Projbizzjonijiet ta' finanzjament dirett u indirett

Abbażi tal-esperjenza fl-applikazzjoni prattika tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 (ir-"Regolament") matul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (l-"Awtorità") tagħmel ħilitha biex tipprovdi aċċess għal sett ta' elementi ta' gwida mhux eżawrjenti għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-ebda gwida pprovduta mill-Awtorità ma taffettwa l-karattru direttament vinkolanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Barra minn hekk, tali gwida se tibqa' soġġetta għall-adattament hi hu tkompli tinbena l-esperjenza u/jew ikompli jinbidel il-qafas leġiżlattiv.


· Jeżisti finanzjament indirett meta partit politiku nazzjonali jew kandidat jikseb vantaġġ finanzjarju, fost l-oħrajn billi jevita nefqa li kien ikollu jġarrab, anki jekk ma jkun hemm l-ebda trasferiment dirett ta' fondi" (MENL vs Il-Parlament, T-829/16; ADDE vs Il-Parlament, T-48/17).

· Sabiex tivvaluta jekk jeżistix finanzjament indirett, l-Awtorità tiddependi minn firxa ta' elementi, bħal elementi li jikkonċernaw il-kontenut tal-miżura ffinanzjata, kif ukoll elementi ġeografiċi u ta' żmien (ara MENL vs Il-Parlament, T-829/16; ADDE vs Il-Parlament, T-48/17).

· Sabiex tiġi ppruvata l-eżistenza ta' finanzjament indirett, huwa biżżejjed li wieħed jiddependi minn "korp ta' evidenza suffiċjentement konkret, preċiż u konsistenti" (ACRE vs Il-Parlament, T-107/19).

Attivitajiet konġunti

 • L-attivitajiet konġunti bejn il-partiti politiċi Ewropej jew il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u sħab fil-livell nazzjonali mhumiex projbiti persè mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. B'mod partikolari, il-komunikazzjoni mal-pubbliku attivata minn sieħeb nazzjonali għall-finijiet tal-attivitajiet ta' partit politiku Ewropew jew ta' fondazzjoni politika Ewropea tista' tkun mezz effikaċi biex tinġibed l-attenzjoni fuq il-kwistjonijiet politiċi u strateġiċi Ewropej. Minkejja dan, il-projbizzjonijiet ta' finanzjament stabbiliti fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 iridu jiġu rispettati dejjem.


 • Fil-każ ta' attività organizzata b'mod konġunt minn partit politiku Ewropew u partit politiku ieħor, b'mod partikolari partit nazzjonali, sehem eċċessiv ta' finanzjament min-naħa tal-partit politiku Ewropew għat-tali attività jista' jikkostitwixxi "finanzjament indirett", li huwa pprojbit mill-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

 • Fil-każ ta' attività organizzata b'mod konġunt minn fondazzjoni politika Ewropea u partit politiku jew fondazzjoni oħra, sehem eċċessiv ta' finanzjament min-naħa tal-fondazzjoni politika Ewropea għat-tali attività jista' jikkostitwixxi "finanzjament indirett", li huwa pprojbit mill-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.


 • Sabiex tiġi vvalutata l-eżistenza ta' finanzjament indirett possibbli ta' partit jew ta' fondazzjoni fil-livell nazzjonali skont din id-dispożizzjoni, għandhom jitqiesu għadd ta' fatturi, bħal b'mod partikolari:

  • viżibbiltà konsistenti tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea;

  • il-livell ta' sjieda tal-attività mill-partit politiku Ewropew jew mill-fondazzjoni politika Ewropea meta mqabbel ma' dak tal-partit jew tal-fondazzjoni fil-livell nazzjonali. Fil-valutazzjoni ta' dan l-aħħar aspett, huma rilevanti l-kuntest ġenerali tal-attività, il-portata, il-kontenut, l-objettivi, il-grupp(i) destinatarju/i, il-motivazzjoni u l-valur potenzjali tal-attività għas-suċċess tal-partit nazzjonali fl-elezzjonijiet nazzjonali (ara wkoll MENL vs Il-Parlament, T-829/16, il-punti 83 u sussegwenti.);

  • is-sehem tal-kofinanzjament sostnut mill-partit politiku Ewropew jew mill-fondazzjoni politika Ewropea, li għandu juri korrelazzjoni realistika mal-involviment ġenerali tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea, meta mqabbel mal-involviment tal-partit nazzjonali fl-attività speċifika (ara wkoll MENL vs Il-Parlament, T-829/16, il-punt 89).

Kandidat

 • Fir-rigward tal-kandidati, l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 jirrikjedi li kull każ jiġi vvalutat għalih dwar jekk "kandidat" ikunx ingħata "finanzjament dirett jew indirett" mill-partit politiku Ewropew.

 • Il-kriterji rilevanti dwar jekk persuna titqiesx bħala "kandidat" jinkludu:

  • jekk hemmx bażi raġonevoli biex jitqies li l-persuna, fiż-żmien ta' attività ta' partit politiku Ewropew li fiha tipparteċipa l-persuna, tkun involuta f'kandidatura għall-elezzjoni, speċjalment fid-dawl ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi kif ukoll tal-proċess ta' nomina tal-kandidati fil-partit u/jew fl-Istat Membru inkwistjoni; u

  • l-limitu ta' żmien bejn attività li fiha tipparteċipa dik il-persuna u l-elezzjonijiet.
 • Il-persuni li qabel kienu kandidati għal kariga li għaliha jridu jiġu eletti (irrispettivament minn jekk fil-fatt ġewx eletti jew le) ma jibqgħux "kandidati" kif stabbilit fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 għall-finijiet ta' attività postelettorali, sakemm sa dak iż-żmien ma jkunux kandidati għall-elezzjoni mill-ġdid jew kandidati għal kariga differenti li għaliha jridu jiġu eletti, fid-dawl tal-kriterji spjegati hawn fuq.

 • Żomm quddiem għajnejk li l-Artikolu 22(1) tar-Regolament jista' japplika għal raġunijiet oħra, anki fin-nuqqas ta' "kandidat" fiż-żmien tal-attività, eż. minħabba li f'attività mħallsa minn partit politiku Ewropew rappreżentant (diġà) elett ta' partit membru jipprovdi viżibbiltà u kontenut lil dak il-partit membru a spejjeż tal-partit politiku Ewropew (jekk jogħġbok ara hawn fuq il-gwida ġenerali dwar l-attivitajiet konġunti f'dak ir-rigward).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.