pentru o funcție publică aleasă (indiferent dacă au fost efectiv alese) nu mai sunt „candidați" conform articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în scopul unei activități postelectorale, decât dacă, până la data respectivă, candidează pentru a fi realese sau pentru o altă funcție publică aleasă, având în vedere criteriile explicate mai sus.

 • Vă atragem atenția asupra faptului că articolul 22 alineatul (1) din regulament se poate aplica și din alte motive, inclusiv în absența unui „candidat" în momentul desfășurării activității, de exemplu deoarece, la o activitate plătită de un partid politic european, un reprezentant (deja) ales al unui partid membru oferă vizibilitate și conținut partidului membru respectiv pe cheltuiala partidului politic european (în acest sens, a se vedea mai sus orientările generale privind activitățile comune).

Remarci de ordin general

 • Există finanțare indirectă în cazurile în care un partid politic național sau un candidat obține un avantaj financiar, printre altele prin evitarea unor cheltuieli pe care ar fi trebuit să le efectueze, chiar dacă nu sunt transferate fonduri în mod direct. (MENL/Parlamentul, T-829/16; ADDE/Parlamentul, T-48/17).
 • Atunci când evaluează dacă este vorba de o finanțare indirectă, Autoritatea se bazează pe o serie de elemente, cum ar fi elemente referitoare la conținutul măsurii finanțate și elemente geografice și temporale. (a se vedea MENL/Parlamentul, T-829/16; ADDE v Parlamentul, T-48/17).
 • Pentru a dovedi existența unei finanțări indirecte, un „ansamblu de probe suficient de concrete, precise și coerente" constituie o bază suficientă. (ACRE/Parlamentul, T-107/19).