Projbizzjonijiet ta' finanzjament dirett u indirett

Abbażi tal-esperjenza fl-applikazzjoni prattika tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 (ir-"Regolament") matul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (l-"Awtorità") tagħmel ħilitha biex tipprovdi aċċess għal sett ta' elementi ta' gwida mhux eżawrjenti għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-ebda gwida pprovduta mill-Awtorità ma taffettwa l-karattru direttament vinkolanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Barra minn hekk, tali gwida se tibqa' soġġetta għall-adattament hi hu tkompli tinbena l-esperjenza u/jew ikompli jinbidel il-qafas leġiżlattiv.


· Jeżisti finanzjament indirett meta partit politiku nazzjonali jew kandidat jikseb vantaġġ finanzjarju, fost l-oħrajn billi jevita nefqa li kien ikollu jġarrab, anki jekk ma jkun hemm l-ebda trasferiment dirett ta' fondi" (MENL vs Il-Parlament, T-829/16; ADDE vs Il-Parlament, T-48/17).

· Sabiex tivvaluta jekk jeżistix finanzjament indirett, l-Awtorità tiddependi minn firxa ta' elementi, bħal elementi li jikkonċernaw il-kontenut tal-miżura ffinanzjata, kif ukoll elementi ġeografiċi u ta' żmien (ara MENL vs Il-Parlament, T-829/16; ADDE vs Il-Parlament, T-48/17).

· Sabiex tiġi ppruvata l-eżistenza ta' finanzjament indirett, huwa biżżejjed li wieħed jiddependi minn "korp ta' evidenza suffiċjentement konkret, preċiż u konsistenti" (ACRE vs Il-Parlament, T-107/19).

Attivitajiet konġunti

 • L-attivitajiet konġunti bejn il-partiti politiċi Ewropej jew il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u sħab fil-livell nazzjonali mhumiex projbiti persè mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. B'mod partikolari, il-komunikazzjoni mal-pubbliku attivata minn sieħeb nazzjonali għall-finijiet tal-attivitajiet ta' partit politiku Ewropew jew ta' fondazzjoni politika Ewropea tista' tkun mezz effikaċi biex tinġibed l-attenzjoni fuq il-kwistjonijiet politiċi u strateġiċi Ewropej. Minkejja dan, il-projbizzjonijiet ta' finanzjament stabbiliti fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 iridu jiġu rispettati dejjem.


 • Fil-każ ta' attività organizzata b'mod konġunt minn partit politiku Ewropew u partit politiku ieħor, b'mod partikolari partit nazzjonali, sehem eċċessiv ta' finanzjament min-naħa tal-partit politiku Ewropew għat-tali attività jista' jikkostitwixxi "finanzjament indirett", li huwa pprojbit mill-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

 • Fil-każ ta' attività organizzata b'mod konġunt minn fondazzjoni politika Ewropea u partit politiku jew fondazzjoni oħra, sehem eċċessiv ta' finanzjament min-naħa tal-fondazzjoni politika Ewropea għat-tali attività jista' jikkostitwixxi "finanzjament indirett", li huwa pprojbit mill-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.


 • Sabiex tiġi vvalutata l-eżistenza ta' finanzjament indirett possibbli ta' partit jew ta' fondazzjoni fil-livell nazzjonali skont din id-dispożizzjoni, għandhom jitqiesu għadd ta' fatturi, bħal b'mod partikolari:

  • viżibbiltà konsistenti tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea;

  • il-livell ta' sjieda tal-attività mill-partit politiku Ewropew jew mill-fondazzjoni politika Ewropea meta mqabbel ma' dak tal-partit jew tal-fondazzjoni fil-livell nazzjonali. Fil-valutazzjoni ta' dan l-aħħar aspett, huma rilevanti l-kuntest ġenerali tal-attività, il-portata, il-kontenut, l-objettivi, il-grupp(i) destinatarju/i, il-motivazzjoni u l-valur potenzjali tal-attività għas-suċċess tal-partit nazzjonali fl-elezzjonijiet nazzjonali (ara wkoll MENL vs Il-Parlament, T-829/16, il-punti 83 u sussegwenti.);

  • is-sehem tal-kofinanzjament sostnut mill-partit politiku Ewropew jew mill-fondazzjoni politika Ewropea, li għandu juri korrelazzjoni realistika mal-involviment ġenerali tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea, meta mqabbel mal-involviment tal-partit nazzjonali fl-attività speċifika (ara wkoll MENL vs Il-Parlament, T-829/16, il-punt 89).

Kandidat

 • Fir-rigward tal-kandidati, l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 jirrikjedi li kull każ jiġi vvalutat għalih dwar jekk "kandidat" ikunx ingħata "finanzjament dirett jew indirett" mill-partit politiku Ewropew.

 • Il-kriterji rilevanti dwar jekk persuna titqiesx bħala "kandidat" jinkludu:

  • jekk hemmx bażi raġonevoli biex jitqies li l-persuna, fiż-żmien ta' attività ta' partit politiku Ewropew li fiha tipparteċipa l-persuna, tkun involuta f'kandidatura għall-elezzjoni, speċjalment fid-dawl ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi kif ukoll tal-proċess ta' nomina tal-kandidati fil-partit u/jew fl-Istat Membru inkwistjoni; u

  • l-limitu ta' żmien bejn attività li fiha tipparteċipa dik il-persuna u l-elezzjonijiet.
 • Il-persuni li qabel kienu kandidati għal kariga li għaliha jridu jiġu eletti (irrispettivament minn jekk fil-fatt ġewx eletti jew le) ma jibqgħux "kandidati" kif stabbilit fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 għall-finijiet ta' attività postelettorali, sakemm sa dak iż-żmien ma jkunux kandidati għall-elezzjoni mill-ġdid jew kandidati għal kariga differenti li għaliha jridu jiġu eletti, fid-dawl tal-kriterji spjegati hawn fuq.

 • Żomm quddiem għajnejk li l-Artikolu 22(1) tar-Regolament jista' japplika għal raġunijiet oħra, anki fin-nuqqas ta' "kandidat" fiż-żmien tal-attività, eż. minħabba li f'attività mħallsa minn partit politiku Ewropew rappreżentant (diġà) elett ta' partit membru jipprovdi viżibbiltà u kontenut lil dak il-partit membru a spejjeż tal-partit politiku Ewropew (jekk jogħġbok ara hawn fuq il-gwida ġenerali dwar l-attivitajiet konġunti f'dak ir-rigward).